Samferdselssatsing i Rogaland

Mye skjer innen samferdsel i Rogaland. Etter bare åtte måneder har Regjeringen med besluttsomhet, handlekraft og vilje til å prioritere vist at det betyr noe hvem som styrer. Veisatsingen fremskyndes. Vi skal sikre god fremdrift på Ryfast og Rogfast. Det er bevilget mer penger til fylkesveiene, til viktig vedlikehold. Asfaltvedlikeholdet på riks- og fylkesveier er økt etter ekstrabevilgninger under ny regjering. De rødgrønne la opp til en liten nedgang – jeg er stolt over at det i stedet ble oppgang.

Arbeidet med E39 forsterkes, og regjeringen har gitt klar beskjed at man skal planlegge for firefelts motorvei til Stavanger. De voldsomme protestene fra AP og SP mot dette overrasket meg litt, men forklarer mye. Jeg hadde rett og slett ikke forventet protester med frykt for at man investerer for mye i samferdsel. Jeg lover at AP ikke skal få holde oss tilbake. Vedlikeholdsetterslepet er fortsatt høyt. Investeringsbehovet likeså. Men regjeringen er enig om en forsterket samferdselssatsing. Vi sitter ikke og lurer på om vi egentlig trenger bedre veier. God infrastruktur bygger en sterkere bo- og arbeidsregion, og kobler oss tettere til andre viktige klynger på nord, sør og østover.

Jernbanesatsingen er styrket. Allerede til jul håper vi å få doblet antall avganger på Sørlandsbanen, og øke fra fire til sju avganger mellom Stavanger og Oslo. Vi har startet det omfattende og langsiktige arbeidet med å binde sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, som på sikt kan kutte reisetiden. Vi har også startet arbeidet med å videreføre satsingen på dobbeltspor sørover fra Sandnes. Bevilgningene til vedlikehold økes, noe som bedrer situasjonen for godstog. Og, vi har lovet at staten skal ta halvparten av regningen på viktige investeringer i kollektivinfrastruktur på Nord-Jæren.

Regjeringen skal redusere bompengeandelen i veiprosjekter, og derved starter FrPs lange kamp mot bompenger endelig å gi konkrete resultater mange steder. En bompengereform blir lansert i løpet av 2015, hvor administrasjon og rentekostnader reduseres betraktelig. Det vil gi lavere bomkostnader for bilister over hele landet.

Jeg er stolt over hva vi har fått til på åtte måneder. Vi er dog langt fra i mål. Flere prosjekter skal løftes, mer skal vedlikeholdes. Næringslivets transportbehov og pendlerhverdagen må gjøres enklere og mer forutsigbar. Utfordringene er mange, kompliserte og med langsiktig perspektiv – og de er til for å løses. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser