Jernbanesatsing i stort monn

Vi har fått mye oppmerksomhet for vår satsing på vei. Bevilgninger til investeringer øker med 20 %, vedlikehold opp 43 %, bevilgning til fylkesveier opp 67 %, satsing på tunnelsikkerhet mer enn dobles mot Stoltenbergs budsjettforslag for 2014. Men også jernbane får en betydelig økning.

Jernbanebudsjettet øker med 12,1% sammenlignet med rødgrønt budsjettforslag for 2014. Satsingen på fornying øker med over 26%. Jeg har merket meg at venstresiden er veldig skuffet over dette. Det burde visst vært enda mer. Selvsagt. Spesielt er de bekymret over at vedlikeholdsbehovet er så stor. Og media slipper til kritikken uten filter. Men ta en titt på graden nedenfor, spesielt lilla linje - den viser utviklingen i bevilgninger til fornying av jernbaneinfrastrukturen. Nå AP er bekymret, vil de vi skal tilbake til 2013 budsjettet til den rødgrønne regjeringen? Da var satsingen halvparten av vårt forslag.

jernbane

Og dette er ikke det eneste grepet vi tar. Her er en liten oversikt:

Vi bedrer togtilbudet nå. Det vil bli flere togavganger blant annet rundt Oslo, Stavanger og Trondheim. Vi forlenger pendelen på Trønderbanen til å inkludere Melhus. Sørlandsbanen får tilnærmet doblet antall avganger. På Jærbanen og Saltenpendelen investeres det i bedre perronger for å kunne øke togkapasiteten. NSB får kjøpe inn dobbelt så mange nye togsett som planlagt, det betyr flere doble togsett i rushtiden – en viktig satsing for bedre fremkommelighet og økt komfort.

Vi øker investeringsnivået, og har nettopp startet opp et av de aller største samferdselsprosjektene på flere tiår - nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Det bygges ut og planlegges for fullt videre utbygging av IC-strekningene Oslo-Skien/Lillehammer/Halden, og vi har besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av intercitysatsingen på Østlandet. Vi har sikret god fremdrift i jernbaneutbyggingen Larvik-Porsgrunn og dobbeltspor på Trønderbanen. Vi har startet planlegging av forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen, og KVU om sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen.

Vi stimulerer også til økt godstransport på bane og sjø gjennom bedre vedlikehold av jernbanen og en nasjonal havnestrategi – mer gods skal fra lastebil over på bane og kjøl. Vi iverksetter reform for godsterminaler på jernbane, for bedre drift og økt godsbehandling. Vi har tatt beslutninger som fremskyndet arbeidet med ny godsterminal i Bergen og i Trondheim, etter flere tiår med diskusjoner.

Behovene er fortsatt store – ingen tvil. Mye må gjøres fremover. Vedlikeholdsetterslepet er stort, og krever stor satsing for å reduseres. Og jeg er glad for at både Venstre og KrF også har stort engasjement for sektoren. Men det er litt trist når AP først i opposisjon blir oppmerksom på vedlikeholdsetterslepet på norsk jernbane. Slikt sett var regjeringsskiftet bra. Vi som har kritisert manglende vedlikehold får muligheten til å rette opp, og de som styrte har også fått en virkelighetsoppdatering.

Mye gjort på et lite år – og godt i gang med langt mere…

Mange sier Regjeringen skal bedømmes på budsjettet, som fremlegges neste uke. Budsjettet er selvsagt viktig, men politikk handler om mer enn årlige bevilgninger. Mange av beslutningene vi har tatt handler om hvordan vi organiserer samfunnet, om lover eller prinsipper som betyr veldig mye i folks hverdag, uten at det blir en post i statsbudsjettet. Fremfor å skryte over hvor mye penger man bruker, bør man bli mer imponert når man oppnår kostnadskutt og mer effektiv bruk av skattebetalernes penger.

Her har jeg listet opp noen av de store og små ting, hvor H/FrP har gjort grep utover å videreføre “status quo” fra forrige regjering. Dette har vi gjort på mindre enn et år – tenk hva vi skal få til de neste tre :-)

Jernbane / kollektiv
  • Økt bevilgninger til vedlikehold av jernbanen, for å styrke regularitet. H/FrP bedre enn rødgrønne på tog, har Dagbladet konkludert.
  • Iverksetter reform for godsterminaler på jernbane, for bedre drift og økt godsbehandling
  • Tatt beslutninger som fremskyndet arbeidet med ny godsterminal i Bergen og i Trondheim (diskusjonstema i mange tiår uten beslutning)
  • Startet arbeidet med Norges største jernbaneprosjekt – Follobanen
  • Sikret god fremdrift i jernbaneutbyggingen Larvik-Porsgrunn, fremskyndet bevilgninger på 200 mill kr, samt vedtatt at Horten skal ha jernbanestatsjon.
  • Fulgt opp arbeidet med godstransport på Rauma banen, hvor ny operatør overtok etter en del arbeid
  • Besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av intercity satsingen på Østlandet
  • Iverksatt planlegging av forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen
  • Iverksatt KVU vedr sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen
  • Igangsatt utredning for bedre togtilbud på Gjøvikbanen
  • Igangsatt arbeid med svenske myndigheter om å utvikle jernbanetrafikken mellom Oslo g Gøteborg på kort og lang sikt.
  • Gitt grønt lys for ny ekspressbusstjeneste mellom Notodden/Kongsberg og Oslo/Gardermoen
  • Rutetilbudet på Trønderbanen forlenges fra Lerkendal til Melhus fra desember 2014
  • Tilnærmet dobling av frekvensen på Sørlandsbanen fra desember 2014.
  • Vedtatt Handlingsplan for kollektivtrafikken, hvor staten skal ta 50% av tunge investeringer i kollektiv infrastruktur i de fire største byene.
  • Tildelt økte midler til kollektivsatsing i Oslo, Bergen, Trondheim
  • Styrket rettighetene til busspassasjerer (til jubel fra Forbrukerombudet)
  • Følger opp arbeid med nasjonal ruteplanlegger (rutetabell for all kollektivtrafikk)
  • Tatt flere initiativ for å mer innfartsparkering
Vei
  • Økt bevilgningene og fremskyndet planlegging og prosjektering av 12 riksveiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør, til E105 v/ Kirkenes i nord.
  • Forenklet planarbeid for 13 veiprosjekter ved å avlyse omfattende “konseptvalgsutredninger” og går rett på planleggingsstadiet istedet
  • Iverksatt arbeid med å forenkle planlegging og regler, samt kutte kostnader på nye vei-/ sykkelveiprosjekter
  • Gjort flere grep for å sikre mer enhetlig standard på vegnettet – deriblant felles standard for bruer på riksveg og fylkesveg.
  • Initiert arbeid for å kutte kostnader og/eller bedre tilbudet på landets ferjestrekninger
  • Økt asfaltvedlikeholdet (reversert nedgang planlagt av forrige regjering)
  • Økt bevilgninger til fylkesveier, gjenopprettet rentekompensasjonsordningen for fylkene, økt støtte til rassikring i fylkene
  • Iverksatt arbeid med veiinvesteringsselskap, for å bygge ut flere veier mer helhetlig og med lengre traseer. Fått grønt lys i Stortinget for videre arbeid.
  • Opprettet infrastrukturfondet med 30 milliarder kroner i kapital. Formålet er å etablere en ordning som bidrar til en varig og forutsigbar finansiering av infrastruktur.
  • Iverksatt arbeid med bompengereform, for å få lavere bomtakster og/eller eliminiere bomstasjoner. Har fått grønt lys i Stortinget for videre arbeid.
  • Bomstasjoner på sju strekninger fjernet, og flere steder er bompengegjelden redusert. Har fått Stortingets fullmakt for å redusere takstene på 13 bomprosjekt. Regjeringens vedtak så langt vil, for eksempel, spare bilister i Nord Norge for minst 2 milliarder kroner i bompenger sammenlignet med forrige regjerings planer. På flere strekninger gjeninnfører rabattordninger fjernet av forrige regjering.
  • Raskt avklart trasevalg for ferjefri E39 i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre Romsdal, lagt til grunn at E39 Stavanger-Kristiansand skal planlegges som firefeltvei
  • Gitt grønt lys for ny firefelts motorveg på E39 mellom Os og Bergen, etter mange år tautrekking av tidligere regjeringer
  • Satt inn ekstra ferje på E39 Halsa-Kanestraum (etter mange års ønske)
  • Fremskyndet ferdigstillelse av E18 Vestfold (Tønsberg-Sandefjord).
  • Åpnet for 110 kmt fartsgrense på trygge motorveier
  • Styrket konkurransesituasjonen for seriøse lastebilnæringen ved firedoblet vogntogkontroll, innfører krav om vinterdekk på tilhenger, tar i bruk hjullås og utvider retten til å holde tilbake farlige vogntog, innfører krav om bombrikke på tunge kjøretøy for å sikre like konkurranseforhold i transportbransjen.
  • Gitt tillatelse til bruk av modulvogntog på egnede veger, som kutter transportkostnader
  • Initiert flere tiltak mot ulovlig kabotasjekjøring, i samarbeid med Justisdept, Arbeids og sosialdept samt Finansdept
  • Økt samarbeidet med bensinstasjonsbransjen for flere truckhvileplasser
  • Ferdigstilt forslag til nytt parkeringsregelverk (sak som har ligget i departementet i åtte år uten konklusjoner)
  • Forenklet regelverk for uttrykningskjøretøy over 3,5 tonn, slik at de kan holde fartsgrense på motorveien (istedet for 80 kmt maksfart)
  • Vil tillate kommunale “trygghetsalarmkjøretøy” å bruke kollektivfelt for bedre fremkommelighet (fikk avslag av tidligere regjering)
Havn
 • Iverksatt arbeid med Nasjonal Havnestrategi
 • Fremmet og fått Stortingets støtte for ny loslov, som vil kutte kostnader for nærskipsfart og forbedre lostjenesten. Åpnet for økt bruk av farledsbevis
 • Iverksatt arbeidet med stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing til sjøs
 • Styrke teknologi/miljøsatsingen for skipsfarten via Transnova, deriblant satsing på landstrøm
Luftfart
 • Ny terminal på Flessand vedtatt
 • Gitt konsesjon til Arendal Lufthavn, Gullknapp
 • Utvidet konsesjonen til Moss Lufthavn, Rygge
 • Igangsatt arbeid med konsesjonssøknad for Polarsirkelen lufthavn
 • Vedtatt at flyplassdriften på Bodø Lufthavn skal overføres fra Forsvaret til Avinor
 • Igangsatt arbeid med konkurranseutsetting av tårn- og sikringstjenester
 • Besluttet å innføre forenklet transfer ved Gardermoen (slippe å hente/sjekke inn bagasje etter ankomst utenriksfly med fortsettelse på innenriksfly. Mange års diskusjon uten beslutning før nå)
Telekom
 • Økt støtten for utbygging av bredbånd i distriktene, som i 2014 gir 10800 nye huststander ny eller bedre bredbåndsdekning
 • Igangsatt arbeidet med en Ekom melding.
 • Samordner graveforskriftene, som kutter kostnader for legging av fiberkabler etc
Diverse
 • Tillat bruk av Segway fra 1. juli 2014
 • Ryddet i regelverket for elsykkel

H/FrP regjeringen gjennomfører – APs utvalg utreder

NRK kunne i kveld melde at AP hadde hatt et utvalg i arbeid. Jonas Gahr Støre konkluderte med at: Byene i Norge vokser – vi må ha en politikk for byene, slik at vi bygger boliger og kollektivtrafikk i sammenheng.

Herr Gahr Støre, kan jeg få introdusere til deg: regjeringens kollektivhandlingsplan. Det APs utvalg nå selger som en nyhet for AP, er noe H/FrP regjeringen allerede holder på å gjennomføre. Dokumentet – politikken – finnes og brukes.

Ja, allerede da vi var i opposisjon argumenterte vi for en sterkere og mer helhetlig kollektivsatsing. I behandlingen av Nasjonal Transportplan i fjor lovet vi (H/FrP/KrF/V) 50% statlig investeringsbidrag for store kollektivprosjekt i de største byene. De rødgrønne mente det lignet på overbud, og i innstillingen til Nasjonal Transportplan stilte de rødgrønne store spørsmålstegn ved vårt løfte. Forskjellen var tydelig i ordbruken – de rødgrønne skrev at staten “kan” bidra, mens H/FrP/KrF/V sa at staten “skal” bidra.

Men APs tvil har ikke stoppet oss. For noen uker siden fremla regjeringen vår kollektivhandlingsplan. Vi vil stimulere til at det bor flere folk rundt kollektivknutepunktene, og at det blir økt frekvens og kapasitet på buss og jernbane. Det er viktig å legge bedre til rette for at jobbreisende ønsker å velge kollektivløsninger i byområdene. Det bedrer fremkommeligheten på veiene, og reduserer støy og kø. Samtidig vet vi at kollektivtrafikk innebærer kostbare investeringer, av og til så store at kommunene ikke klarer løfte det alene. Derfor mener regjeringen at staten skal ta halve regningen for de store infrastrukturinvesteringene i de største byene hvor behovet er størst. I tillegg skal vi støtte økt satsing på jernbane og legge bedre til rette for ekspressbusser og innfartsparkering, for å nevne noe.

Det er unektelig litt fasinerende når AP, etter 8 år i regjering og 11 måneder i opposisjon, nå plutselig lover at staten kan strekke seg til 70 prosent finansiering av kollektivinfrastruktur, og det til byer og tettsteder over hele landet. Wow! I fjor styrte AP landet. De kunne lagt det inn i deres Nasjonale Transportplan, og vist i budsjettet at de ville finansiere det. Men, nei. Det skjer først i opposisjon, ett år før et kommunevalg.

Men hvor imponerende er det egentlig? Bak APs glitter og stas er det verdt å merke seg at Jonas Gahr Støre til NRK sier investeringsutgiftene skal bevilges innenfor de nasjonale transportplanene innenfor vanlige budsjettrammer. Da ligner det straks på et løfte uten penger, som så ofte før fra AP. I Nasjonal transportplan fra de rødgrønne hadde de allerede disponert alle pengene. Det betyr at AP sier pengene skal tas fra noen prosjekter for å gis til andre. Kan AP fortelle hvilke?

TV2 surr om bompenger

Bomtakstene på E18 gjennom Vestfold var opprinnelig planlagt til 116 kr! Det er urimelig høyt. Regjeringen har nå redusert nivået til 57 for å gi bilistene en forsmak på hva vår planlagte bomreform kan bety i bomstasjoner rundt omkring i landet.
TV2 har valgt bevisst å misforstå reformen, og hevder bilistenes bomkostnader vil gå opp!?! Det er feil. Les her om hva TV2 velger å ignorere (spesielt punkt 4 og 5 og 7).

0) Det er feil at bilistene må betale mer. Ett enkelt regnestykke viser det. Kostnad på bilist, med en årlig passering i bomperioden (gang opp til ukentlig eller daglig passering, så blir forskjellen ned tydeligere):
15 år x 116 kr = 1740 kr for opprinnelig rødgrønn løsning
15 år x 88 kr = 1320 kr for justert løsning
20 år x 57 kr = 1140 kr for regjeringens løsning (før bomreform)
Ergo, tallene viser bilistene åpenbart sparer med vår løsning. Og i bloggen her forklarer jeg hvorfor/hvordan.

1) Regjeringen er i gang med en større bompengereform som vil spare bilistene for store summer. Vi skal gå fra dagens 50-60 selskaper til ett par selskaper for å redusere administrasjonskostnader. Ved å samle lånene og få en statlig garanti vil man kunne redusere lånerenten betydelig. Dette gir reelle besparelser for bilistene. I tillegg skal vi innføre en “rentekompensasjonsordning” slik at bompengene i fremtiden skal betale for veien mens statsbudsjettet dekker gjenværende renteutgifter. Det vil gi en bedre balanse mellom det bilistene betaler inn i skatter/avgifter og det som staten bruker på veiinfrastruktur.
Resultatet for bilistene blir reelt lavere bomtakster og/eller kortere nedbetalingstid.

2) På enkelte nye bomprosjekter vil i allerede nå justere ned takstene for å gi bilistene en forsmak på hva de har i vente når bomreformen trer i kraft i løpet av neste år. I en overgangsperiode, inntil reformen trer i kraft, vil vi derfor justere på noen av forutsetningene som brukes når man regner ut bomtakster.

3) Et eksempel er E18 gjennom Vestfold, hvor de i høst skal åpnes en ny bomstasjon, og hvor man frykter at samlede takster på inntil 116 kr ville medføre at mye trafikk ville gå på lokale veier med mange myke trafikanter. Med H/FrP regjeringen er takstene redusert til 57 kr – det er en kraftig reduksjon, og viser at det nå er bompengemotstandere i regjeringen.

4) For E18 Vestfold laget vi noen midlertidig ordninger som ligger til grunn for takstendringene som trer i kraft i allerede i høst. Dette må gjøres, fordi Vestfold Fylkeskommune har stilt garantier for bompengelånene og vi må sikre at vi i forutsetningene ikke bryter med den avtalen som ligger i bunn. Teknisk sett har vi derfor lagt inn en økning av nedbetalingstid og marginalt kutt i rentenivå. Det er her TV2 sporer helt av.

5) TV2s hovedfeil er at de tar utgangspunkt i de midlertidig ordningene og later som det er den hele og endelige løsningen.
TV2 glemmer at poenget med bomreformen er jo at:
A. Bompengelån refinansieres slik at lånerenten går ned reelt og derved reduseres reelle finansieringskostnadene.
B. Staten skal dekke finanskostnader (årlige renteutgifter) over statsbudsjettet. Ergo blir bilistenes lånerente tilnærmet 0 %, ikke 4,5 % som TV2 legger til grunn.
C. Færre bomselskaper betyr lavere administrasjonskostnader
Med helheten i vår løsning er det altså ikke mulig å få til resultatet TV2 hevder.

6) Når bomreformen trer i kraft vil vi gå inn i hvert bomprosjekt for å justere ned bomtakster og/eller nedbetalingstid, deriblant på E18 Vestfold. Dermed vil den midlertidige forlengelsen av nedbetalingstiden reduseres. Det bryr dessverre ikke TV2 seg om, men jeg er trygg på at bilistene som kjører E18 gjennom Vestfold vil sette pris på regjeringens endringer.

7) TV2 hevder hardnakket tall de har fått fra Samferdselsdepartementet (SD) viser at renteutgiftene øker med 1,4 mrd kr pga regjeringens midlertidige løsning. Det er feil. SD skriver tvert imot at tallene TV2 ber om å få beregnet ikke er relevante for en sammenligning mellom nytt og gammelt alternativ. Det ignorerer Tv2 i saken. Det er åpenbart at en sammenligning bør være mellom det de rødgrønne vedtok og det H/Frp regjeringen foreslår. Da er tallene som følger:
Rødgrønne løsning: 3,9 mrd i renter
Vår midlertidige løsning: 3,8 mrd i renter
Ergo, tallene viser motsatt resultat enn at TV2 hevdet. Renteutgiftene synker med vår løsning, og de FØR virkemidlene i bomreformen trer i kraft. TV2 har litt å forklare…

Regjeringen både øker investeringene og gir skattelette

Det er interessant å se hvilket nivå Jonas Gahr Støre legger seg på som ny leder i Arbeiderpartiet. Han er jo ikke noe nytt kort i APs kortstokk – han har vært med i APs regjeringer så lenge Stoltenberg har vært statsminister. Likevel, så langt flyttes AP i retning SV. Han snur opp/ned på APs oljepolitikk. Han lover penger til Syria men bevilger ikke nye midler i budsjettet, noe AP i regjering ville kalt uansvarlig :-)

I Gahr Støres tale på til AUFs sommerleir virker det som han fulgte opp svertekampanjen til Helga Pedersen. Anklagene mot regjeringen var både urimelig og historieløse.  Han sa blant annet “Vi kan ikke bruke tiden nå på skattekutt, vi må heller investere mer i kunnskap, i omsorg for våre eldre, og i kollektivtrafikk.” Det han ikke fortalte AUF’erne var at H/FrP regjeringen investerer mer i kollektivtrafikk, skolen og sykehus/eldreomsorg enn Støres rødgrønne regjering la opp til for 2014. Dersom han mener dagens regjering er for dårlig, så må han mene forrige regjering var elendig. Eller har han bestemt seg for å glemme sin egen historie?

Det er trist at Jonas Gahr Støre starter ut sin lederperiode med å drive smålig skyggeboksing. Han fremmer kritikk mot regjeringen om en situasjon som ikke er reell.  Dermed forleder han tilhørerne, noe en partileder burde holde seg for god til.

Faktum er - i Statsbudsjettet for 2014 ga H/FrP regjeringen nettoskattelettelser som stimulerer til økte investeringer og økte  arbeidsdeltakelse – det er godt for økonomien. Samtidig ØKTE vi investeringene i kollektivtransport og infrastruktur, og bevilget mer penger til skolene og sykehus/eldreomsorg.

Jeg minner om at statsbudsjettet for 2014 ble fremlagt av Stoltenberg regjeringen, hvor Støre var en del – og så endret av H/FrP regjeringen. Det fungerer derfor som et godt konkret eksempel som viser at Gahr Støre misleder.

Som samferdselsminister er jeg glad for at Støre løfter opp kollektivtrafikk. Jeg er svært opptatt av å bedre folks pendlerhverdag og få en mer effektiv godstransport. Da må det investeres både i bedre veier og bedre kollektivløsninger. Det gjør regjeringen.

Regjeringen økte investeringene til veiformål med over 1,5 mrd kr (ink mer asfaltvedlikehold), OG vi økte investeringer/vedlikehold på jernbanen med nesten en milliard kroner. I tillegg har vi fremskyndet mange prosesser rundt nye jernbaneinvesteringer, økt frekvens for pendlertog og styrket innsatsen for godstog. Vi vil også dekke 50% av investeringene på tunge kollektivinvesteringer i de fire store byene, noe AP ikke ville forplikte seg til.

I tillegg har vi fjernet bomstasjoner eller redusert bomtakster som bare i nord Norge vil spare innbyggere og næringsliv for rundt 2 mrd kroner de kommende årene. Det er i realiteten en ytterligere skattelette til bedrifter og arbeidstakere i denne regionen.

Ergo – skattekuttene har ikke gått på bekostning av investeringer, slik Støre gir inntrykk av. Støre gir inntrykk av at skatteøkning bare gir fordeler, ved at staten får ekstra inntekter. Men skatt er en utgift for de som betaler den – innbyggerne og næringslivet. For FrP er skattelettelse en investeringer i mer lønnsomme arbeidsplasser. Den siden av debatten overser Støre.

Støre anklaget også regjeringen for kutt i barnehager og likestilling. Faktum er dog at Regjeringen har samme rett til barnehageplass som under forrige regjering, i motsetning til hva Støre ga inntrykk av. Og foreldrepermisjonen er ikke svekket, men vi har økt friheten foreldrene har til å disponere den etter familiens ønske. Valgfrihet er aldri umoderne. Statlig overformynderi derimot, det er gammeldags.