H/FrP regjeringen gjennomfører – APs utvalg utreder

NRK kunne i kveld melde at AP hadde hatt et utvalg i arbeid. Jonas Gahr Støre konkluderte med at: Byene i Norge vokser – vi må ha en politikk for byene, slik at vi bygger boliger og kollektivtrafikk i sammenheng.

Herr Gahr Støre, kan jeg få introdusere til deg: regjeringens kollektivhandlingsplan. Det APs utvalg nå selger som en nyhet for AP, er noe H/FrP regjeringen allerede holder på å gjennomføre. Dokumentet – politikken – finnes og brukes.

Ja, allerede da vi var i opposisjon argumenterte vi for en sterkere og mer helhetlig kollektivsatsing. I behandlingen av Nasjonal Transportplan i fjor lovet vi (H/FrP/KrF/V) 50% statlig investeringsbidrag for store kollektivprosjekt i de største byene. De rødgrønne mente det lignet på overbud, og i innstillingen til Nasjonal Transportplan stilte de rødgrønne store spørsmålstegn ved vårt løfte. Forskjellen var tydelig i ordbruken – de rødgrønne skrev at staten “kan” bidra, mens H/FrP/KrF/V sa at staten “skal” bidra.

Men APs tvil har ikke stoppet oss. For noen uker siden fremla regjeringen vår kollektivhandlingsplan. Vi vil stimulere til at det bor flere folk rundt kollektivknutepunktene, og at det blir økt frekvens og kapasitet på buss og jernbane. Det er viktig å legge bedre til rette for at jobbreisende ønsker å velge kollektivløsninger i byområdene. Det bedrer fremkommeligheten på veiene, og reduserer støy og kø. Samtidig vet vi at kollektivtrafikk innebærer kostbare investeringer, av og til så store at kommunene ikke klarer løfte det alene. Derfor mener regjeringen at staten skal ta halve regningen for de store infrastrukturinvesteringene i de største byene hvor behovet er størst. I tillegg skal vi støtte økt satsing på jernbane og legge bedre til rette for ekspressbusser og innfartsparkering, for å nevne noe.

Det er unektelig litt fasinerende når AP, etter 8 år i regjering og 11 måneder i opposisjon, nå plutselig lover at staten kan strekke seg til 70 prosent finansiering av kollektivinfrastruktur, og det til byer og tettsteder over hele landet. Wow! I fjor styrte AP landet. De kunne lagt det inn i deres Nasjonale Transportplan, og vist i budsjettet at de ville finansiere det. Men, nei. Det skjer først i opposisjon, ett år før et kommunevalg.

Men hvor imponerende er det egentlig? Bak APs glitter og stas er det verdt å merke seg at Jonas Gahr Støre til NRK sier investeringsutgiftene skal bevilges innenfor de nasjonale transportplanene innenfor vanlige budsjettrammer. Da ligner det straks på et løfte uten penger, som så ofte før fra AP. I Nasjonal transportplan fra de rødgrønne hadde de allerede disponert alle pengene. Det betyr at AP sier pengene skal tas fra noen prosjekter for å gis til andre. Kan AP fortelle hvilke?

TV2 surr om bompenger

Bomtakstene på E18 gjennom Vestfold var opprinnelig planlagt til 116 kr! Det er urimelig høyt. Regjeringen har nå redusert nivået til 57 for å gi bilistene en forsmak på hva vår planlagte bomreform kan bety i bomstasjoner rundt omkring i landet.
TV2 har valgt bevisst å misforstå reformen, og hevder bilistenes bomkostnader vil gå opp!?! Det er feil. Les her om hva TV2 velger å ignorere (spesielt punkt 4 og 5 og 7).

0) Det er feil at bilistene må betale mer. Ett enkelt regnestykke viser det. Kostnad på bilist, med en årlig passering i bomperioden (gang opp til ukentlig eller daglig passering, så blir forskjellen ned tydeligere):
15 år x 116 kr = 1740 kr for opprinnelig rødgrønn løsning
15 år x 88 kr = 1320 kr for justert løsning
20 år x 57 kr = 1140 kr for regjeringens løsning (før bomreform)
Ergo, tallene viser bilistene åpenbart sparer med vår løsning. Og i bloggen her forklarer jeg hvorfor/hvordan.

1) Regjeringen er i gang med en større bompengereform som vil spare bilistene for store summer. Vi skal gå fra dagens 50-60 selskaper til ett par selskaper for å redusere administrasjonskostnader. Ved å samle lånene og få en statlig garanti vil man kunne redusere lånerenten betydelig. Dette gir reelle besparelser for bilistene. I tillegg skal vi innføre en “rentekompensasjonsordning” slik at bompengene i fremtiden skal betale for veien mens statsbudsjettet dekker gjenværende renteutgifter. Det vil gi en bedre balanse mellom det bilistene betaler inn i skatter/avgifter og det som staten bruker på veiinfrastruktur.
Resultatet for bilistene blir reelt lavere bomtakster og/eller kortere nedbetalingstid.

2) På enkelte nye bomprosjekter vil i allerede nå justere ned takstene for å gi bilistene en forsmak på hva de har i vente når bomreformen trer i kraft i løpet av neste år. I en overgangsperiode, inntil reformen trer i kraft, vil vi derfor justere på noen av forutsetningene som brukes når man regner ut bomtakster.

3) Et eksempel er E18 gjennom Vestfold, hvor de i høst skal åpnes en ny bomstasjon, og hvor man frykter at samlede takster på inntil 116 kr ville medføre at mye trafikk ville gå på lokale veier med mange myke trafikanter. Med H/FrP regjeringen er takstene redusert til 57 kr – det er en kraftig reduksjon, og viser at det nå er bompengemotstandere i regjeringen.

4) For E18 Vestfold laget vi noen midlertidig ordninger som ligger til grunn for takstendringene som trer i kraft i allerede i høst. Dette må gjøres, fordi Vestfold Fylkeskommune har stilt garantier for bompengelånene og vi må sikre at vi i forutsetningene ikke bryter med den avtalen som ligger i bunn. Teknisk sett har vi derfor lagt inn en økning av nedbetalingstid og marginalt kutt i rentenivå. Det er her TV2 sporer helt av.

5) TV2s hovedfeil er at de tar utgangspunkt i de midlertidig ordningene og later som det er den hele og endelige løsningen.
TV2 glemmer at poenget med bomreformen er jo at:
A. Bompengelån refinansieres slik at lånerenten går ned reelt og derved reduseres reelle finansieringskostnadene.
B. Staten skal dekke finanskostnader (årlige renteutgifter) over statsbudsjettet. Ergo blir bilistenes lånerente tilnærmet 0 %, ikke 4,5 % som TV2 legger til grunn.
C. Færre bomselskaper betyr lavere administrasjonskostnader
Med helheten i vår løsning er det altså ikke mulig å få til resultatet TV2 hevder.

6) Når bomreformen trer i kraft vil vi gå inn i hvert bomprosjekt for å justere ned bomtakster og/eller nedbetalingstid, deriblant på E18 Vestfold. Dermed vil den midlertidige forlengelsen av nedbetalingstiden reduseres. Det bryr dessverre ikke TV2 seg om, men jeg er trygg på at bilistene som kjører E18 gjennom Vestfold vil sette pris på regjeringens endringer.

7) TV2 hevder hardnakket tall de har fått fra Samferdselsdepartementet (SD) viser at renteutgiftene øker med 1,4 mrd kr pga regjeringens midlertidige løsning. Det er feil. SD skriver tvert imot at tallene TV2 ber om å få beregnet ikke er relevante for en sammenligning mellom nytt og gammelt alternativ. Det ignorerer Tv2 i saken. Det er åpenbart at en sammenligning bør være mellom det de rødgrønne vedtok og det H/Frp regjeringen foreslår. Da er tallene som følger:
Rødgrønne løsning: 3,9 mrd i renter
Vår midlertidige løsning: 3,8 mrd i renter
Ergo, tallene viser motsatt resultat enn at TV2 hevdet. Renteutgiftene synker med vår løsning, og de FØR virkemidlene i bomreformen trer i kraft. TV2 har litt å forklare…

Regjeringen både øker investeringene og gir skattelette

Det er interessant å se hvilket nivå Jonas Gahr Støre legger seg på som ny leder i Arbeiderpartiet. Han er jo ikke noe nytt kort i APs kortstokk – han har vært med i APs regjeringer så lenge Stoltenberg har vært statsminister. Likevel, så langt flyttes AP i retning SV. Han snur opp/ned på APs oljepolitikk. Han lover penger til Syria men bevilger ikke nye midler i budsjettet, noe AP i regjering ville kalt uansvarlig :-)

I Gahr Støres tale på til AUFs sommerleir virker det som han fulgte opp svertekampanjen til Helga Pedersen. Anklagene mot regjeringen var både urimelig og historieløse.  Han sa blant annet “Vi kan ikke bruke tiden nå på skattekutt, vi må heller investere mer i kunnskap, i omsorg for våre eldre, og i kollektivtrafikk.” Det han ikke fortalte AUF’erne var at H/FrP regjeringen investerer mer i kollektivtrafikk, skolen og sykehus/eldreomsorg enn Støres rødgrønne regjering la opp til for 2014. Dersom han mener dagens regjering er for dårlig, så må han mene forrige regjering var elendig. Eller har han bestemt seg for å glemme sin egen historie?

Det er trist at Jonas Gahr Støre starter ut sin lederperiode med å drive smålig skyggeboksing. Han fremmer kritikk mot regjeringen om en situasjon som ikke er reell.  Dermed forleder han tilhørerne, noe en partileder burde holde seg for god til.

Faktum er - i Statsbudsjettet for 2014 ga H/FrP regjeringen nettoskattelettelser som stimulerer til økte investeringer og økte  arbeidsdeltakelse – det er godt for økonomien. Samtidig ØKTE vi investeringene i kollektivtransport og infrastruktur, og bevilget mer penger til skolene og sykehus/eldreomsorg.

Jeg minner om at statsbudsjettet for 2014 ble fremlagt av Stoltenberg regjeringen, hvor Støre var en del – og så endret av H/FrP regjeringen. Det fungerer derfor som et godt konkret eksempel som viser at Gahr Støre misleder.

Som samferdselsminister er jeg glad for at Støre løfter opp kollektivtrafikk. Jeg er svært opptatt av å bedre folks pendlerhverdag og få en mer effektiv godstransport. Da må det investeres både i bedre veier og bedre kollektivløsninger. Det gjør regjeringen.

Regjeringen økte investeringene til veiformål med over 1,5 mrd kr (ink mer asfaltvedlikehold), OG vi økte investeringer/vedlikehold på jernbanen med nesten en milliard kroner. I tillegg har vi fremskyndet mange prosesser rundt nye jernbaneinvesteringer, økt frekvens for pendlertog og styrket innsatsen for godstog. Vi vil også dekke 50% av investeringene på tunge kollektivinvesteringer i de fire store byene, noe AP ikke ville forplikte seg til.

I tillegg har vi fjernet bomstasjoner eller redusert bomtakster som bare i nord Norge vil spare innbyggere og næringsliv for rundt 2 mrd kroner de kommende årene. Det er i realiteten en ytterligere skattelette til bedrifter og arbeidstakere i denne regionen.

Ergo – skattekuttene har ikke gått på bekostning av investeringer, slik Støre gir inntrykk av. Støre gir inntrykk av at skatteøkning bare gir fordeler, ved at staten får ekstra inntekter. Men skatt er en utgift for de som betaler den – innbyggerne og næringslivet. For FrP er skattelettelse en investeringer i mer lønnsomme arbeidsplasser. Den siden av debatten overser Støre.

Støre anklaget også regjeringen for kutt i barnehager og likestilling. Faktum er dog at Regjeringen har samme rett til barnehageplass som under forrige regjering, i motsetning til hva Støre ga inntrykk av. Og foreldrepermisjonen er ikke svekket, men vi har økt friheten foreldrene har til å disponere den etter familiens ønske. Valgfrihet er aldri umoderne. Statlig overformynderi derimot, det er gammeldags.

Befaring på E6, og VGs svartmaling

Dette innlegget ble skrevet som respons på VGs kommentarartikkel som forsøkte å marginalisere regjeringens samferdselspolitikk og vår befaring langs E6. VG har ikke ville trykke det. Les og vurder selv:

E6 er landets hovedvei fra nord til sør. Politisk ledelse i samferdselsdepartementet skal i løpet av 9 dager kjøre den fra Svinesund til Kirkenes. Underveis møter vi næringslivet, innbyggere, lastebilsjåfører, NAF, Amcar, vegvesenet, politiet, tollere, lokalpolitikere og mange andre som engasjerer seg for bedre infrastruktur. Vi besøker også havner, jernbanestasjoner, flyplasser, godsterminaler og annen sentral infrastruktur. Bilen er et rullende møterom, og langs veien får vi sett og følt på gode og dårlige sider ved vår infrastruktur.

VGs kommentator Astrid Meland tror poenget med turen er å ta æren for alle veiprosjekter som er under arbeid (VG 25.06.14). Hun tror også at bilen er full av kommunikasjonsrådgiver. Hun tar feil på begge punkter. Jeg kan betrygge avisen med at vi kjører selv og reiser uten en eneste kommunikasjonsrådgiver. Har avisen gått glipp av at det har vært regjeringsskifte?

Det er mange partier som kan glede seg over veiprosjekter under oppføring. H/FrP har stemt for alle. Viktigere er at vi i opposisjon foreslo ytterligere satsing, men opplevd de rødgrønne som bremseklosser. I regjeringen gir vi gass. 

Vi har allerede fremskyndet arbeidet med 12 veiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør til E105 v/ Kirkenes i nord. Vi har økt vedlikeholdet, deriblant har vi snudd en planlagt rødgrønn reduksjon i asfaltering til en vekst. En av entreprenørene skal asfaltere vei tilsvarende en hovedvei fra Nordkapp til Lindesnes. Tenk hva en samlet bransje har fått i oppdrag!

Bevilgninger til fylkesveier er økt, vi har gjenopprettet rentekompensasjonsordningen for fylkene, og økt støtten til rassikring i fylkene.

Dette prioriterer regjeringen fordi vi tror at bedre vei gir tettere bo og arbeidsregioner, og er viktig for å utvikle vårt næringsliv.

Vel så viktig som økte bevilgninger er reformene vi har igangsatt. Innen veisektoren skal et statlig veiinvesteringsselskap på plass, med formål å bygge ut flere veier mer helhetlig og med lengre traseer. Vi har iverksatt arbeid med å forenkle planlegging og regler, hvor vi avlyste 13 planlagte utredninger for veiprosjekter og gikk rett på kommunedelplaner/reguleringsplaner i stedet.

Vi har også opprettet et infrastrukturfond på 30 milliarder kroner. Målet er 100 milliarder kroner innen 2017. Dette skal gi mer forutsigbare bevilgninger til vedlikehold.

Vi har videre satt i gang arbeidet med en bompengereform for å redusere bomtakstene eller eliminere bomstasjonene. Regjeringens bompengepolitikk vil kutte antall bomselskap, stenge flere bomstasjoner, redusere finanskostnader og administrasjonskostnadene. I tillegg vil vi at staten dekker renteutgiftene gjennom en såkalt “rentekompensasjonsordning”. Det betyr at bompengesatsene kan reduseres, og pengene skal gå til å betale for vei, ikke renter.

Det er foreløpig fjernet bomstasjoner på sju veistrekninger. Noen av disse stasjonene hadde en driftskostnad på over 10 kr pr bilpassering. Det er åpenbart urimelig kostbar måte å kreve inn skatter. Men til tross for det, valgte forrige regjeringen å sette opp slike bomstasjoner. Vi har også satt i gang arbeidet med å redusere takstene på rundt 13 bomstrekninger. Flere skal det bli.

Ved å bevilge penger over statsbudsjettet til å redusere bompengegjelden, så sparer bilistene samtidig renteutgifter og innkrevingskostnader. På E6 Helgeland fikk vi redusert bompengegjelden med 300 millioner kroner og fjernet en bomstasjon. Bilistene sparer da ca 410 millioner kroner, fordi de sparer renteutgifter og driftskostnadene på bomstasjonen. Det er rett og slett god økonomi for landets innbyggere å fjerne bompengegjeld. Regjeringens politikk så langt vil for eksempel spare bilistene i Nord Norge for 2 milliarder kroner i bompenger de neste årene. Tipper ingen fra AP har nevnt det når de for tiden svartmaler den politiske situasjonen for landsdelen.

Som nestleder i FrP er jeg veldig stolt over at FrP i regjering klarer vri landets bompengepolitikk i vår retning. Husk, alle de øvrige partier ønsker å opprettholde bomstasjonene. I opposisjon tapte FrP alle bompengekamper, men i regjering har FrP begynt å få gjennomslag. Gode kompromisser mellom Høyre og FrP betyr at landet får bedre veier og mindre bompenger. På vår E6 tur vil jeg i Alta kunne se fundamentet fra en planlagt bomstasjon som AP satte opp, mens vi rev ned før den kom i drift.

VG er selvsagt velkomne til å snakke med oss om vår E6 reise. Det kunne spart avisen for en del uriktige oppfatninger. Viktigst for meg er dog alle de personene vi treffer på vår vei. Deres innspill, erfaringer og synspunkt er nyttige for oss når vi jobber med regjeringens ambisiøse samferdselssatsing.

Reformer og enkeltsaker

FrP er fornøyd med enkeltsaker fremfor systemskifte, hevder Harald Stanghelle i en ellers god kommentar (Aftenposten 25.06.14). Han nevner Segway, 110-fartsgrense og ”filleristing av parkeringsbransjen” som viktige FrP-seirer i samferdselspolitikken.

Hans gjennomgang av prioriterte FrP saker har en betydelig slagside. Ja, vi har fått gjennomslag i veldig mange enkeltsaker allerede. La meg likevel tegne bildet litt bredere. Regjeringen har fremskyndet arbeidet med 12 veiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør til E105 v/ Kirkenes i nord. Vi har økt vedlikeholdet, deriblant har vi snudd en planlagt rødgrønn reduksjon i asfaltering til en vekst. Symbolsk, men likevel beskrivende, er at vi fremskyndet åpningen av E18 i Vestfold i sommer – og dermed minsker faren for alvorlige ulykker betraktelig.

Vel så viktig som økte bevilgninger, er imidlertid reformene vi har igangsatt. Innen vegsektoren skal et statlig veiinvesteringsselskap på plass, med formål å bygge ut mer vei, mer langsiktig og helhetlig.

Vi har også opprettet et infrastrukturfond på 30 milliarder kroner. Målet er 100 milliarder kroner innen 2017. Dette skal gi mer forutsigbare bevilgninger til vedlikehold. Vi har videre satt i gang arbeidet med en bompengereform som gjør at bomtakstene kan reduseres vesentlig mange steder. Det er fjernet bomstasjoner på sju veistrekninger, og vi har gått i gang med å redusere takstene på rundt 13 bomstrekninger. Flere skal det bli.

H/FrP regjeringen har store ambisjoner innen veisektoren. Listen ville vært tilsvarende lang om jeg listet opp jernbanesatsingen. Det handler både om enkeltsaker og systemendringer. Mange av endringene har et tydelig FrP stempel, og er forslag som ble fremmet men nedstemt i Stortinget gang på gang. Nå, med FrP i regjering, er de i ferd med å gjennomføres og med stor interesse fra næringsliv og transportbransje.