Regjeringen både øker investeringene og gir skattelette

Det er interessant å se hvilket nivå Jonas Gahr Støre legger seg på som ny leder i Arbeiderpartiet. Han er jo ikke noe nytt kort i APs kortstokk – han har vært med i APs regjeringer så lenge Stoltenberg har vært statsminister. Likevel, så langt flyttes AP i retning SV. Han snur opp/ned på APs oljepolitikk. Han lover penger til Syria men bevilger ikke nye midler i budsjettet, noe AP i regjering ville kalt uansvarlig :-)

I Gahr Støres tale på til AUFs sommerleir virker det som han fulgte opp svertekampanjen til Helga Pedersen. Anklagene mot regjeringen var både urimelig og historieløse.  Han sa blant annet “Vi kan ikke bruke tiden nå på skattekutt, vi må heller investere mer i kunnskap, i omsorg for våre eldre, og i kollektivtrafikk.” Det han ikke fortalte AUF’erne var at H/FrP regjeringen investerer mer i kollektivtrafikk, skolen og sykehus/eldreomsorg enn Støres rødgrønne regjering la opp til for 2014. Dersom han mener dagens regjering er for dårlig, så må han mene forrige regjering var elendig. Eller har han bestemt seg for å glemme sin egen historie?

Det er trist at Jonas Gahr Støre starter ut sin lederperiode med å drive smålig skyggeboksing. Han fremmer kritikk mot regjeringen om en situasjon som ikke er reell.  Dermed forleder han tilhørerne, noe en partileder burde holde seg for god til.

Faktum er - i Statsbudsjettet for 2014 ga H/FrP regjeringen nettoskattelettelser som stimulerer til økte investeringer og økte  arbeidsdeltakelse – det er godt for økonomien. Samtidig ØKTE vi investeringene i kollektivtransport og infrastruktur, og bevilget mer penger til skolene og sykehus/eldreomsorg.

Jeg minner om at statsbudsjettet for 2014 ble fremlagt av Stoltenberg regjeringen, hvor Støre var en del – og så endret av H/FrP regjeringen. Det fungerer derfor som et godt konkret eksempel som viser at Gahr Støre misleder.

Som samferdselsminister er jeg glad for at Støre løfter opp kollektivtrafikk. Jeg er svært opptatt av å bedre folks pendlerhverdag og få en mer effektiv godstransport. Da må det investeres både i bedre veier og bedre kollektivløsninger. Det gjør regjeringen.

Regjeringen økte investeringene til veiformål med over 1,5 mrd kr (ink mer asfaltvedlikehold), OG vi økte investeringer/vedlikehold på jernbanen med nesten en milliard kroner. I tillegg har vi fremskyndet mange prosesser rundt nye jernbaneinvesteringer, økt frekvens for pendlertog og styrket innsatsen for godstog. Vi vil også dekke 50% av investeringene på tunge kollektivinvesteringer i de fire store byene, noe AP ikke ville forplikte seg til.

I tillegg har vi fjernet bomstasjoner eller redusert bomtakster som bare i nord Norge vil spare innbyggere og næringsliv for rundt 2 mrd kroner de kommende årene. Det er i realiteten en ytterligere skattelette til bedrifter og arbeidstakere i denne regionen.

Ergo – skattekuttene har ikke gått på bekostning av investeringer, slik Støre gir inntrykk av. Støre gir inntrykk av at skatteøkning bare gir fordeler, ved at staten får ekstra inntekter. Men skatt er en utgift for de som betaler den – innbyggerne og næringslivet. For FrP er skattelettelse en investeringer i mer lønnsomme arbeidsplasser. Den siden av debatten overser Støre.

Støre anklaget også regjeringen for kutt i barnehager og likestilling. Faktum er dog at Regjeringen har samme rett til barnehageplass som under forrige regjering, i motsetning til hva Støre ga inntrykk av. Og foreldrepermisjonen er ikke svekket, men vi har økt friheten foreldrene har til å disponere den etter familiens ønske. Valgfrihet er aldri umoderne. Statlig overformynderi derimot, det er gammeldags.

Befaring på E6, og VGs svartmaling

Dette innlegget ble skrevet som respons på VGs kommentarartikkel som forsøkte å marginalisere regjeringens samferdselspolitikk og vår befaring langs E6. VG har ikke ville trykke det. Les og vurder selv:

E6 er landets hovedvei fra nord til sør. Politisk ledelse i samferdselsdepartementet skal i løpet av 9 dager kjøre den fra Svinesund til Kirkenes. Underveis møter vi næringslivet, innbyggere, lastebilsjåfører, NAF, Amcar, vegvesenet, politiet, tollere, lokalpolitikere og mange andre som engasjerer seg for bedre infrastruktur. Vi besøker også havner, jernbanestasjoner, flyplasser, godsterminaler og annen sentral infrastruktur. Bilen er et rullende møterom, og langs veien får vi sett og følt på gode og dårlige sider ved vår infrastruktur.

VGs kommentator Astrid Meland tror poenget med turen er å ta æren for alle veiprosjekter som er under arbeid (VG 25.06.14). Hun tror også at bilen er full av kommunikasjonsrådgiver. Hun tar feil på begge punkter. Jeg kan betrygge avisen med at vi kjører selv og reiser uten en eneste kommunikasjonsrådgiver. Har avisen gått glipp av at det har vært regjeringsskifte?

Det er mange partier som kan glede seg over veiprosjekter under oppføring. H/FrP har stemt for alle. Viktigere er at vi i opposisjon foreslo ytterligere satsing, men opplevd de rødgrønne som bremseklosser. I regjeringen gir vi gass. 

Vi har allerede fremskyndet arbeidet med 12 veiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør til E105 v/ Kirkenes i nord. Vi har økt vedlikeholdet, deriblant har vi snudd en planlagt rødgrønn reduksjon i asfaltering til en vekst. En av entreprenørene skal asfaltere vei tilsvarende en hovedvei fra Nordkapp til Lindesnes. Tenk hva en samlet bransje har fått i oppdrag!

Bevilgninger til fylkesveier er økt, vi har gjenopprettet rentekompensasjonsordningen for fylkene, og økt støtten til rassikring i fylkene.

Dette prioriterer regjeringen fordi vi tror at bedre vei gir tettere bo og arbeidsregioner, og er viktig for å utvikle vårt næringsliv.

Vel så viktig som økte bevilgninger er reformene vi har igangsatt. Innen veisektoren skal et statlig veiinvesteringsselskap på plass, med formål å bygge ut flere veier mer helhetlig og med lengre traseer. Vi har iverksatt arbeid med å forenkle planlegging og regler, hvor vi avlyste 13 planlagte utredninger for veiprosjekter og gikk rett på kommunedelplaner/reguleringsplaner i stedet.

Vi har også opprettet et infrastrukturfond på 30 milliarder kroner. Målet er 100 milliarder kroner innen 2017. Dette skal gi mer forutsigbare bevilgninger til vedlikehold.

Vi har videre satt i gang arbeidet med en bompengereform for å redusere bomtakstene eller eliminere bomstasjonene. Regjeringens bompengepolitikk vil kutte antall bomselskap, stenge flere bomstasjoner, redusere finanskostnader og administrasjonskostnadene. I tillegg vil vi at staten dekker renteutgiftene gjennom en såkalt “rentekompensasjonsordning”. Det betyr at bompengesatsene kan reduseres, og pengene skal gå til å betale for vei, ikke renter.

Det er foreløpig fjernet bomstasjoner på sju veistrekninger. Noen av disse stasjonene hadde en driftskostnad på over 10 kr pr bilpassering. Det er åpenbart urimelig kostbar måte å kreve inn skatter. Men til tross for det, valgte forrige regjeringen å sette opp slike bomstasjoner. Vi har også satt i gang arbeidet med å redusere takstene på rundt 13 bomstrekninger. Flere skal det bli.

Ved å bevilge penger over statsbudsjettet til å redusere bompengegjelden, så sparer bilistene samtidig renteutgifter og innkrevingskostnader. På E6 Helgeland fikk vi redusert bompengegjelden med 300 millioner kroner og fjernet en bomstasjon. Bilistene sparer da ca 410 millioner kroner, fordi de sparer renteutgifter og driftskostnadene på bomstasjonen. Det er rett og slett god økonomi for landets innbyggere å fjerne bompengegjeld. Regjeringens politikk så langt vil for eksempel spare bilistene i Nord Norge for 2 milliarder kroner i bompenger de neste årene. Tipper ingen fra AP har nevnt det når de for tiden svartmaler den politiske situasjonen for landsdelen.

Som nestleder i FrP er jeg veldig stolt over at FrP i regjering klarer vri landets bompengepolitikk i vår retning. Husk, alle de øvrige partier ønsker å opprettholde bomstasjonene. I opposisjon tapte FrP alle bompengekamper, men i regjering har FrP begynt å få gjennomslag. Gode kompromisser mellom Høyre og FrP betyr at landet får bedre veier og mindre bompenger. På vår E6 tur vil jeg i Alta kunne se fundamentet fra en planlagt bomstasjon som AP satte opp, mens vi rev ned før den kom i drift.

VG er selvsagt velkomne til å snakke med oss om vår E6 reise. Det kunne spart avisen for en del uriktige oppfatninger. Viktigst for meg er dog alle de personene vi treffer på vår vei. Deres innspill, erfaringer og synspunkt er nyttige for oss når vi jobber med regjeringens ambisiøse samferdselssatsing.

Reformer og enkeltsaker

FrP er fornøyd med enkeltsaker fremfor systemskifte, hevder Harald Stanghelle i en ellers god kommentar (Aftenposten 25.06.14). Han nevner Segway, 110-fartsgrense og ”filleristing av parkeringsbransjen” som viktige FrP-seirer i samferdselspolitikken.

Hans gjennomgang av prioriterte FrP saker har en betydelig slagside. Ja, vi har fått gjennomslag i veldig mange enkeltsaker allerede. La meg likevel tegne bildet litt bredere. Regjeringen har fremskyndet arbeidet med 12 veiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør til E105 v/ Kirkenes i nord. Vi har økt vedlikeholdet, deriblant har vi snudd en planlagt rødgrønn reduksjon i asfaltering til en vekst. Symbolsk, men likevel beskrivende, er at vi fremskyndet åpningen av E18 i Vestfold i sommer – og dermed minsker faren for alvorlige ulykker betraktelig.

Vel så viktig som økte bevilgninger, er imidlertid reformene vi har igangsatt. Innen vegsektoren skal et statlig veiinvesteringsselskap på plass, med formål å bygge ut mer vei, mer langsiktig og helhetlig.

Vi har også opprettet et infrastrukturfond på 30 milliarder kroner. Målet er 100 milliarder kroner innen 2017. Dette skal gi mer forutsigbare bevilgninger til vedlikehold. Vi har videre satt i gang arbeidet med en bompengereform som gjør at bomtakstene kan reduseres vesentlig mange steder. Det er fjernet bomstasjoner på sju veistrekninger, og vi har gått i gang med å redusere takstene på rundt 13 bomstrekninger. Flere skal det bli.

H/FrP regjeringen har store ambisjoner innen veisektoren. Listen ville vært tilsvarende lang om jeg listet opp jernbanesatsingen. Det handler både om enkeltsaker og systemendringer. Mange av endringene har et tydelig FrP stempel, og er forslag som ble fremmet men nedstemt i Stortinget gang på gang. Nå, med FrP i regjering, er de i ferd med å gjennomføres og med stor interesse fra næringsliv og transportbransje.

Ny giv for E39 – og rødgrønn forvirring

H/FrP regjeringen vil ha firefelts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand. Den rødgrønne regjeringen vedtok derimot å bygge primært tofeltsvei med midtdeler. Det forsøker de nå å benekte.

De rødgrønnes respons har blitt typisk i deres opposisjonstilværelse. De forsøker å si at det H/FrP regjeringen gjør er akkurat det som de rødgrønne la opp til å gjøre. Ergo – alt godt fra H/FrP er egentlig rødgrønn politikk. Men, det er jo beviselig ikke riktig.

La meg bruke SPs Geir Pollestad (ex-statssekretær i samferdselsdepartementet) som eksempel. Han hevder H/FrP regjeringen og de rødgrønne har/hadde samme syn på E39, og at jeg angivelig har bekreftet det i brev (DT 25.06.14). Vel, det er ikke riktig. I brevet viser jeg til at Vegvesenet inntil nå ha planlagt etter rødgrønne vedtak, men skriver også at ”Jeg vil be Statens vegvesen utarbeide kommunedelplaner som viser en firefeltsløsning for E39 på hele strekningen Søgne – Ålgård.” Ergo – jeg varsler at det nå er ny kurs.

Responsen fra Vegvesenet viser også at de oppfatter at det er nye signaler. I Aftenbladet 04.06.14 kunne vi lese følgende: ”Utviklingen i saken om motorvei mellom Ålgård og Søgne, inkludert et ønske fra regjeringshold om å planlegge for fire felt mellom Stavanger og Kristiansand, gjør at to regionkontorer i Statens vegvesen i neste uke samles i Kristiansand for å stake ut kursen videre.”

Dette forsterkes i et intervju på NRK Sørlandet den 30.06.14. Regionvegsjef Kjell Inge Davik er glad for at departementet ber om at det planlegges for firefelts motorvei på hele E 39 mellom Stavanger og Kristiansand.

“Dette er en positiv avklaring og det betyr at vi nå må planlegge en stivere kurvatur på veien både horisontalt og vertikalt for å tilrettelegge for en firefelts vei kontra det som opprinnelig var planen i den forrige regjeringsbeslutningen om E39, sier Davik til NRK Sørlandet.”

Det rødgrønne problemet er at AP, SP og SV var fundamentalt uenige om behovet for mer vei, oghvor den skal gå. For noen uker siden debatterte jeg E39 med SVs Bård Vegar Solhjell, tidligere miljøvernminister i den rødgrønne regjeringen. Han var svært uenig med H/FrP regjeringen, og advarte mot å bygge ferjefri E-39, fordi han fryktet det ville gi økt trafikk (Aftenposten, 11.06.14). Kanskje Pollestad skal ta en prat med sine sosialistiske venner og finne ut hva slags regjering SP egentlig deltok i?

#E6sommer Bodø-Kirkenes

På turen kjøres E6, men vi stopper også ved havner, godsterminaler, flyplasser, truckhvilestopp og andre områder som ligger under departementets ansvar.

Reiserute og møter/stopp for siste etappe: Bodø - Kirkenes
(Oversikten er ikke komplett, og enkelte poster er ikke endelig avklart.)

Mandag 30. juni

 • Avreise Bodø
 • Bodø – Fauske: Kjører med bil fra Statens vegvesen
 • Fauske – Kråkmo: Stopp hos Scania. Kjører med vogntog.
 • Kråkmo – Ulsvåg: Lokalt opplegg i Ulsvåg
 • Ulsvåg – Bognes: Møter lokale politikere på fergekaien (Bognes)
 • Bognes – Skarberget: Tar ferje sammen med lokale politikere
 • Narvik: Ankommer Narvik havn. Tur med MS Bjørnfjell.
 • Narvik: Avreise med Jernbaneverkets tog på Ofotbanen. Narvik stasjon.
 • Narvik: Orientering hos Narvik Havn KF

Tirsdag 1. juli

 • Avreise Narvik
 • Måselv: Møte med ordførere
 • Måselv – Tromsø
 • Tromsø: Politisk møte
 • Tromsø – Nordkjosbotn: Lokalt opplegg
 • Nordkjosbotn – Reisafjord
 • Reisafjord Hotell: Åpent folkemøte

Onsdag 2. juli

 • Reisafjord – Alta
 • Alta: Besøker Statens vegvesen i Kåfjord for orientering, møter lokale politikere.
 • Alta – Olderfjord
 • Olderfjord – Lakselv: Kjører med vogtog
 • Lakselv: Møter lokale politikere og næringsliv
 • Lakselv – Karasjok
 • Karasjok: Besøker Sametinget
 • Karasjon – Tana bru

Torsdag 3. juli

 • Tana: Møter lokale politikere og Statens vegvesen
 • Tana bru – Kirkenes
 • Kirkenes: Møte med kommunen, Telenor og Næringshagen og andre. Besøker E105, fylkesvei Jarfjord/Pasvik. Åpent folkemøte.
 • Retur Oslo

Følg med på Twitter for nytt om turen: @samferdselsdep – #E6sommer