Smakebiter etter 8 måneder i regjering

Det er nå 8 måneder og 11 dager siden regjeringsskiftet. Det gleder meg at veldig mange FrP velgere er stolt over hva vi har fått til i regjering. På min E6 tur til Kirkenes er responsen overveldende god, og det er høye forventninger til hva vi skal få til i årene fremover.

Politiske kommentatorer gir FrPs statsråder veldig god score. Vi har vist oss styringsdyktige, ja vi har også vist oss handlekraftige. Likevel later både opposisjonen og LO som om regjeringens samferdselssatsing kun handler om Segway og høyere fartsgrense. Svertekampanjen til Helga Pedersen skal åpenbart drives videre uansett hvor urimelig den er.

Jeg har derfor samlet en liten liste over noen av de viktigste politiske satsingene vi har gjennomført eller igangsatt. Dette er satsinger som viser tydelig at FrP i regjering utgjør en positiv forskjell, og at H/FrP regjeringen fungerer godt og evner å ta beslutninger. Noen av sakene nedenfor er initiert av H/FrP, andre har ligget i årevis uten beslutning i samferdselsdepartementet under forrige regjering.

Jernbane / kollektiv

 • Økt bevilgninger til vedlikehold av jernbanen, for å styrke regularitet. FrP bedre enn rødgrønne på tog, har Dagbladet konkludert.
 • Iverksetter reform for godsterminaler på jernbane, for bedre drift og økt godsbehandling
 • Tatt beslutninger som fremskyndet arbeidet med ny godsterminal i Bergen og i Trondheim (diskusjonstema i mange tiår uten beslutning)
 • Startet arbeidet med Norges største jernbaneprosjekt – Follobanen
 • Sikret god fremdrift i jernbaneutbyggingen Larvik-Porsgrunn, fremskyndet bevilgninger på 200 mill kr.
 • fulgt opp arbeidet med godstransport på Rauma banen, hvor ny operatør overtok etter en del arbeid
 • Besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av intercity satsingen på Østlandet
 • Iverksatt planlegging av forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen
 • Iverksatt KVU vedr sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen
 • Gitt grønt lys for ny ekspressbusstjeneste mellom Notodden/Kongsberg og Oslo/Gardermoen
 • Tildelt økte midler til kollektivsatsing i Oslo, Bergen, Trondheim
 • Vedtatt Handlingsplan for kollektivtrafikken, hvor staten skal ta 50% av tunge investeringer i kollektiv infrastruktur i de fire største byene.
 • styrket rettighetene til busspassasjerer (til jubel fra Forbrukerombudet)

Vei

 • Økt bevilgningene og fremskyndet planlegging og prosjektering av 12 riksveiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør, til E105 v/ Kirkenes i nord.
 • Økt asfaltvedlikeholdet (reversert nedgang planlagt av forrige regjering)
 • Økt bevilgninger til fylkesveier, gjenopprettet rentekompensasjonsordningen for fylkene, økt støtte til rassikring i fylkene
 • Iverksatt arbeid med veiinvesteringsselskap, for å bygge ut flere veier mer helhetlig og med lengre traseer. Fått grønt lys i Stortinget for vårt arbeid.
 • Iverksatt arbeid med å forenkle planlegging og regler, avlyste 13 utredninger for veiprosjekter og gikk rett på planleggingsstadiet istedet
 • Opprettet infrastrukturfondet med 30 milliarder kroner i kapital. Formålet er å etablere en ordning som bidrar til en varig og forutsigbar finansiering av infrastruktur.
 • Iverksatt arbeid med bompengereform, for å få lavere bomtakster og/eller eliminiere bomstasjoner. Har fått grønt lys i Stortinget for videre arbeid.
 • Bomstasjoner på sju strekninger fjernet, og flere steder er bompengegjelden redusert. Har fått Stortingets fullmakt for å redusere takstene på 13 bomprosjekt. Regjeringens vedtak så langt vil, for eksempel, spare bilister i Nord Norge for minst 2 milliarder kroner i bompenger sammenlignet med forrige regjerings planer. På flere strekninger gjeninnfører rabattordninger fjernet av forrige regjering.
 • Raskt avklart trasevalg for ferjefri E39 i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre Romsdal
 • Fremskyndet ferdigstillelse av E18 Vestfold (Tønsberg-Sandefjord).
 • Åpnet for 110 kmt fartsgrense på trygge motorveier
 • Firedoblet vogntogkontroll, innfører krav om vinterdekk på tilhenger, tar i bruk hjullås og utvider retten til å holde tilbake farlige vogntog, innfører krav om bombrikke på tunge kjøretøy for å sikre like konkurranseforhold i transportbransjen.
 • Økt samarbeidet med bensinstasjonsbransjen for flere truckhvileplasser
 • Ferdigstilt forslag til nytt parkeringsregelverk (sak som har ligget i departementet i åtte år uten konklusjoner)

Havn

 • Iverksatt arbeid med Nasjonal Havnestrategi
 • Fremmet og fått Stortingets støtte for ny loslov, som vil kutte kostnader for nærskipsfart og forbedre lostjenesten. Åpnet for økt bruk av farledsbevis
 • Iverksatt arbeidet med stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing til sjøs
 • Styrke teknologi/miljøsatsingen for skipsfarten via Transnova, deriblant satsing på landstrøm

Luftfart

 • Ny terminal på Flessand vedtatt
 • Gitt konsesjon til Arendal Lufthavn, Gullknapp
 • Utvidet konsesjonen til Moss Lufthavn, Rygge
 • Igangsatt arbeid med konsesjonssøknad for Polarsirkelen lufthavn
 • Igangsatt arbeid med konkurranseutsetting av tårn- og sikringstjenester
 • Besluttet å innføre forenklet transfer ved Gardermoen (slippe å hente/sjekke inn bagasje etter ankomst utenriksfly med fortsettelse på innenriksfly. Mange års diskusjon uten beslutning før nå)

Telekom

 • Økt støtten for utbygging av bredbånd i distriktene
 • Igangsatt arbeidet med en Ekom melding.
 • Samordner graveforskriftene, som kutter kostnader for legging av fiberkabler etc

Diverse

 • Tillat bruk av Segway fra 1. juli 2014
 • Ryddet i regelverket for elsykkel
email
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser