Regnskog, penger og kontroll

FrP har støttet satsingen på å bevare Regnskog. Men det kan ikke være et mål å betale mest mulig penger raskest mulig. Selv i klimakampen må man evne å prioritere mellom prosjekter og sikre at penger brukt gir gode resultater. I dag velger DN på lederplass å kritisere FrP for at vi kutter (ikke fjerner) i bevilgningene til regjeringens klima- og skogsatsing, REDD+, og det hevdes at dette vil svekke vår troverdighet i klimapolitikken. Dersom troverdighet handler om å bevilge mest mulig penger og samtidig unnlate å stille de vanskelige, kritiske spørsmålene så kan FrP leve med en slik svekket troverdighet.

FrP er enig i intensjonen at utslippskutt bør tas der hvor de har størst effekt. Derfor bevilger vi også over 870 mill. kroner til tiltaket i vårt alternative utenriksbudsjett for 2013. Den svenske regjeringen har foreslått å halvere bevilgningene til formålet i 2013 og flere andre giverland har signalisert det samme. Samtidig har FrP i de siste års statsbudsjetter satt søkelyset på de problematiske sidene ved REDD+. Disse problemene er for omfattende til at de kan alle berøres her, og jeg vil derfor oppfordre interesserte til å lese FrPs omfattende kommentarer til satsingen i årets statsbudsjett.

DN sier at få klimatiltak er mer kostnadseffektive enn å redusere avskoging. FrP mener at å redusere avskoging kan være kostnadseffektivt, men fører også med seg en rekke andre problematiske sider som vi kjenner fra bistanden. Den amerikanske Kongressens Government Accountability Office har tidligere uttalt at REDD+ ikke nødvendigvis er en kostnadseffektiv måte å redusere utslipp på og at det ofte er interessekonflikter mellom de som verifiserer prosjektene og de som finansierer dem.

En rekke uavhengige forskere, blant annet i Transparency International og Center for International Forestry Research viser til at prosessen rundt måling, rapportering og verifisering av utslippsreduksjoner kan manipuleres på en rekke måter. En delvis norskfinansiert studie fra Friedrich Schiller universitetet viser til at det i 2009 kun var 3 av i alt 99 skogland som hadde veldig gode overvåkingsmekanismer for å vurdere graden av avskoging og at slike ville ta minst 10 å utvikle.

Kirkens Nødhjelp ga i desember i fjor ut en rapport som stiller seg kritisk til hvorvidt den grønne utviklingsmekanismen er i stand til å bidra til forventede utslippskutt. FNs Klimakonvensjon, UNFCCC beskrev så seint som i september i år at det globale karbonmarkedet er i ferd å kollapse innen kort tid. At Norge i perioden frem mot 2020 planlegger å ta 1/3 av utslippskuttene gjennom CDM og REDD+ ser ikke ut til å bekymre DN.

Det er også omfattende politisk press både i den norske regjeringen, i norske bistandsorganisasjoner og i mottakerlandene for rask utbetaling av midler knyttet til REDD+. Vi mener at hastverk på grunn av politisk press aldri må bli en unnskyldning for å svekke kontrollen med midlene. Det Norske Veritas som er ett av selskapene som verifiserer kvoter under den Grønne Utviklingsmekanismen ble til og med suspendert av FN i 2008/2009 på grunn av mangelfull revisjon av prosjekter og utilstrekkelig kompetanse hos selskapets revisorer.

I 2011 fikk Norge tilbakebetalt 77 mill. kroner etter avdekket korrupsjon i mottakerlandene. Dette utgjør 0,28 pst. av det totale norske bistandsbudsjettet samme år. I sommer uttalte FNs generalsekretær Ban Kii-Moon at så mye som 30 pst. av de totale bistandsoverføringene i 2011 forsvant i korrupsjon. Tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim uttalte for et par år siden at vi har vært naive og vår bistand har bidratt til en korrupsjonskultur i u-landene. DN anklager FrP for å svikte klimaet. FrP vil ikke svikte verdens fattige ved å videreføre en norsk politikk som legger til rette for korrupsjon. Derfor kutter vi i bevilgningene til klima- og skogsatsingen.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser