Hvem lurer AP i Oslo?

I Oslo er E18 prosjektet spilt inn som en joker i forhandlingene om byråd på sosialistisk side. Utfra argumentene som fremføres, sitter jeg igjen med spørsmålet: hvem forsøker AP å lure? Eller vet de veldig lite om prosjektet?

Forslagene til løsninger som AP lufter ligger jo allerede inne i dagens E18 prosjekt og blir en realitet med eksisterende stortingsflertall/regjering og borgerlige partiene i Oslo og Akershus. Dersom dette er løsninger MDG aksepterer så har de ikke fått noe gjennomslag hos AP.

I VG “krever” AP-Raymond at det er kollektivfelt, miljøfelt og sykkelfelt som bygges ut dersom det blir E18 utbygging.
Fakta: E18 er allerede primært et kollektiv og sykkelprosjekt, hvor disse kategoriene får egne traseer. Prosjektet gjør også at mer av lokaltrafikken vil gå på egne veier fremfor å bruke E18.

AP-Raymond “krever” at biltrafikk i Oslo sentrum ikke øker som følge av E18 prosjektet.
Fakta: Både vegvesenet og TØI forsker Aud Tennøy har vært tydelige på at svært lite av trafikken på E18 ender opp i Oslo sentrum. Trafikken skal til utkantene av Oslo eller er gjennomgangstrafikk.Økt kapasitet på E18 prosjektet er mest innrettet på strekningene som ligger i Akershus for blant annet få bedre flyt på trafikken inn fra Asker til Lysaker og Fornebu. Det vil redusere miljøbelastningen langs traseen, og bety mindre trafikk på lokalveiene.

AP-Raymond tror MDG blir med dersom de gir garantier for at utvidet kapasitet på E18 ikke betyr økte utslipp.
Fakta: utslippene vil åpenbart gå gradvis ned fordi en økende andel kjører elbil og fordi Euro6 kravene medfører kraftig reduksjon i utslipp fra tungbiler. Og generelt er utslipp fra biler lavere når de kjører i jevn fart enn når de stanger i kø.

APs krav om handler om å sparke inn åpne dører. Enten har de ikke satt seg inn i prosjektet, eller så er det hele taktikk fra APs side. Dessverre er konsekvensen at AP setter hele prosjektet i spill, og vi kan tape dyrbar tid.

Fremfor å drive en ensidig kamp mot privatbilen, burde MDG være opptatt av å få en mer miljøvennlig trafikkløsning for hovedstaden. Da fremstår borgerlig side åpenbart sterkere på jernbane/kollektiv enn det sosialistisk side gjør.

  • Fakta: statsbudsjettets kollektivmidler til Oslo/Akershus er nesten firedoblet med dagens regjering (180 mill kr i 2012/13 vs 715 mill kr i 2014/15).
  • Fakta: det er nå rundt hundre flere togavganger fra Oslo S sammenlignet med bare ett år siden.
  • Kuriositet: I valgkampen skrøt Rasmus Hansson over utredningen KVU Oslonavet fordi den viste visjoner om hvordan man kan utvikle hovedstaden til en by som er mindre avhengig av bil. Fakta er at utredningen ble gjennomført av staten/Oslo/Akershus under borgerlig styre (Vegvesen, Jernbaneverket og Ruter).  Det smerter nok litt når han tenker seg om :-)

Miljøpartienes virkelighetsflukt

Bedre byer for mennesker. Det ligger som grunntanke i vårt arbeid med transportløsninger. I miljødebatten forsøker noen rødgrønne ”miljøpartier” å skape inntrykk av at vi i samferdselspolitikken kun tenker bil, men at de skal tenke mennesker og kollektivtrafikk. Da er det på tide å oppdatere seg litt.

Storstilt satsing
Det skjer nå en storstilt satsing på tog og kollektivtilbud. Jernbanebudsjettet er økt med over 50 % siste to år. Jernbanen gjøres mer pålitelig ved at vi nå reduserer vedlikeholdsetterslepet, etter tiår med økende forfall. Det kjøpes inn flere nye togsett enn planlagt, og det er nå ca 100 flere togavganger daglig fra Oslo S sammenlignet med ett år siden. Passasjerveksten er enorm. Og, vi ser nå en økning i godsmengden på jernbanen, etter flere år nedgang. Næringslivet påpeker økt vedlikehold og derved økt pålitelighet som viktig faktor for økt bruk.

Statens bevilgninger til kollektivtrafikk i byene har også økt kraftig. På to år har H/FrP/KrF/V bevilget mer enn det rødgrønn regjering samlet leverte i sine siste fire år. I tillegg ble det i 2014 bygget ca 34 % mer sykkelvei enn opprinnelig planlagt, og vi skal øke satsingen i 2015. Til sammenligning realiserte de rødgrønne i snitt 30 % mindre sykkelvei årlig enn hva de planla.

Byutvikling
Det handler samtidig om mer enn bevilginger. Vi må gjøre det attraktivt å bruke kollektivløsningene. Vi jobber derfor aktivt med lokale myndigheter om å gjøre kollektivknutepunktene sentrale i byutviklingen. Nettopp fordi folk skal få en bedre reisehverdag. Det var avslørende da De Grønnes Rasmus Hansson i DBTV debatt nylig skrøt av Jernbaneverket/Vegvesenet/Ruters rapport om transportløsninger for Oslo/Akershus. Han sa at kollektivsatsingen sentrale posisjon i utredningen viste måten vi må tenke på. Nettopp, tenker jeg. Rapporten er jo utarbeidet basert på våre føringer, og av organ som jobber på bestilling fra H/FrP/KrF/V i regjering/Akershus/Oslo. Basert på hva Hansson skryter av, så burde MDG i Oslo samarbeidet med H/FrP, ikke rødgrønne.

Frigjør tid
Jeg tror mange folk vil velge kollektivløsninger dersom den gir komfort, fleksibilitet og er forutsigbar. Miljøbevegelsen hevder folk alltid vil velge bil fremfor tog/buss dersom de har valgmuligheten. Det er defensivt syn på kollektivtilbudet. Jeg tror kombinasjonen “tidsklemma” og digital kommunikasjon kommer til å gjøre kollektive reisemidler mer attraktive.  På toget/bussen får den reisende frigjort tid som man i den digitale tidsalder kan bruke mer fornuftig– lese nyheter, sosiale medier, mail, jobb og lignende. På sin telefon har folk også tilgang til sanntids reiseinformasjon og hvilke reisealternativ de har. Folk kan endre reiseadferd fordi de har informasjon på fingerspissene. Dermed oppnår man i større grad den samme fordel som bilene tidligere har vært alene om å tilby.

”Miljøpartiene” hevder de kjemper for et bedre miljø. Det er et mål jeg tror alle politikere støtter. Husk likevel – god miljøpolitikk handler ikke om å være mest mulig bekymret. Det handler om å finne løsninger som fungerer og folk tar i bruk.

Regjeringen satser på skipsfarten. Støre med for lite, for sent.

I VG 30. september lover Jonas Gahr Støre å bekjempe arbeidsledighet med økt ferjesatsing. Tanken er god, men Støre kommer med “for lite, for sent.”

For lite: Aps tiltakspakke har 50 millioner kroner til dette tiltaket. 50 millioner kroner blir nok en veldig liten ferje er jeg redd. APs symbolpolitikk skaper ikke mange arbeidsplasser.

For sent: Regjeringen har allerede igangsatt anbud for å få nye ferjer på ulike ferjesamband. For eksempel skal det nå på plass to miljøferjer på Anda-Lote i Sogn Fjordane. Også på Boknafjorden og Bjørnafjorden vil det bli bestilt nye og flere ferjer. Vi har ikke tid til å vente på Aps seminarer.

Dette er bare en del av satsingen for norsk skipsfart og norske verft. Regjeringens tiltakspakke inneholder også dette:
1) Mer til vedlikehold av fartøyer i Sjøforsvaret, ca 320 mill. kroner.
2) Mer til vedlikehold og oppgradering av forskningsfartøyer
3) Mer til grønn skipsfart. Vi foreslår å styrke innovasjonslåneordningen under Innovasjon Norge. Midlene settes av til lån til prosjekter knyttet til miljøvennlige nybygg av skip i nærskipsfarten. I tillegg etableres en ordning med tilskudd for kondemnering av skip. En fornyelse av flåten vil bidra til å styrke markedssituasjonen for den norske verfts- og utstyrsleverandørnæringen.
4) Mer til utvikling av norsk teknologi. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til teknologiprogrammet DEMO 2000.
5) Bygging av nytt fartøy til Kystverket. Regjeringen foreslår å bevilge midler til oppstart bygging av nytt fartøy til Kystverket.
6) Mer til kompetanse og styrket konkurransekraft for norske rederier. Regjeringen foreslår en betydelig styrking av tilskuddsordningene for sysselsetting av sjøfolk og en oppmyking av fartsområdebegrensningene for NIS-registrerte skip.

Når jeg hører Støres overfladiske kritikk, så fremstår det åpenbart at Arbeiderpartiet svartmaler i en debatt hvor de ikke har fått med seg hva regjeringen allerede er i gang med. Det er beklagelig.

Det er også beklagelig at APs tiltakspakke er blottet for satsing på vedlikehold og fornying av infrastruktur og bygninger. Vedlikeholdsforfallet vokste kraftig under rødgrønn regjering, og selv når man skal drive motkonjunkturpolitikk så velger AP dessverre å overse vedlikehold som satsingsområde.

Regjeringens tiltakspakke er innrettet mest mot tiltak som gir raskt sysselsettingsrespons. Fordelen med vedlikehold er at det kreves ikke omfattende utredninger, reguleringsplaner eller forskning. Det kan iverksettes relativt raskt, skaper arbeidsplasser og gir langsiktig nytte når jobben er gjort. Derfor satser regjeringen milliardbeløp på vedlikehold, mer enn hele Aps tiltakspakke. AP har derimot avsatt NULL kroner til vedlikehold. Det nevnte naturlig nok Støre ikke til VG.

Dermed viser Støre at han kommer med “for lite, for sent, og prioriterer helt feil. De samme så vi allerede i fjor høst, da statsbudsjettet ble behandlet. Da foreslo Arbeiderpartiet å spare mer oljepenger i utlandet, fordi de mente presset i norsk økonomi var for høyt. Nå krever Arbeiderpartiet å bruke mer penger i norsk økonomi fordi presset er for lavt. Jeg blir ikke klok på hvilken retning Jonas Gahr Støre ønsker fordi han hopper og spretter for å kunne kritisere regjeringen ved enhver anledning. Det skaper få arbeidsplasser…

E16 Voss-Bergen og Vossabanen – løsninger må fremskyndes

Som statsråd har jeg kjørt E16 mellom Oslo og Bergen og tatt lokaltoget på Vossebanen flere ganger. Det er åpenbart at store deler av vei- og jernbaneinfrastrukturen mellom Bergen og Voss ikke har den standard vi ønsker oss. E16 og jernbanen er bygget for en annen tid, da det var mindre trafikk og andre krav til fremkommelighet og sikkerhet.

Regjeringen har grepet fatt i disse problemstillingene. Vi har økt satsingen både på nye investeringer og vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Det er viktig for å utvikle gode bo- og arbeidsregioner. Vi jobber for å redusere reisetiden og for å øke sikkerhet og komfort. Det krever både kortsiktige grep og langsiktige løsninger.

Det er interessant å se hvordan enkelte partier er blitt veldig offensive nå i valgkampen, mens de i sin regjeringstid ikke leverte løsninger. I Nasjonal transportplan planla verken Ap, Sp eller SV å investere særlig mange kroner i strekningen Bergen–Voss de neste ti årene! Det var den rødgrønne regjeringens hilsen til regionen.

Da Sp’s Navarsete nylig rettet kraftig kritikk mot dårlig standard på E16 og Vossabanen, var det derfor først og fremst en ramsalt kritikk av egen regjeringsdeltakelse. Men jeg tar det samtidig som en kompliment når hun forventer raske grep fra dagens regjering. Etter mange tiår med diskusjon, setter Ap og Sp sin lit til at vi skal løse problemet. Og den utfordringen tar jeg.

La meg derfor først minne om at vi allerede har fremskyndet viktig rassikringsarbeid på E16 og at vi har økt vedlikeholdsarbeidet kraftig. Tilsvarende vil det bli rassikring og vedlikehold av Vossabanen for mange hundre millioner kroner de neste årene. Dette er en kraftig vekst sammenlignet med foregående år. I tillegg har vi nå besluttet å bestille nye togsett til Vossabanen. Forrige gang det skjedde var i 1952.

Samtidig må vi finne en langsiktig løsning. Derfor har regjeringen fått utredet ulike nye traseer for vei og jernbane på strekningen. Hovedutredningen (KVU-en) kom i fjor vår. Deretter har den blitt gått etter i sømmene av ulike fagmiljøer. Dette har tatt mer tid enn jeg ønsket, fordi ulike fagmiljøer kommer med svært ulike vurderinger og anbefalinger. Vi trenger derfor å forstå hvorfor konklusjonene blir så ulike, og hvordan vi kan løse det. Vi ser nå innspurten av det faglige arbeidet, slik at vi kan gjøre det politiske håndverket.

Jeg tar derfor Navarsetes påstand om at vi har lagt arbeidet i en skuff med knusende ro. Tvert imot. Vi tømmer nå skuffene etter de rødgrønne og iverksetter nye prosjekter på løpende bånd. Det viser vi med arbeidet på Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss, som er en viktig del av strekningen Oslo-Bergen. Etter mange tiår med prat, har vi nå besluttet at spaden skal i jorden. Vi er i gang. Jeg håper lokalvalget vil gi oss mange lokalpolitikere som vil spille på lag, fremfor å stå i media og kreve av andre det deres eget parti ikke klarte levere.

Mindre bompenger med FrP

De fleste vet at FrP er mot bompenger. Bilistene betaler allerede bilavgifter, årsavgifter og engangsavgifter. Bompenger på toppen blir urimelig mye. I opposisjon tapte vi i FrP alle slag, men i regjering begynner vi å vinne frem. Godt samarbeid mellom lokale og nasjonale FrP politikere gir resultater. FrP er eneste parti som kjemper mot bompenger, og som er representert på alle folkevalgte nivå.

Vi har allerede fått flertall for vedtak som sparer bilistene for rundt 2 milliarder kroner i bompenger. Noen steder har vi fått fjernet bomstasjoner helt, andre steder har kuttet takstene, ved at staten har nedbetalt eller redusert bompengegjelden. For eksempel vil bilistene i Grenland spare over 400 millioner kroner i bompenger, i Mo i Rana ca. 420 millioner kroner, i Alta ca. 400 millioner kroner og ved Seljord ca. like mye. Hvis rødgrønn regjering fortsatt hadde styrt, så ville man på disse og mange andre steder opplevd høyere bompenger enn det som nå er en realitet.

Men vi taper også slag i denne kampen. Slik er det når vi er i mindretallsregjering, og derfor blir det også innført nye bomprosjekter. Men veksten i nye bomstasjoner er lavere nå enn det rødgrønn regjering planla.

Dette klarer vi samtidig som vi bygger mer vei enn noen gang, og vi vedlikeholder veiene bedre enn noen gang. På toppen har vi redusert andre bilrelaterte avgifter med rundt 2 milliarder kroner (kutt i omregistreringsavgift, reduserte engangsavgifter, etc). Balansen mellom det bilistene betaler inn og det som brukes på infrastruktur blir bedre.

Vi er ikke ferdig. I juni fikk vi vedtatt en bompengereform, som gir rom for kutt i administrasjon- og finansieringskostnader. Det vil gi lavere takster i en rekke bomprosjekter. I tillegg får vi på plass veiselskap og mange andre forbedringer slik at vi får bygget vei raskere, mer helhetlig og etter hvert billigere. Jeg konstaterer at AP, SP og SV var imot dette, men de skal ikke få stoppet forbedringene.

Nå står vi foran et viktig lokalvalg. Dine lokale FrP representanter gir FrPs stortingsgruppe styrke i kampen mot bompenger. Godt valg.