Store ambisjoner og sterk satsing på infrastruktur

I lenger tid har samferdselsdebatten handlet om å bevilge mer penger og ha en «gjønågång». Penger er selvsagt viktig når infrastruktur skal bygges. Med ny regjering vil vi også se på bedre organisering av infrastrukturutbygging og -vedlikehold. Endringene skal muliggjøre raskere og mer helhetlig planlegging og gjennomføring av viktige prosjekter. Målet er både økte bevilgninger og mer transport for hver krone.

Jeg var forberedt på at jeg ville finne mange uavklarte saker i samferdselsdepartementets skuffer da H/FrP regjeringen overtok etter de rødgrønne. De skal vi håndtere. Jeg er derimot mer overrasket over å finne så mange gode utredninger og vurderinger fra statlige etater, embetsverk m.fl om hvordan norsk samferdselssektor bør omorganiseres for å få mer effektiv samferdselssatsing. Reformiveren virker å ha vært større i byråkratiet enn i den rødgrønne ledelsen. Her er et uutnyttet potensial. Med ny regjering kan bedre løsninger realiseres.

Et godt veg- og jernbanenett i kombinasjon med en effektiv luft- og skipsfart er vesentlig for et velfungerende samfunn. For ikke å snakke om et smidig system for post- og telekommunikasjon. Derfor er samferdsel et svært viktig satsningsområde for regjeringen. Vi ønsker at folk og varer skal kunne forflytte seg på enklest, billigst og mest mulig miljøvennlig måte. Vi ønsker å bedre folks hverdagsreiser – den turen du reiser over 200 dager i året. Transportinfrastrukturen skal bli et konkurransefortrinn for oss om nasjon. Slik er det ikke i dag.

Vi ønsker sterkere satsing for å gi det norske transportsystemet en kraftig opprustning. H/FrP regjeringen vil overoppfylle Nasjonal Transportplan. Vi skal bygge nytt, men minst like viktig – vi skal bedre vedlikeholde den infrastrukturen landet allerede har.

Mange i samferdselssektoren har i mange år hørt løfter om en ”gjønågång”. Med en litt annerledes organisering tror vi det kan bli mer fokusering på ”gjønåføring”. Prosessen med å utføre en modernisering av samferdselssektoren er allerede i gang. Vi skal gjøre noe både med måten vi organiserer og finansierer infrastruktur på. Disse grepene handler om å gjøre oss i stand til å tenke mer helhetlig og langsiktig, blant annet ved at vi løfter oss litt fra begrensningene som ligger i ettårige budsjetter.

Utbyggingsselskap for veg
Et viktig grep vil være å etablere et eget utbyggingsselskap som kan overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvaret for mange store vegprosjekter. Det skal bli slutt på klattvis utbygging. Lengre parseller skal bygges ut om gangen, noe som kan gi en bedre utnyttelse av maskiner og fagfolk. Det vil bli mulig med kortere planleggingstid og med økonomisk rygg til å løfte store prosjekter.

Selskapet skal finansieres med egenkapital slik at det kan ta opp lån når nødvendig, og da med statlig garanti for å få best mulig betingelser. I tillegg skal deler av årsavgiften kunne øremerkes selskapet.

Målet er at et slikt selskap skal gi en mindre sårbar finansiering enn når man er avhengig av de årlige budsjettene. Det gir bedre muligheter for å realisere byggprosjekter på en mer rasjonell måte.

Venstre har tatt til orde for et eget tilsvarende utbyggingsselskap for jernbanen. Det er en idé regjeringen vil se nærmere på.

Et annet grep er å organisere større veg- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat-samarbeid (OPS) brukes som gjennomføringsstrategi, og hvor vedlikeholdsdelen vektlegges sterkt under utbygging. Men finansiering bør skje på statlig hånd, ikke via lånte private penger.

For å kunne bygge raskere vil vi redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter, helst til det halve. Statlig plan skal kunne nyttes i større grad og offentlige innsigelser må samordnes bedre.

100 milliarder i fond
Vi vil også øremerke en del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland for å investere i veger, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur. Vi etablerer derfor et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner som bygges opp over inntil 5 år. Avkastningen øremerkes i statsbudsjettet til veg-, jernbane- og kollektivnettet, bredbånd og IKT-infrastruktur.

Folk vil merke forskjell
Med H/FrP regjeringen skal Staten ta et større ansvar for veibyggingen. Vår mindretalls-regjering har ikke diktatorisk makt, tvert imot skal vi behandle Stortinget med den største respekt. Vi må derfor forholde oss til at flertallet allerede har gitt grønt lys til mange bompengeprosjekter i Nasjonal Transportplan, noen av de med urimelig høye rente- og administrasjonskostnader. Men jeg konstaterer at bompenger er en stor kostnad for mange folk og bedrifter. Det er derfor på høy tid at utviklingen med stadig mer bruk av denne finansieringsformen snus.

Vi skal derfor redusere bompengeandelen, både gjennom færre bompengeprosjekter, lavere andel bompenger i prosjektene og gjennom å gjøre bompengeinnkrevingen så effektiv som mulig.

Ett transportdepartement
Ovenfor har jeg skisser viktige prosjekter jeg skal jobbe med det neste året. Men noe har vi allerede igangsatt. For å sikre at de ulike transportformene i større grad sees i sammenheng har vi omorganisert ansvarsoppgavene i regjeringen. Vi har overført kystdelen av Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet. Fra nå av blir det ett transportdepartement, hvor også havner og bredbånd har sin rettmessige plass!

Snuoperasjoner tar alltid tid, det gjelder også denne. Dere må ha tålmodighet med – og tillit til – oss. Dere vil ikke se store fysiske forskjeller den første måneden. Men allerede nå håper vi dere merker forskjellen i måten det tenkes på og jobbes på.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

11 Comments

 1. Dette høres veldig bra ut Ketil! Spesielt støtter jeg tiltaket med eget Infrastruktur-fond! Applaus! Om jeg skal pirke på noe så er det bompenge-fjerning. Enig i at driften MÅ effektiviseres, men vi kan ikke fjerne bompengene helt. Husk at dette er gode bidrag til finansieringen 🙂
  Stå på, og ta med deg de godene rådene fra Venstre og KrF. De har gode visjoner ift miljøvennlig og høykvalitets samferdsel.

 2. Endelig… Sitter det noen som faktisk har en interesse og en vilje til å få ting gjort som samferdselsminister! Jeg gleder meg til å se da Frp kan sette spikeren i kista for det som Ap har solgt som ansvarlig politikk! Jeg har jobbet med/mot SVV i snart 10 år, og håper virkelig du kan sette litt fokus her også. Det har de siste 3-4 årene blitt en kultur å jobbe mot entreprenørene istedenfor å jobbe med dem. Og kanskje også sette litt fokus på at det er tidligere regjeringer(i all hovedsak da Ap) som har satt foten ned og sagt at det skal bygges “dårligere” veistandard enn det alle eksperter og t.o.m. SVV anbefaler… Er på tide å bygge for fremtiden og ikke sånn at det holder akkurat slik situasjonen er nå. E6 var jo foreslått 4-felt da de bygget nytt til Lillehammer-OL… Og til slutt vil jeg si at det er ingen i norsk politikk som jeg faktisk syntes er like klare og dyktige som deg Ketil!

 3. Endelig en samferdselsminister med tæl! Jeg har nettopp avdekket at Vegvesenet i Finnmark har et punkt i brøytekontraktene der de forbyr andre kontraktører enn Mesta å montere midtmontert skjær på brøytebilene. Hensikten er å sikre Mesta jobb for veghøvlene som de overtok gratis fra Vegvesenet. Selv har Mesta midtmontert skjær på sine brøytebiler og kan brøyte bedre. Vegvesenet hindrer på denne måten brøytekontraktørene i å bruke tidsmessig utstyr og utføre en best mulig og trafikksikker jobb!

 4. Hei! Hvis du vil ha mest mulig transport for hver krone, anbefaler vi nærskipsfart. Ta en titt på shortseeshipping.no 😀

 5. Husk vi trenger 4-felts opplyst motorvei fra Trondheim til Oslo til Kristiansand til Stavanger til Bergen til Ålesund til Trondheim og videre nordover. Og vi trenger full dobbeltsporet Intercity for 250 km/t fra Skien til Lillehammer til Halden og fra Stavanger til Bergen + Ringeriksbane. ….-Bare som en begynnelse… Sett ut på anbud i EU og betal i Euro fra oljefondet, så berøres ikke norsk økonomi. Stikkord: VALUTAØKONOMI. På tide det introduseres på Tinget, Finansdep og den offentlige debatt. http://rikspolitikk.origo.no/-/bulletin/show/805593_hvordan-kombinere-frp-s-og-hoeyres-oekonomiske-politikk#
  Tim Mathiesen

 6. Jeg skjønner ikke med min normale inteligens hvordan dette skal kunne gi mere vei for pengene!
  Det er ikke gjennomføringsevnen som er problemet men rammebetingelsene som setter begrenser og er bremsen i Vegvesenets hverdag!!!
  Et normalt senario for en veiutbygning er:
  – År 1. Valgår (eller et vanlig stastbudsjett) og regjering bevilger penger til dedikerte vegprosjekt.
  – År 1. Prosessen starter i SVV og planer utarbeides som legges frem for berørte komuner og fylker.
  – År 2. Etter mye frem og tilbake utarbeides reguleringsplaner som skal fremlegges for kommunene og fylkene
  – År 3. Kommune- og fylkestingsvalg….
  – År 3. Reguleringsplaner som er utarbeidet påklages av nyvalgte og endringer må til.
  – År 4. Nye reguleringsplaner fremlegges og omregulering begynner.
  – År 5. Stortingsvalg Pengene trekkes tilbake og prosjektet på vent….
  Så hvordan et utbygningsselskap skal skal gi noe mer enn mer administrasjon og flere topp og mellomledere enn det som allerede er i Stat og kommune skjønner jeg ikke. For de har de samme rammebetingelsene som Vegvesenet i dag. Og jeg tror det blir enda værre for den nye regjeringen har jo lagt frem å overføre enda mer makt til kommunene…
  Og så er det OPS… Om vi følger Høyres forslag (og som er OPS grunn pillar) med å låne penger i markedet til en markedsrente og samt finansere en privat bedrifts organisasjon som skal påse att overskuddet på bunnlinjene til firmaet er nok under sammarbeidets levetid i tillegg. Dette blir bare mer administrasjon og mindre penger til vei (og økte kostnader pga. lån).
  Men om dere ikke rører dagens organisasjon og heller konsentrerer dere om å legge til rette for å kunne gjennomføre veiprosjekter i sin helhet ut fra en veimyndighet og forvalters syn som Vegvesenet er. Det ved å overføre mer makt til SVV fra stat, fylke og kommune, redusere klagemulighetene til en runde og gi invisteringsfondet dit også, vil vi få mye mey mer vei for pengene og raskere bygd!!!

  Hilsen
  Tom-André

 7. Det er svært skuffende å observere FrP’s varsel om
  økning av dieselavgiften. Ett parti som går til vaklg på det motsatte budskapet
  virker dette både ulogisk og unødvendig. Inntektene fra en slik avgiftsøkning
  vil ikke balansere den negative omtalen som FrP får pga dette.
  Avgiftsøkningen viser at partiet og Siv Jensen
  ikke er tro mot sine verdier og løfter gitt til velgerne. Slik plasserer
  FrP seg på samme nivå som Ap i sin tilnærming til drivstoffpriser og det vil
  velgerne legge merke til.

 8. Jeg stusser over at Høyre og Fremskrittspartiet er tilhengere av ny flyplass nord for Mo i Rana (med ca. 25.000 innb.), i stedet for at hele regionen (Helgeland) samarbeider om en evt. ny flyplass nær alle tre byer; Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen (tot. 75.000 innb. i regionen). Nord for denne “flotte” flyplassen ligger Saltfjellet uten kundegrunnlag, mens en ny flyplass nær ny Toventunnel vil ha 4-5 mil avstand fra ovennevnte byer og flere andre nære kommuner. Misforstå meg rett, jeg er ikke motstander av ny flyplass på Helgeland, men undrer meg over at Avinor og ny regjering er villig til å gå inn i et nytt økonomisk flyplassunderskudd i stedet for evt. å slå sammen tre kortbanplasser til en effektiv ny flyplass med større kundegrunnlag og muligens økonomi i balanse. Jeg er sikkerpå at den nye regjeringen får mange “luftslottsforslag”, og da gjelder det å holde en god retning mot et samfunn som generer lavere kostnader og høyere nytteverdi for innbyggerne.

Comments are closed.