18 måneder i regjering – kort oppsummert

18 måneder i regjering. 18 måneder til å gjennomføre FrP politikk. Her er en liten oversikt over hva vi har fått til på samferdselsområdet. Så neste gang du hører AP påstå at Segway er FrPs viktigste seier, så kan du selv vurdere om det er FrP eller AP som er troverdige.

I opposisjon år etter år. Klare meninger og sterk tale, men uten å bli hørt av statsråder. I regjering får vi gjennomslag. Mange, store og små. Noen tror vi kun gjennomfører Nasjonal Transportplan. Det er feil. Resultatene nedenfor er tiltak som gjøres utover NTP:

I samferdselspolitikken har vi som mål å bygge bedre og tryggere infrastruktur som styrker bo- og arbeidsregionene, kutter kostnader i næringslivet og gir tilgang til mer fritids/kulturtilbud. Og vi vil ha et enklere regelverk for næringsliv og enkeltpersoner.

Vei Legge til rette for økt trafikksikkerhet, redusert reisetid, lavere kostnader og bedre fremkommelighet. Få mer ordnede konkurranseforhold for tungtransporten

 • Kraftig økt satsing på vedlikehold. Svært viktig for økt trafikksikkerhet. I 2015 blir vedlikeholdsetterslepet redusert for første gang på mange tiår. Budsjettveksten er på ca 66 % sammenlignet med rødgrønt budsjettforslag for 2015.
 • Bevilget 70 milliarder kroner til et infrastrukturfond, som vi opprettet i desember 2013. Et viktig virkemiddel for forutsigbar satsing på vedlikehold på vei og bane
 • I 2014 ble det asfaltert rundt 1450 km vei, en kraftig økning fra foregående år.
 • Øker bevilgning til riksveiinvesteringer med ca 20 %, så mye at deler av opposisjon kritiserer satsingen som for stor.
 • Oppretter veiselskap som skal bygge lange strekninger av E6, E18 og E39 mer helhetlig
 • Fremskyndet i 2014 en rekke veiprosjekter gjennom økte bevilgninger (12 riksveiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør, til E105 v/ Kirkenes i nord)
 • Forenklet planarbeid for 13 veiprosjekter i 2014 ved å avlyse omfattende “konseptvalgsutredninger” og går rett på planleggingsstadiet i stedet
 • Gjort flere grep for å sikre mer enhetlig standard på vegnettet – deriblant felles standard for bruer på riksveg og fylkesveg, at man skal unngå rundkjøringer på nye hovedveier, og at nye hovedveier primært skal legges utenfor sentrum av byer og tettsteder.
 • Åpner opp for mer liberal praktisering av skiltregelverket
 • Økt bruk av statlig plan på store veiprosjekt.
 • Iverksatt arbeid med å forenkle planlegging og regler, samt kutte kostnader på nye vei-/ sykkelveiprosjekter
 • I 2015 skal det bygges 30 % mer sykkelvei på riks/fylkesveier enn i 2014. I tillegg bevilges 95 millioner kr til steder med spesiell sykkelsatsing.
 • Initiert arbeid for å kutte kostnader og/eller bedre tilbudet på landets ferjestrekninger, samt styrke miljøsatsingen i ferjesektoren
 • Økt bevilgninger til fylkesveier med ca 146% sammenlignet med Stoltenbergs 2014 budsjett, gjenopprettet rentekompensasjonsordningen for fylkene, økt støtte til rassikring
 • Raskt avklart trasevalg for ferjefri E39 i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre Romsdal, og iverksatt planarbeid foran skjema.
 • Lagt til grunn at E39 Stavanger-Kristiansand skal planlegges som firefeltsvei, ikke tofelt som vedtatt av forrige regjering.
 • Gitt grønt lys for ny firefelts motorveg på E39 mellom Os og Bergen, etter mange år tautrekking av tidligere regjeringer
 • Satt inn ekstra ferje på E39 Halsa-Kanestraum (etter mange års ønske)
 • Lagt til grunn 20 minutt frekvens på ferjestrekningen Anda-Lote
 • Fremskyndet ferdigstillelse av E18 Vestfold (Tønsberg-Sandefjord).
 • Åpnet for 110 km/t fartsgrense på trygge motorveier. Samfunnsøkonomisk lønnsomt, og har ikke påvirket ulykkesstatistikken negativt.
 • Ferdigstilt forslag til nytt parkeringsregelverk (sak som har ligget i departementet i åtte år uten konklusjoner)
 • Forenklet regelverk for utrykningskjøretøy over 3,5 tonn, slik at de kan holde fartsgrense på motorveien (isteden for 80 km/t maksfart)
 • Vil tillate kommunale “trygghetsalarmkjøretøy” å bruke kollektivfelt for bedre fremkommelighet (fikk avslag av tidligere regjering)
 • Styrket konkurransesituasjonen for seriøse lastebilnæringen ved
 • firedoblet vogntogkontroll i 2014, ytterligere vekst i 2015
 • innfører krav om vinterdekk på tilhenger,
 • Tillatt bruk hjullås og utvider retten til å holde tilbake farlige vogntog,
 • Innført krav om bombrikke på tunge kjøretøy for å sikre like konkurranseforhold i transportbransjen.
 • jobber med andre EU land for å innføre krav om glattkjøringskompetanse for vogntogsjåfører
 • Gitt tillatelse til bruk av modulvogntog på egnede veger, som kutter transportkostnader
 • Initiert flere tiltak mot ulovlig kabotasjekjøring, i samarbeid med Justisdept, Arbeids og sosialdept samt Finansdept.
 • Økt samarbeidet med bensinstasjonsbransjen for flere truckhvileplasser
 • Kuttet bilrelaterte avgifter med ca. 2 mrd kr i 2015 budsjettet.
 • Fremmet forslag til bompengereform, for å få lavere bomtakster og/eller eliminere bomstasjoner. Skal redusere antall bomselskap fra ca. 60 til tre for å kutte administrasjon- og driftskostnader. Finanskostnader reduseres gjennom lavere rente og rentekompensasjonsordning.
 • Har allerede fjernet bomstasjoner på sju strekninger, og flere steder er bompengegjelden redusert. Har fått Stortingets fullmakt for å redusere takstene på 13 bomprosjekt. Regjeringens vedtak så langt vil, for eksempel, spare bilister i Nord Norge for minst 2 milliarder kroner i bompenger sammenlignet med forrige regjerings planer. På flere strekninger gjeninnfører rabattordninger fjernet av forrige regjering.
 • Til info: Regjeringen har også tapt bompengekamper i Stortinget – prosjekt hvor H/FrP har foreslått å fjerne bompenger men hvor opposisjonen har vedtatt å opprettholde bompengene. (det er altså ikke “bare å fjerne bompenger”, vi må få flertall i Stortinget).

 

Jernbane / kollektiv Legge til rette for at flere velger å jobbependle med tog/kollektiv, og at mer av godstransporten går på jernbane.

 • Kraftig økt satsing på vedlikehold, slik at vedlikeholdsetterslepet reduseres i 2015. Til sammenligning vokste forfallet med nesten en milliard kroner årlig fra 2005 til 2013. Veksten er på 55 % sammenlignet med rødgrønt budsjettforslag for 2014.
 • Bevilgning til jernbanen har økt med ca. 50% siden regjeringsskiftet
 • Starter løft for nye investeringer ved å nær firedoble bevilgninger til planlegging.
 • Forbedret rutetilbudet med flere avganger på Østlandet, nesten dobling på Sørlandsbanen, forlenget Trønderbanen til Melhus, og skal øke på Saltenpendelen. Det er ca 100 flere togsett på sporet nå sammenlignet med i fjor.
 • Flere nye vognsett til NSB ved å øke statens kjøpsgarantier.
 • Vedtatt Handlingsplan for kollektivtrafikken, hvor staten skal ta 50% av tunge investeringer i kollektiv infrastruktur i de fire største byene.
 • Bevilgning til kollektivtrafikk i de ni største byområdene ligger 30% over planlagt nivå.
 • Iverksetter reform for godsterminaler på jernbane, for bedre drift og økt godsbehandling
 • Iverksetter en rekke beredskapstiltak for å styrke jernbanens leveranser, blant annet ved økt tilgang til reservelokomotiv, beredskapsterminaler etc.
 • Tatt beslutninger som fremskyndet arbeidet med ny godsterminal i Bergen og i Trondheim (diskusjonstema i mange tiår uten beslutning)
 • Startet arbeidet med Norges største jernbaneprosjekt – Follobanen
 • Sikret god fremdrift i jernbaneutbyggingen Larvik-Porsgrunn, fremskyndet bevilgninger på 200 mill kr, samt vedtatt at Horten skal ha jernbanestasjon.
 • Fulgt opp arbeidet med godstransport på Rauma banen, hvor ny operatør overtok etter en del arbeid
 • Besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av intercity satsingen på Østlandet
 • Iverksatt planlegging av forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen, og fremskyndet bygging av perronger for å tilrettelegge for lengre vognsett.
 • Iverksatt KVU vedr sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen
 • Igangsatt arbeid for bedre togtilbud på Gjøvikbanen
 • Igangsatt arbeid med svenske myndigheter om å utvikle jernbanetrafikken mellom Oslo og Gøteborg på kort og lang sikt.
 • Styrket rettighetene til busspassasjerer (til jubel fra Forbrukerombudet)
 • Skal utarbeide ordning med nasjonal ruteplanlegger (rutetabell for all kollektivtrafikk)
 • Tatt flere initiativ for å mer innfartsparkering
 • Igangsatt arbeid for å se på økt bruk av ekspressbusser
 • Igangsatt arbeid med en ITS lov (Intelligente transport system), for å gi de reisende bedre informasjon om valgmuligheter, rushtid, ruter etc.

Havn Styrke norsk skipsfart og legge til rette for mer gods på skip

 • Fremlagt en Nasjonal Havnestrategi, den første noen gang.
 • Bevilget penger for å stimulere bedre samarbeid mellom havnene
 • Fremskyndet planlegging av en rekke nye farledsprosjekt forut for planene i Nasjonal Transport Plan
 • Iverksatt reform av losvesenet. Fått vedtatt ny loslov, som vil kutte kostnader for nærskipsfart og forbedre lostjenesten. Åpnet for økt bruk av farledsbevis
 • Iverksatt arbeidet med stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing til sjøs
 • Styrke teknologi/miljøsatsingen for skipsfarten via Transnova, deriblant satsing på landstrøm
 • Igangsette arbeid med støttefylling for å stabilisere ubåtvraket på Fedje.

Luftfart Styrke norsk luftfartsklynge, gi bedre reisetilbud og opprettholde høyt sikkerhetsnivå.

 • Besluttet å innføre forenklet transfer ved Gardermoen (slippe å hente/sjekke inn bagasje etter ankomst utenriksfly med fortsettelse på innenriksfly. Mange års diskusjon uten beslutning før nå)
 • Ny terminal på Flesland vedtatt
 • Gitt konsesjon til Arendal Lufthavn, Gullknapp
 • Utvidet konsesjonen til Moss Lufthavn, Rygge
 • Igangsatt arbeid med konsesjonssøknad for Polarsirkelen lufthavn
 • Vedtatt at flyplassdriften på Bodø Lufthavn skal overføres fra Forsvaret til Avinor
 • Igangsatt arbeid med konkurranseutsetting av tårn- og sikringstjenester

Post og Telekom Sikker kommunikasjon med god kapasitet og konkurranse

 • Igangsatt arbeidet med en Ekom melding.
 • Fremmet forslag til ny Postlov, som gir sterkere forbrukervern og sikrer gode posttjenester for fremtiden.
 • Økt støtten for utbygging av bredbånd i distriktene, som i 2014 gir 10800 nye husstander ny eller bedre bredbåndsdekning
 • Samordner graveforskriftene, som kutter kostnader for legging av fiberkabler etc (bedre å kutte kostnader enn å måtte øke subsidiene)
 • Kraftig økt bevilgningene til sikkerhet i Telekomnettene.
 • Koordinert arbeidet med utbygging av ekom langs jernbanen

Diverse

 • Tillat bruk av Segway fra 1. juli 2014
 • Ryddet i regelverket for elsykkel
 • forslag til strengere regler for rusmidler i trafikken
 • Endret avgiftsregime for bruktimportert bil, slik at biler mellom 15-30 får reduksjon i avgiftsnivå (slår også godt ut for 7-9 år gamle biler).Så, det var litt av det vi har gjort i regjeringen (utover det som var planlagt i Nasjonal Transportplan). Jeg synes det viser en viss gjennomføringsevne. Derfor er det litt rart å se at Arbeiderpartiet, i Dagbladet denne uken, skrev at fjerning av Segwayforbudet er FrPs viktigste seier. Påstanden er så banal den fortjener knapt omtale. Jeg nevner det likevel, fordi det viser hvordan våre politiske motstandere (og en del politiske kommentatorer) forsøker å marginalisere FrP. Eller så ser AP på forbud mot Segway som en svært viktig sak for norsk venstreside. Det er uansett litt trist at de ikke klarer å se alt det øvrige som skjer.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

4 Comments

 1. Hei!
  Det sies at selvskryt er verdt å lytte til, ettersom det gjerne kommer fra hjertet. Din oppsummering er imidlertid både FLOTT og hensiktsmessig, og selv skeptikere lar seg påvirke: FRP har på ulike områder gjort politikken mer dynamisk enn den har framstått som, i perioden 1970 – 2013.

  Nå savner undertegnede og mange fler enn samlet langtidsplan for jernbanesatsning- en sammenbinding av landet gjennom videreføring av Nordlandsbanen. DET ville være et uttrykk for politisk dynamikk som ville få oppslutning fra mange og hørbare meningsgrupper…!

 2. Fantastisk Ketil. Tips dine Frp kolleger til å lage tilsvarende liste, Eriksson, Anundsen, Listhaug, Kjonnaas Kjos og innen andre fag, så vi ikke glemmer noe i valgkampen 🙂

 3. Hei
  Hei
  Jeg stemmer på SV. Ikke for at jeg mener de gjør alt rett til enhver tid. De har i svært mange saker et feil fokus. Vi har ofte en tendens til å innføre restriksjoner som skal hindre tenkte ulemper der ofte disse ulempene i realiteten er til å leve med mens restriksjonene blir tåpelige og til ulempe for adskillig flere mennesker enn om de ikke var implementert. I denne kategorien kommer saker som: Stå-hjuling (sagway), vannscooter, når en kan kjøpe øl i butikk, når jeg som privatperson kan trekke et par krabbeteiner, vi praktiserer en papirmølle av dimensjoner i byggesaker, forbud mot bygging i strandsonen og snart er annet hvert hus i Bergen og andre byer vernet. Jeg er også ivrig talsmann for kommunesammenslåing. Jeg er altså en Sosialist som både får frysninger av byråkrati og alt snakket om global oppvarming. Jeg mener likevel at vi skal ha gode fellesskapsordninger og ta vare på alle uavhengig av sosial status, etnisitet, språk og religion. Jeg synes lite om et nærmest religiøst forhold til å privatisere og når vi først er inne på det religiøse, er det nesten vemmelig å se FRP sin holdning til Aphartide regimet Israel. FRP må være klar over at sympatien til dette regimet er fort synkende og selv i kristelige miljøer. Jeg mener at bare endringene i Aml isolert sett er tilstrekkelig FRP-turnoff for arbeiderklassen i dette landet. For meg som faktisk er en vanlig arbeider er jobbtrygghet langt viktigere enn alkoholpriser, veistandard og søndagsåpne butikker…
  På tross av all denne sutringen vil jeg likevel si meg svært fornøyd med den jobben Solvik-Olsen har utrettet. Synes alltid han har noe fornuftig å berette og kan heller ikke huske at han har sagt noe som jeg er direkte uenig i. Han er absolutt en mann å lytte til også for en som stemmer SV 
  Kom vist i skade for å snakke om global oppvarming. Diskusjonen rundt dette tema er 90% styrt av følelser og politisk tøv og mangler totalt fotfeste i reell vitenskap. Ellers mener jeg FRP er langt ute på «jordet» når det gjelder internasjonale spørsmål og relasjoner. I stedet for å klage over innvandrere bør det snart være fornuftig å se litt på årsakene til alle dagens global konflikter og folkevandringer.

  Hilsen Svein 🙂

Comments are closed.