En litt mer fleksibel arbeidsmiljølov

Tidlidere denne uken demonstrerte AP/LO-gruppen mot Regjeringen. De later som om det handler om noen mindre endringer i arbeidsmiljøloven. I realiteten handler det nok mest om LOs lange valgkamp for AP. For LO klarer jo ikke på en ryddig måte gjengi hva endringene består i På arbeidsplassene forteller LO at folk må jobbe mer og får bestemme mindre. Det er feil. Jeg treffer mange folk som sier de må streike, men ikke er enig med LO.

De har forstått at Regjeringens forslag ikke innebærer økt arbeidstid i løpet av et år. Ikke mer overtid. Ikke oftere søndagsarbeid. Men vi åpner for større fleksibilitet i løpet av året, noe mange etterspør. Man kan jobbe mer intensivt noen perioder for å få flere fridager andre perioder. Det er ikke brutalisering av arbeidslivet, slik LO hevder.

Hovedregelen skal fortsatt være fast arbeid. En bedrift skal dog kunne ha midlertidig ansatte i noen posisjoner, men ikke som permanent løsning. LO protesterer, men de som vil tape på endringen er køene i NAV og vikarbyråene. Bedriftene som i dag vil ha midlertidig ansatte leier inn vikarer, helt lovlig. Mener LO virkelig at det systemet er å foretrekke? Jeg mener den ansatte har alle fordeler av å ha kontrakt og kontakt med arbeidsgiver fremfor å være representert av et vikarbyrå, som i tillegg skal ha litt av lønna. Slikt sett er regjeringens endring en styrking av arbeidstakerens stilling på bekostning av vikarbyråene.

Arbeidsminister Robert Eriksson forklarer dette på en god måte i dette NRK innslaget, verdt å se:

Når AP slakter APs veipolitikk…

Det var interessant å lese APs Sverre Myrli slakte den rødgrønne regjeringens bompengepolitikk på E6 Akershus-Hedmark. En politikk han selv stemte for i Stortinget. Men nå løper han fra egne vedtak.

Saken gjelder økningen i bompenger på E6 nord for Jessheim etter åpningen av E6 mellom Minnesund og Stange. Som så mange andre reagerer han på økningen. Men han tåkelegger fullstendig ansvaret. Vedtaket Ap-Myrli kritiserer ble gjort i forrige stortingsperiode, av et rødgrønt flertall. Som kjent gjelder slike vedtak til Stortinget gjør nye vedtak.

”Regjeringen kunne fremmet et nytt forslag som gikk mot økningen”, parerer Myrli da. Ja, og vi er i gang. Dagens regjering jobber med en bompengereform som vil redusere bomtakster en rekke steder, og vil fremme sak om det til Stortinget i 2015.

Vi vet allerede at AP neppe vil stemme for vår bompengereform. Nå rett før jul stemte AP (og flertallet i Stortinget) imot regjeringens forslag om kutte bompenger på en E-39 strekning sør i Hordaland. Det illustrerer at en mindretallsregjering ikke bare kan redusere eller fjerne bompenger etter eget ønske. Vi står ved våre løfter, men kan ikke garantere at vi får flertall. Det er derfor politisk spill når AP krever at FrP fjerner bompenger, men samtidig stemmer imot slike forslag i Stortinget.

Men vi har fått til en del. Myrli tar feil når han later som intet har skjedd med bompenger etter regjeringsskiftet. Vi har allerede fjernet bompenger helt på sju strekninger – prosjekt der man egentlig skulle fortsatt å betale bompenger i ytterligere 10-15 år. Andre steder har vi redusert gjelden for å redusere nedbetalingstiden.

De siste årene har både antall bompengeselskaper og bompengegjelden økt betydelig. Regjeringens reform vil innebære antall bompengeselskap reduseres kraftig, samt vi vil foreslå å kompensere mye av renteutgiftene. Det betyr i praksis at staten tar en større andel av utgiftene og at man får redusert finansieringskostnadene.

Myrli skaper mye støy for å få oppmerksomhet. Men folk flest bør merke seg at bak støyen står AP fast og ønsker å opprettholde bruken av bompenger. Der jobber dagens regjering i en annen retning.

En sterk norsk luftfartsnæring

Mandag morgen (12/1) kunne Dagens Næringsliv melde om mulig rasering av norsk luftfart. Kilden var Arbeiderpartiet, som ”mistenker” at regjeringen planlegger å tillate asiatisk kabinpersonale med utenlandske lønns- og arbeidsvilkår på fly i norsk innenriksfart. La meg avlyse mistanken umiddelbart, DNs kilde tar feil. Og kan jeg samtidig minne om at det er snart 15 måneder siden Arbeiderpartiet hadde offisielle roller i regjeringssystemet? Riktignok trodde Aps Knut Storberget så sent som i mai at landsbrukspolitikken ble styrt fra hans stortingskontor, men de fleste vet bedre.

Jeg minner om at verken norske eller utenlandske flyselskaper kan bruke thailandsk personell på flygninger internt i Norge, med mindre de har arbeidstillatelse, og dermed norske lønns- og arbeidsvilkår. (jeg nevner Thailand siden det var APs eksempel). Det gjelder også om flyet er registrert i Irland, slik noen av Norwegians fly er.

Regjeringen ønsker å styrke den norske luftfartsklyngen, men det er ikke aktuelt å oppheve krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for asiatisk personell på norske innenriksflygninger.  Jeg opplever ikke at noen av partene innen luftfarten har etterlyst muligheten til å benytte seg av personell fra land utenfor EØS på flyruter i Norge.

Arbeiderpartiets innsalg til DN er et dårlig forsøk på å skape kunstig debatt som svekker regjeringen, fremfor å styrke luftfarten. Det hadde vært interessant om Arbeiderpartiet kunne fremme konstruktive forslag, fremfor å ha forvirring og misnøye som strategi.

Gode posttjenester over hele landet

Gode posttjenester over hele landet. Det er regjeringens mål, og det jobber jeg for.

Regjeringen har sendt på høring utkast til en ny postlov. Dagens lov er fra 1996, og trenger noen oppdateringer i tråd med at verden går framover. Det behovet har også ledelsen i Posten bekreftet.

I den forbindelse har enkelte representanter på venstresiden forsøkt å skape mest mulig støy, og hevder at det skal bli dyrere og dårligere posttjenester i distriktene. Det er ikke riktig, og det er leit at enkelte bevisst skaper slik usikkerhet. La meg derfor oppklare noen viktige punkter.

Regjeringen legger til grunn fortsatt enhetsporto for brevene du og jeg sender. Altså, det skal ikke koste mer om du sender julekort fra Oslo til Lillestrøm enn om du sender fra Oslo til Kirkenes. Påstanden om at prisene skal opp er altså feil.

Påstanden om prisøkning i distriktene blir spesielt urimelig når vi vet at enhetsportoen praktiseres også der hvor Posten i dag har fri konkurranse – all brevpost over 50 gram og for pakker. Ja, sjekk selv – posten tar samme pris for Norgespakken uavhengig av hvor i landet den sendes. Enhetsportoen praktiseres, selv når den ikke er politisk vedtatt. Da burde venstresiden oppdatere argumentene sine.

Regjeringen vil også sikre likeverdig posttjenester over hele landet. Det skal være like mange omdelingsdager i Oslo som i Kirkenes. Ergo tar kritikerne feil også her.

Postens største utfordring er at stadig færre sender brevpost. De siste årene er volumene nesten halvert. Årsaken er e-post, nettbank og aviser på internett. I tiden som kommer skal stadig mer av offentlige brev sendes digitalt, og dermed vil brevvolumene i Posten reduseres ytterligere. Mens postbudet kommer en gang om dagen, så er epost åpent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Og det gratis å bruke. Det er den nye virkeligheten, og Posten tilpasser seg selvfølgelig.

Lørdager er det spesielt lite post til omdeling. Likevel må hele Postens apparat i aksjon. Dette koster mange hundre millioner kroner i støtte over statsbudsjettet hvert år. I erkjennelse over veldig lave postvolum på lørdager, har regjeringen derfor foreslått at post ikke skal omdeles på lørdager. Sjekk selv – hvor mye post får du på lørdager?

Aviser, sier du da. Ja, enig. Aviser er ”ferskvare”. 85 prosent av landets aviser distribueres til abonnenter via egne avisbud. 15 prosent via Posten. Derfor har regjeringen bedt om innspill fra landets aviser og kommuner om synspunkt på hvordan dette best kan organiseres, slik at vi fortsatt får våre aviser på lørdager. Her kan vi opprette nye avisruter, vi kan få Posten til fortsatt å gjøre jobben der avisbud ikke finnes, eller finne andre løsninger. En del aviser har svartmalt situasjonen, og gir inntrykk av at lørdagsutgaven nå forsvinner. De burde heller bruke tiden på å spille inn forslag til løsninger i høringsprosessen. Det er jo hele poenget med en høring.

Posten har gått gjennom mange endringer, og jeg har møtt mange entusiatiske og flotte medarbeidere. En verden med mer elektronisk kommunikasjon, mindre brevpost og mer internetthandel betyr at Posten fortsatt må tilpasse seg. Det er jeg trygg på at de klarer, og at det skjer med oss innbyggere i sentrum.

Ubetydelig eller håndfast om samferdselssatsing i Rogaland…?

Jeg hadde æren av å holde innlegg på det årlige Sola-møtet i Rogaland. Et sted hvor næringsliv, politikere og innbyggere møtes for å se litt på utfordringer og perspektiver for regionen og landet.

Haugesunds avis omtaler 13. januar møtet, og nøyer seg med å hevde at det var “lite håndfast på samferdselsfronten”. Vel, siden jeg var der kan jeg fylle inn med litt av det håndfaste som ble nevnt:

Bevilgningen til veivedlikehold øker med 66 % i 2015 sammenlignet med forrige regjerings budsjettforslagfor 2014. For første gang på mange tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet på vei.

Bevilgninger til planlegging av nye veiprosjekter dobles i statsbudsjettet. Utredning om øst-vest -veiforbindelsene foreligger snart, og denne vinteren skal flere fra regjeringen kjøre de ulike veistrekningene for å få erfaringer og møte folk langs veien.

E39 Stavanger-Kristiansand skal planlegges som firefelts vei, der forrige regjering la opp til to felt. Trasévalg er tatt på E39 nordover mot Bergen. Vi har god fremdrift på Rogfast og Ryfast.

Det jobbes med forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen. Antall avganger på Sørlandsbanen er tilnærmet fordoblet på grunn av ekstrabevilgninger fra dagens regjering. Kapasiteten på Jærbanen kan dobles ved at utbedringer av flere perronger fremskyndes med flere år.

For å nevne noe av det som er relevant for Rogaland. Jeg synes dette er verdt å informere om. :-)

Foredraget kan for øvrig høres/sees her, spol ca 59 minutt ut i opptaket: http://www.aftenbladet.no/tv/Solamotet-2015_-del-2-3606691.html?paging=5&section=tvaftenbladet