Ta deg en blund, Lund

Kjetil Lund har brukt hele lunsjen sin på å ”motbevise” at regjeringen har lovet avgiftsfritak for biodiesel. Han burde spist litt mat i stedet, så ble hodet klarere. Et motsvar som er fullt av hull motbeviser ingenting.

Rett på sak: 1) Regjeringen har lovet avgiftsfritak, men har ombestemt seg. Det er lov, men Lund bør innrømme det. Samtidig er det en ufornuftig endring, fordi man i prosessen ødelegger tilliten mellom næringsliv og myndigheter.

2) avgiftsfritak er fornuftig, fordi det er god miljøpolitikk. Men jeg aksepterer at Lund istedet prioriterer å få marginale CO2 kutt fremfor vesentlige kutt i lokal forurensing.

Punkt for punkt:

I mange år på rad lovet regjeringen avgiftsfritak til alternative drivstoff som ikke var fossil bensin og diesel. Lund mener budsjettets liste over drivstoff motbeviser mitt argument fordi ”syntetisk diesel” ikke står listet opp. Han glemmer at listen starter med ordet ”deriblant” – altså listen er ikke uttømmende.
(se side 75: http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2009/dokumenter/pdf/skatteprp.pdf)

Lund har hovedsaklig vektlagt fravær av kutt i CO2-utslipp i sin argumentasjon mot syntetisk diesel. Det blir for smalt. I opplistningen over alternative drivstoff nevnes fossil naturgass, som brukes til å lage syntetisk diesel. Ergo – det er ikke krav om at alternative drivstoff skal være CO2-frie eller fornybare. Lund må forklare logisk holdbarhet i hvorfor naturgass bruk i gassbiler er avgiftsfritt, men naturgass konvertert til dieselbiler skal være avgiftsbelagt. Eller hvorfor bruk av strøm laget fra kull-/gass til i elbiler anses som miljøvennlig, mens diesel laget fra gass ikke er miljøvennlig.

Alternative drivstoff handler om både miljø og klima, ikke bare klima. Syntetisk diesel medfører tross alt at lokal miljøforurensing raskt kan kuttes fra eksisterende bilpark. Det problemet er høyst reelt, siden man diskuterer muligheten for kjøreforbud til vinteren i flere byer. Lunds politikk (hvor gassen må brukes i gassbiler fremfor å konverteres til bruk i dieselbiler) innebærer at mye av bilparken må byttes ut eller bygges om (lite realistisk), og er derfor dårlig ressursbruk og dårlig miljøpolitikk.

Lund viser til at regjeringen i 2008 vektla kutt i klimagassutslipp når man fastholdt at alternative drivstoff skulle være avgiftsfrie. Ja, men ser vi i 2009 budsjettet (link ovenfor, side 75) står det derimot at man opprettholder avgiftsfritak for alternative drivstoff ”hovedsakelig for stimulere til bruk av mer klimavennlig drivstoff.”  Klima er altså en viktig, men ikke eneste, drivkraft. Lund hopper i tillegg bukk over at avgiftsfritaket vi diskuterer omhandler ”veibruksavgiften”, ikke CO2-avgiften. Jeg kjemper altså ikke for å fjerne ”klimakostnaden”, og dermed blir Lunds CO2-fokus litt urelevant i denne debatten. For øvrig har Teknisk Ukeblad hatt sak som viser at syntetisk diesel kan lages Co2-fritt, mens Lund hardnakket har fremstilt produktet som om det er basert på kull: http://www.tu.no/industri/2010/10/18/-spennende-bruk-av-naturgass

Den har for øvrig vært en klar endring i regjeringens omtale av drivstoffavgifter i løpet av rødgrønt styre. I mange år snakket man om å opprettholde avgiftsfritaket for å stimulere alternative drivstoff. Det gjør man ikke i de siste budsjettforslagene. Ergo, regjeringen har gjort et linjeskifte til det standpunkt Lund nå argumenterer for. Det er lov selv om det ikke er smart. Men Lund burde være ærlig på at det har skjedd.

Lund ignorerer at finansminister Sigbjørn Johnsen skrev følgende i brev datet 01.12.09 til Venstre: ”… drivstoff som ikke defineres som bensin eller mineralolje (eller biodiesel) vil dermed falle utenfor avgiftsplikten.” Det i seg selv bekrefter at naturgassbasert drivstoff skal være avgiftsfri. I brevet snakker også Johnsen om ”miljøvennlig drivstoff”, altså ikke bare fokus på CO2-utslipp. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2009/svar-pa-spm-221-fra-stortingsrepresentan.html?id=587529

Så hevder Lund at det her er fortolkningsrom. Ja, åpenbart, siden saken er i retten. Men Lund burde nevnt at Tingretten ikke støttet hans standpunkt. Lunds regjering har dog anket, og dermed fortsetter man kampen mot næringslivet. Det er ikke bra. Men et interessant moment er å høre hvordan de rødgrønne selv fortolket dette. Lund hevder altså at regjeringen alltid har vært imot avgiftsfritak. I NRK Dagsrevyen 27.06.11 gir Torstein Rudihagen, miljøpolitisk talsmann i AP, motsatt beskjed:

” Vedtaket er fattet i strid med de rødgrønnes hensikt, hevder Arbeiderpartiets miljøtalsmann. Han krever at finansminister Sigbjørn Johnsen griper inn.
– Dette blir i alle fall i strid med intensjonene i avgiftssystemet vårt, fastslår stortingsrepresentant Torstein Rudihagen overfor NRK.
– Her får en bruke sunn fornuft og se at EcoFuel tjener mange formål, først og fremst at det er mer miljøvennlig. Så må man skjære igjennom og gi et fortsatt avgiftsfritak, mener han.” http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7691441

Avslørt av sine egne – au da…

Derfor blir jeg ikke særlig berørt når Lund later som jeg vil skjule at de rødgrønne i Stortinget stemte ned FrPs forslag om å opprettholde avgiftsfritaket for syntetisk diesel. Dette vedtaket skjedde etter Rudihagens intervju med NRK. De rødgrønne stemte for avgift, opposisjonen støttet FrPs forslag om avgiftsfritak. Det er nærliggende å tro at regjeringen har diktert hva rødgrønne stortingsrepresentanter da skulle mene – akkurat som i biodieselsaken…

 Les for øvrig NAFs kommentar, som heller ikke gir støtte til Lund:
http://nafnorge.blogspot.no/2012/08/milj-byrakrati-og-dieselrot.html

 

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser