Slutt å spare oss til fant!

Hva skal vi leve av i fremtiden – vårt arbeid eller våre oljepenger? Det er debatten FrP reiser i den økonomiske politikken, i all sin enkelhet. Nåverdien av fremtidig arbeidsinnsats er 81%. Verdien av petroleumsfondet er ca 4%. FrP vil ha en handlingsregel som maksimerer det første. Dagens handlingsregel maksimerer kun det siste.

Aftenpostens økonomiredaktør Ola Storeng spør seg om vi har råd til å tenke slik. Mitt svar – har vi råd til å la være? I Sentralbanksjefens årstale ble vi minnet om at investeringsnivået i fastlandsindustrien er kraftig redusert. Produktivitetsveksten i norsk økonomi har ligget flatt og BNP per innbygger har sågar vist svak nedgang. Da er ikke løsningen at vi må spare mer i oljefondet slik at vi har mer å tære på i fremtiden. Vi må se på mulighetene oljeformuen gir oss som nasjon. Det er dyrt å være fattig. Mangler man penger må man gjerne kjøpe en dårlig bil med høye vedlikeholdskostnader. Norge trenger ikke styres etter et slikt prinsipp. Vi bruker ikke opp vår oljeformue om den investeres i verdiskapende realkapital.

Målet med handlingsregelen var opprinnelig at oljepengene skulle brukes til å styrke vekstevnen i norsk økonomi gjennom investeringer i infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser. Stoltenberg-regjeringen har forlatt dette prinsippet. Finansminister Johnsen innrømmer at regjeringen ikke har noen føringer på hvordan oljepengene brukes. Det styrker behovet for en endring av handlingsregelen.

FrPs forslag til løsning innebærer at man skiller mellom forbruk og investeringer i statsbudsjettet. Forbruk av oljepenger i statsbudsjettet skal fortsatt begrenses (et moment Storeng ikke har fått med seg). Det tvinger oss til å effektivisere offentlig tjenesteproduksjon og slanke byråkratiet.

Samtidig vil vi åpne for at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i realkapital kan fremskyndes og realiseres uten at kunstig begrensning fra handlingsregelen. Dette fordi effektiviseringsgevinster først kommer noen år frem i tid, og det er unødvendig å holde igjen på lønnsomme investeringer så lenge vi som nasjon har god tilgang på kapital. For fremtidige generasjon er dette en god løsning, siden lønnsomme investeringer øker vår fremtidige verdiskaping. Vi er vel alle fornøyd med at tidligere generasjoner har bygget ut Bergensbanen, men dagens oljefonddebatt tilsier at de pengene istedet skulle vært investert i utenlandske verdipapir. Jeg håper folk ser urimeligheten i en slik logikk.

FrPs forslag er egentlig ikke revolusjonerende nytt. Staten har allerede organisert utbygging og drift av oljefelt, flyplasser, strømnett, offentlige kontorbygg, kraftverk og lignende slik FrP foreslår. Statnett, Statkraft, Petoro, Avinor, Entra etc er ansvarlige statlige selskaper med definerte oppgaver, og som kan planlegge, finansiere og realisere nødvendige prosjekter på en rasjonell måte. De må forholde seg til leverandørmarkedet og derved sikre at man ikke gjennomfører flere prosjekter enn markedet kan levere til akseptable priser. Og ved behov øker de kapasitetsgrensene i norsk økonomi ved å kjøpe varer, tjenester og arbeidskraft i utlandet.

Det nye i FrPs løsning er at vi gjør systemet mer konsekvent ved at all lønnsom realkapital skal behandles på samme måte – spesielt vei, jernbane, helsebygg og forskningsbygg. Ved å organisere vei og jernbaneutbygging tilsvarende som Statnett styrer kraftnettet eller Avinor styrer flyplasser, kan vi planlegge og bygge ut ny infrastruktur langt mer rasjonelt. I dag er man avhengige av årlige budsjettbevilgninger, med FrPs løsning kan man planlegge over mange år fordi man selv har kapital styringen.

Storeng vil hevde veier ikke gir direkte inntekter til statskassen, i motsetning til Avinor. Vel, Storeng har glemt at staten tar inn 60-70 mrd kr i bilrelaterte avgifter. Forskjellen på vei og flyplass er ikke betalingsvilje, men at pengestrømmene er organisert ulikt. Avinor har øremerket inntekter fra avgifter og eierskap. Dersom bilrelaterte avgifter tilsvarende ble øremerket et veiselskap, så ville selskapet fremstått som svært lønnsomt og med store utbytter til statskassen hvert år.

Storeng må også innse at Stoltenberg/AP og Høyre uthuler handlingsregelen ved å flytte mange veiprosjekter ut som bompengeprosjekter. Dette er en meningsløst kostbar måte å omgå sin egen regel. Uavhengig av om man velger OPS eller offentlig bomselskap, så lånefinansierer de veibygging med kapital hentet hovedsaklig fra utlandet. I snitt belastes norske bilister en rente på 3,6 % for slike lån, mens oljefondet bare henter hjem 1 % rente når oljeformuen lånes til Danmark. Det er meningsløst å låne andres penger dyrt, og låne ut egne penger billig. Det er ikke å føre en “ansvarlig økonomisk politikk” – det er å spare seg til fant.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

5 Comments

  1. Ufattelig at vi ikke bruker vår egne penger på å bygge landet (det virker som at Frp er det eneste partiet som innser denne realiteten etter at AP bygget det på 50-60 tallet, og siden har lite skjedd, med unntak av forfallet i de fleste sektorene) Hadde ennå dagens regjering lånt penger fra eks. norske livselskaper og pensjonskassers forvaltede pensjonskapital (dette er rundt 250 milliarder) hadde disse renteinntektene kunne kommet fremtidige norske pensjonister til gode istedefor i lomma til store internasjonale banker. Jeg håper flere tar til vette og stemmer Frp så vi kan få økonomien på rett vei igjen.

  2. Det er da innlysende at å investere oljeinntektene i reelle verdier som infrastruktur og stimulering av arbeidsplasser i stedet for å leke med “papirpenger”, som plutselig kan falle kraftig i verdi, må være riktig bruk av oljeformuen. Bruk vettet før det er for sent.

  3. Dagens regjering med ap i førersetet forholder seg til rådgivere som forteller at å investere i infrastruktur i eget land ikke er økonomisk forsvarlig. Forstå det den som kan!

  4. Å investere oljepenger i papirer/obligasjoner og valuta i disse tider virker veldig risikofyllt. Skal vi ha fast sikkerhet for noe som helst bør det være i gull. I dårlige tider er det alltid hard valuta. Regjeringen solgte for noen år siden det meste (om ikke alt) gullet for ca 400 $oz. I ettertid har prisen vært 5 ganger høyere.. Å låne ut penger billigere enn man låner tilbake virker nok helt utrolig for mange , men sier mye om hvor liten kontroll og hvor mange elementer som har “bestemmelsesrett” mht økonomipolitikken. Å bruke noe av oljepengene på f.eks infastruktur er veldig fornuftig. Liker tanken på at bilavgiftene og annet øremerkes det området de er hentet inn i , og forvaltes av et eget selskap/dep. Det gir sannsynligvis bedre forutsigbarhet for langtidsplaner/kontrakter med mindre risiko for overskridelser iom at det blir en annen kontinuitet enn på enkeltprosjekter (på noen kilometer her og noen kilometer der). Det samme med egenandelen på lege/sykehus. La det gå til delfinansiering av helserelaterte prosjekter (feks tannhelse,gratis medesiner til minstepensjonister etc).

Comments are closed.