Jernbanereform – svar på vanlige motargument

Jernbanen trenger fornyelse og forbedring. Derfor har en samlet bransje etterlyst reform i mange år – NSB, Jernbaneverket, Flytoget og mange andre. Ja, Samferdselsdepartementet gjorde til og med en grundig utredning om mulighetene for reform. Men rapporten ble lagt i en skuff av forrige regjering. “Skeptisk” var nok svaret fra AP/SP/SV også da.

Dagens flertall har på 20 mnd lagt frem og behandlet en jernbanereform. Noen kaller dette uforsvarlig raskt. De om det. Målet er en bedre jernbane, med et bedre tilbud til pendlere og godsnæringen. Vi har hentet inspirasjon fra Sveits, England og Østerrike, som er Europas tre beste land på jernbane. Og så har vi laget en modell tilpasset Norge. En oppsummering av reformen finner du nederst i dette blogginnlegg, eller se for eks vår pressemelding, artikkel i VG og Teknisk Ukeblad.

Reaksjonene er overveldende positive, se for eks NHO og Spekter. Også jernbaneaktørene er positive. Ja, det er påfallende å se hvordan skeptikerne (AP, SP, SV og LO) kritiserer på autopilot, og nærmest må konstruere problem som de kan kritisere. Her er noen eksempler:

Vi foreslår å samle ansvar for eiendommer (spor og jernbanestasjoner), for all vedlikehold og materiell. Dette er i dag spredt på flere aktører. Men LO hevder dette er å “splitte opp”.

Vi slår fast at staten skal eie jernbanen, ha ansvar for planlegging og koordinering av togruter, øke investeringene og bedre vedlikeholdet. LO sier dette er å selge norsk jernbane!?!?

Vi vil la ulike selskaper konkurrere om oppdrag som staten kjøper, for eksempel innen vedlikehold. Dette mener LO er privatisering. Tenk over det – våre veier bygges og vedlikeholdes av private entreprenørselskap. Vil du si norske veier er privatisert…? Like urimelig er det å kalle jernbanen for privatisert.

Vi fastslår at staten fortsatt skal kjøpe (subsidiere) togbilletter. LO sier derimot billettprisene vil gå kraftig opp, fordi de i England ikke subsidierer billetter i særlig grad…!?

Vi har økt bevilgningene til jernbane med 50% etter regjeringsskiftet. LO sier det trengs “mer penger” (litt freidig tatt i betraktning at forfallet på jernbanen doblet seg under rødgrønn regjering).

Vi ønsker konkurranse for å stimulere til økt kundefokus. Det er full konkurranse blant godstog. Og Flytoget burde absolutt kunne være en god aktør som kan utfordre NSB på noen ruter, synes jeg. Men dette er LO helt imot, for konkurranse er skummelt.

Jeg mener debatten hadde blitt mye bedre dersom våre motstandere kritiserte politikken vi fører, fremfor å drive skyggeboksing og tillegge oss standpunkter vi ikke har.

Her er NTBs oppsummering av reformen :.

  • Staten skal fortsatt eie all jernbaneinfrastruktur.
  • Et overordnet jernbanedirektorat skal legge langsiktige planer for infrastruktur, bestille togtilbud og legge ut kjøring av strekninger på anbud. Direktoratet skal koordinere hele trafikktilbudet på norsk jernbane og samordning med annen kollektivtransport.
  • Et statlig infrastrukturforetak uavhengig av direktoratet skal drifte, vedlikeholde og bygge jernbaneinfrastruktur, som skinner, stasjoner og signalanlegg. Enheten skal forvalte all jernbaneeiendom i Norge.
  • Flere bygge-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver skal gradvis konkurranseutsettes. Anbud vil da bli lyst ut av infrastrukturforetaket.
  • NSB-eide Mantena, som driver verkstedstjenester på rullende materiell, skal bli et selvstendig selskap direkte underlagt Samferdselsdepartementet.
  • Det rullende materiellet – som lokomotiver, vogner og motorvogner – skal enten eies av Mantena eller infrastrukturforetaket. I dag eies det av operatører som NSB.
  • NSB skal videreføres som statlig transportselskap inne persontransport, buss og gods.
  • Flytoget skal kunne konkurrere på flere strekninger enn bare til og fra Gardermoen, på samme måte som andre togselskap.
  • Det skal opprettes et felles billettsystem for alle selskaper på norsk jernbane. (Kilder: NTB, Samferdselsdepartementet)
email
About Ketil 380 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser