Invester i fremtiden, ikke i regelrytteri

FrP ønsker å investere litt mer av oljeformuen i fornuftige prosjekter i Norge. I praksis handler det om å konvertere oljeformuen fra utenlandsk finanskapital til norsk realkapital. Dette er visst svært uansvarlig, ifølge APs Hilde Singsaas (Dagbladet 12.12.12).

FrP vil opprette to investeringsselskap for vei og jernbane, i tråd med ideer som Sigbjørn Johnsen lanserte før han ble finansminister. Singsaas mener derimot dette er å jukse oppgaver ut av statsbudsjettet, men «glemmer» at staten allerede har Husbanken, Statkraft, Petoro, Statnett, Kommunalbanken, Entra etc som er statlige selskaper utenfor statsbudsjettet.

FrP foreslår altså ingen ny modell, men vi utfordrer regjeringen til å se på vei- og jernbanebaneutbygging som investering. Det er urimelig at flyplasser defineres som investering (ref Avinor), mens vei og jernbane er forbruk.

Singsaas argument er at vei og jernbane ikke gir staten direkte pengestrøm tilbake, i motsetning til Avinor. Hennes feilslutning ligger i at hun blander selskapsstruktur og lønnsomhet. Avinor får sine inntekter fra flyplassavgifter, tax freesalg etc. Tilsvarende kunne vi hatt et statlig veiselskap, som ble tilført alle bilrelaterte avgifter. Selskapet ville fremstått som særdeles lønnsomt, og kunne betalt store utbytter til staten.

En slik selskapsmodell vil trolig medføre at prosjekter kan realiseres raskere, billigere og i alle fall mer rasjonelt, fordi man kan planlegge og gjennomføre de med en langsiktig horisont uavhengig av årlige bevilgninger på statsbudsjettet. Da unngår vi at utbygginger skjer stykkevis og delt. Større prosjekter vil bedre kunne mobilisere utenlandske aktører i tillegg til norske entreprenører, noe som øker den totale kapasiteten i anleggsnæringen. Dermed vil ikke en økt satsing skape vesentlig økt press i norsk økonomi, rett og slett fordi vi «importerer» produksjonskapasitet.

Når Danmark låner norske oljepenger til 1 % rente, burde vi heller se på lønnsomheten i å investere i nasjonal infrastruktur. I det minste burde norske bomprosjekter kunne lånt penger til samme rente som Danmark. Det ville mer enn halvert rentekostnadene for bomprosjektene. Dessverre har dagens sosialister vist en større interesse for å investere i utenlandske kapitalmarkeder enn å investere i nasjonal realkapital.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser