Mye gjort, enda mer på gang.

Kraftig vekst i vedlikehold, flere veier og mer jernbane planlegges, lover og regler forenkles, økt satsing på trafikksikkerhet. Mye har skjedd i samferdselspolitikken etter regjeringsskiftet. Da blir det litt spesielt å se hvordan enkelte nostalgiske sosialister og politiske kommentatorer insisterer på at fjerning av forbudet mot Segway er eneste viktige endring. Jeg må innrømme jeg ikke var klar over hvor viktig forbudet mot Segway var for sosialistene, men det er litt trist at de ikke klarer å se alt det øvrige som skjer.

Men men. Media velger selv hva de skriver. Regjeringens satsinger er langt større og bredere enn media gir inntrykk av, på samferdsel som på de andre områdene. Her er en liten liste med noen av de store og små ting hvor H/FrP har gjort grep utover å videreføre “status quo” fra forrige regjering. Dette har vi gjort på et år – tenk hva vi skal få til de neste tre.
Overordnet tilnærming: Vi skal bygge infrastruktur som binder landet sammen og gir trygge reiser. Bedre infrastruktur styrker bo- og arbeidsregionene, kutter kostnader i næringslivet og gir tilgang til mer fritids/kulturtilbud.

Jernbane / kollektiv
Legge til rette for at flere velger å jobbependle med tog/kollektiv, og at mer av godstransporten går på jernbane.

 • Kraftig økt satsing på vedlikehold, slik at vedlikeholdsetterslepet reduseres i 2015. Til sammenligning vokste forfallet med nesten en milliard kroner årlig fra 2005 til 2013. Veksten er på 55 % sammenlignet med rødgrønt budsjettforslag for 2014.
 • Starter løft for nye investeringer ved å nær firedoble bevilgninger til planlegging.
 • Forbedret rutetilbudet med flere avganger på Østlandet, nesten dobling på Sørlandsbanen, forlenget Trønderbanen til Melhus, og skal øke på Saltenpendelen
 • Flere nye vognsett til NSB ved å øke statens kjøpsgarantier.
 • Vedtatt Handlingsplan for kollektivtrafikken, hvor staten skal ta 50% av tunge investeringer i kollektiv infrastruktur i de fire største byene.
 • Iverksetter reform for godsterminaler på jernbane, for bedre drift og økt godsbehandling
 • Tatt beslutninger som fremskyndet arbeidet med ny godsterminal i Bergen og i Trondheim (diskusjonstema i mange tiår uten beslutning)
 • Startet arbeidet med Norges største jernbaneprosjekt – Follobanen
 • Sikret god fremdrift i jernbaneutbyggingen Larvik-Porsgrunn, fremskyndet bevilgninger på 200 mill kr, samt vedtatt at Horten skal ha jernbanestatsjon.
 • Fulgt opp arbeidet med godstransport på Rauma banen, hvor ny operatør overtok etter en del arbeid
 • Besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av intercity satsingen på Østlandet
 • Iverksatt planlegging av forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen
 • Iverksatt KVU vedr sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen
 • Igangsatt arbeid for bedre togtilbud på Gjøvikbanen
 • Igangsatt arbeid med svenske myndigheter om å utvikle jernbanetrafikken mellom Oslo g Gøteborg på kort og lang sikt.
 • Tildelt økte midler til kollektivsatsing i Oslo, Bergen, Trondheim
 • Styrket rettighetene til busspassasjerer (til jubel fra Forbrukerombudet)
 • Følger opp arbeid med nasjonal ruteplanlegger (rutetabell for all kollektivtrafikk)
 • Tatt flere initiativ for å mer innfartsparkering
 • Igangsatt arbeid for å se på økt bruk av ekspressbusser
 • Igangsatt arbeid med en ITS lov (Intelligente transport system), for å gi de reisende bedre informasjon om valgmuligheter, rushtid, ruter etc.

Vei
Legge til rette for økt trafikksikkerhet, redusert reisetid, lavere kostnader og bedre fremkommelighet. Få mer ordnede konkurranseforhold for tungtransporten

 • Kraftig økt satsing på vedlikehold. Svært viktig for økt trafikksikkerhet. I 2015 blir vedlikeholdsetterslepet redusert for første gang på mange tiår. Budsjettveksten er på ca 66 % sammenlignet med rødgrønt budsjettforslag for 2015.
 • Bevilget 70 milliarder kroner til et infrastrukturfond, som vi opprettet i desember 2013. Et viktig virkemiddel for forutsigbar satsing på vedlikehold på vei og bane
 • I 2014 ble det asfaltert rundt 1450 km vei, en kraftig økning fra foregående år.
 • Øker bevilgning til riksveiinvesteringer med ca 20 %, så mye at deler av opposisjon kritiserer satsingen som for stor.
 • Fremskyndet i 2014 en rekke veiprosjekter gjennom økte bevilgninger (12 riksveiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør, til E105 v/ Kirkenes i nord)
 • Forenklet planarbeid for 13 veiprosjekter i 2014 ved å avlyse omfattende “konseptvalgsutredninger” og går rett på planleggingsstadiet i stedet
 • Gjort flere grep for å sikre mer enhetlig standard på vegnettet – deriblant felles standard for bruer på riksveg og fylkesveg.
 • Økt bruk av statlig plan på store veiprosjekt.
 • Iverksatt arbeid med veiinvesteringsselskap, for å bygge ut flere veier mer helhetlig og med lengre traseer. Fått grønt lys i Stortinget for videre arbeid.
 • Iverksatt arbeid med å forenkle planlegging og regler, samt kutte kostnader på nye vei-/ sykkelveiprosjekter
 • I 2015 skal det bygges 30 % mer sykkelvei på riks/fylkesveier enn i 2014.
 • Initiert arbeid for å kutte kostnader og/eller bedre tilbudet på landets ferjestrekninger
 • Økt bevilgninger til fylkesveier, gjenopprettet rentekompensasjonsordningen for fylkene, økt støtte til rassikring i fylkene
 • Raskt avklart trasevalg for ferjefri E39 i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre Romsdal
 • Lagt til grunn at E39 Stavanger-Kristiansand skal planlegges som firefeltvei, ikke tofelt som vedtatt av forrige regjering.
 • Gitt grønt lys for ny firefelts motorveg på E39 mellom Os og Bergen, etter mange år tautrekking av tidligere regjeringer
 • Satt inn ekstra ferje på E39 Halsa-Kanestraum (etter mange års ønske)
 • Lagt til grunn 20 minutt frekvens på ferjestrekningen Anda-Lote
 • Fremskyndet ferdigstillelse av E18 Vestfold (Tønsberg-Sandefjord).
 • Åpnet for 110 kmt fartsgrense på trygge motorveier. Samfunnsøkonomisk lønnsomt, og har ikke påvirket ulykkesstatistikken negativt.
 • Ferdigstilt forslag til nytt parkeringsregelverk (sak som har ligget i departementet i åtte år uten konklusjoner)
 • Forenklet regelverk for uttrykningskjøretøy over 3,5 tonn, slik at de kan holde fartsgrense på motorveien (istedet for 80 kmt maksfart)
 • Vil tillate kommunale “trygghetsalarmkjøretøy” å bruke kollektivfelt for bedre fremkommelighet (fikk avslag av tidligere regjering)
 • Styrket konkurransesituasjonen for seriøse lastebilnæringen ved
 •     firedoblet vogntogkontroll i 2014, ytterligere vekst i 2015
 •     innfører krav om vinterdekk på tilhenger,
 •     tar i bruk hjullås og utvider retten til å holde tilbake farlige vogntog,
 •     innfører krav om bombrikke på tunge kjøretøy for å sikre like konkurranseforhold i transportbransjen.
 •     jobber med andre EU land for å innføre krav om glattkjøringskompetanse for vogntogsjåfører
 • Gitt tillatelse til bruk av modulvogntog på egnede veger, som kutter transportkostnader
 • Initiert flere tiltak mot ulovlig kabotasjekjøring, i samarbeid med Justisdept, Arbeids og sosialdept samt Finansdept
 • Økt samarbeidet med bensinstasjonsbransjen for flere truckhvileplasser
 • Kuttet bilrelaterte avgifter med ca 2 mrd kr i 2015 budsjettet.
 • Iverksatt arbeid med bompengereform, for å få lavere bomtakster og/eller eliminiere bomstasjoner. Har fått grønt lys i Stortinget for videre arbeid.
 • Bomstasjoner på sju strekninger fjernet, og flere steder er bompengegjelden redusert. Har fått Stortingets fullmakt for å redusere takstene på 13 bomprosjekt. Regjeringens vedtak så langt vil, for eksempel, spare bilister i Nord Norge for minst 2 milliarder kroner i bompenger sammenlignet med forrige regjerings planer. På flere strekninger gjeninnfører rabattordninger fjernet av forrige regjering.
 • Til info: Regjeringen har også tapt bompengekamper i Stortinget – prosjekt hvor H/FrP har foreslått å fjerne bompenger men hvor opposisjonen har vedtatt å opprettholde bompengene. (det er altså ikke “bare å fjerne bompenger”, vi må få flertall i Stortinget).

 

Havn
Styrke norsk skipsfart og legge til rette for mer gods på skip

 • Iverksatt arbeid med Nasjonal Havnestrategi
 • Fremskyndet planlegging av en rekke nye farledsprosjekt forut for planene i Nasjonal Transport Plan
 • Fremmet og fått Stortingets støtte for ny loslov, som vil kutte kostnader for nærskipsfart og forbedre lostjenesten. Åpnet for økt bruk av farledsbevis
 • Iverksatt arbeidet med stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing til sjøs
 • Styrke teknologi/miljøsatsingen for skipsfarten via Transnova, deriblant satsing på landstrøm
 • Igangsette arbeid med støttefylling for å stabilisere ubåtvraket på Fedje.


Luftfart
Styrke norsk luftfartsklynge, gi bedre reisetilbud og opprettholde høyt sikkerhetsnivå.

 • Besluttet å innføre forenklet transfer ved Gardermoen (slippe å hente/sjekke inn bagasjTryge etter ankomst utenriksfly med fortsettelse på innenriksfly. Mange års diskusjon uten beslutning før nå)
 • Ny terminal på Flessand vedtatt
 • Gitt konsesjon til Arendal Lufthavn, Gullknapp
 • Utvidet konsesjonen til Moss Lufthavn, Rygge
 • Igangsatt arbeid med konsesjonssøknad for Polarsirkelen lufthavng
 • Vedtatt at flyplassdriften på Bodø Lufthavn skal overføres fra Forsvaret til Avinor
 • Igangsatt arbeid med konkurranseutsetting av tårn- og sikringstjenester

 


Telekom
Sikker kommunikasjon med god kapaistet og konkurranse

 • Igangsatt arbeidet med en Ekom melding.
 • Økt støtten for utbygging av bredbånd i distriktene, som i 2014 gir 10800 nye huststander ny eller bedre bredbåndsdekning
 • Samordner graveforskriftene, som kutter kostnader for legging av fiberkabler etc (bedre å kutte kostnader enn å måtte øke subsidiene)
 • Kraftig økt bevilgningene til sikkerhet i Telekomnettene.


Diverse

 • Tillat bruk av Segway fra 1. juli 2014
 • Ryddet i regelverket for elsykkel
 • Endret avgiftsregime for bruktimportert bil, slik at biler mellom 15-30 får reduksjon i avgiftsnivå (slår også godt ut for 7-9 år gamle biler).
email
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser