10 uker med H/FrP regjering – min status

Det er nå godt rett over ti uker siden H/FrP overtok regjeringsmakten. Etter en intens valgkamp fikk borgerlig side et betydelig flertall i Stortinget. Mens de rødgrønne hadde spådd borgerlig kaos, viste regjeringsforhandlingene det motsatte. Med stor tillit og fortrolighet var det duket for noen intense, men konstruktive forhandlinger i Nydalen og på Sunnvolden. Resultatet ble bra – for FrP, for Høyre, for borgerlig side og for landet.

For FrP var dette en ny epoke. Det er mange forventinger, og Dagbladets måling viser at ca 74 % av FrPs medlemmer er fornøyd med våre gjennomslag i samferdselspolitikken så langt. Det gleder meg. Samtidig later furtne rødgrønne politikere som om den nye regjeringen ikke får gjennomslag og at våre velgere derfor bør være misfornøyd. La meg derfor oppsummere noen hovedpunkter om hva vi har gjort i samferdselsdepartementet de første ti ukene i regjering. Jeg vil påstå vi har fått mye igjen for regjeringsdeltakelse – mer enn folk aner og media vil innrømme.

Arbeidsform
Jeg har æren av å være samferdselsminister. Med meg har jeg tre statssekretærer (to fra FrP, en fra Høyre) og en politisk rådgiver (FrP). Det har vært intense uker med å bli kjent med embetsverket og sette oss inn i saker som vi arver etter de rødgrønne. I tillegg har vi startet arbeidet med mange egne initiativ.

Det gleder meg å oppleve at departementets byråkrater misliker byråkrati – de ønsker å bygge vei og jernbane, et sterkt postvesen, effektiv utbygging av bredbånd, god konkurranse innen luftfarten og et velfungerende havnenett.. Jeg opplever at mange byråkrater nå ser en mulighet til å rydde opp i unødvendig byråkrati og rapportering. Det er også en “hel haug” med ideer fra byråkratiet om hvordan man bedre kan organisere statens oppgaver, for eksempel bygge og vedlikeholde veier og jernbane bedre (se aftenposten). La meg si det slik – byråkratene ønsker å blomstre dersom de bare får lov av sine politiske ledere.

Vi har også brukt mye tid på å bli kjent med etatene vi styrer og/eller eier (vegvesenet, Jernbaneverket, Avinor, NSB, Posten etc), møte fylkeskommuner/kommuner, fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og sentrale aktører.
Faktisk – vi har avholdt/deltatt på over 450 møter/konferanser (utover interne møter). Dette har vært svært viktig for å formidle våre ønsker og “styringssignaler”, komme på innsiden av sakene og spille på lag med de som skal sette vår politikk ut i livet.
Jeg er svært fornøyd med at både bransjeorganisasjoner, fagbevegelsen (!), forbrukerrådet og andre gir oss ros ut i media for at vi tar problemstillinger på alvor, er interessert i å høre på synspunkt og fremstår som kunnskapsrike og seriøse. Det var ikke helt det budskapet de rødgrønne spredte før valget.

Kommunikasjon
Enkelte motstandere hevder at FrPs statsråder nå høres ut som Høyrefolk. Påstanden blir stadig kastet mot meg. Det litt spesielle er at påstanden ikke peker på politikkens innhold men på vår måte å kommunisere. Det sier mye om deres syn på FrP – om at FrP folk ikke skal resonnere og analysere, ikke snakke rolig og tydelig, ikke vise til helhet og sammenheng. Nei, gjør vi det så er vi Høyre folk, uavhengig av hvilke standpunkt vi kommuniserer. Det er meningsløst.

FrP i regjering trenger ikke lenger stå og “skrike ut“ våre meninger for å komme i media eller påvirke den politiske debatten. Det måtte man ofte gjøre i opposisjon for å være interessante for journalister. I regjering kan (og ofte: bør) vi snakke på en annen måte – rett og slett fordi vi har direkte innflytelse. Vi er ikke lenger fotballsupporteren som står på tribunen og kommenterer lagets innsats på banen, nå er vi treneren som dirigerer laget. Da snakker man annerledes fordi vi har en helt annen påvirkningskraft. FrPs velgere forstår dette – det er rart politiske kommentatorer og opposisjonspolitikere ikke forstår det.

Beslutninger
Men FrP skal ikke vurderes på hvor mange møter vi har eller hvordan vi snakker, men på hva vi faktisk leverer. Her er noen hovedpunkter fra første ti uker. Vi har:

 • økt bevilgninger til vei og jernbaneformål med over 2 mrd kr, (vedlikehold og planlegging av nye prosjekter)
 • bevilget 30 mrd kr til oppbygging av et infrastrukturfond
 • fremskyndet arbeidet med bygging av ny E18 inn til Oslo
 • tatt rask beslutning om trasevalg for E39 i Sør Hordaland.
 • iverksatt arbeid med at Ringeriksbanen blir del av Intercity satsingen rundt Oslo
 • iverksatt arbeid for økt frekvens på tog Kristiansand – Oslo
 • opprettet arbeidsgruppe med Sverige for å se på grensekryssende jernbaneprosjekter
 • fulgt opp arbeidet med godstransport på Rauma banen, hvor det nå kommer ny operatør
 • økt kontrollaktivitet av trailere på grensen (dekk, bremser etc)
 • styrket rettighetene til busspassasjerer (til jubel fra Forbrukerombudet)
 • igangsatt test av økt fartsgrense på deler av E18 i Vestfold (110 km/t)
 • varslet endring i reglene for kjøring av modulvogntog (til glede for en rekke bedrifter)
 • osv

Vi har i tillegg økt aktiviteten mot EU og nordiske naboer for å ivareta norske interesser innen telekommunikasjon, jernbanen, trailere/veitrafikk, luftfart m.m..

I arbeid
Jeg er glad for at folk er utålmodige. Det er også jeg. Det er veldig mange uløste oppgaver, som landet burde grepet bedre fatt i for lenge siden. Men jeg er glad for å ha fått ansvaret og muligheten til faktisk å gjøre noe med på problemene. Man bygger ikke vei og jernbane over natten, men nettopp derfor bør vi i det minste sikre at politiske beslutninger ikke drar arbeidet ut i tid. Handlekraft i beslutningsprosessene er viktig, så også evnen til å gjennomføre prosjektene effektivt og sikre forutsigbar og god finansiering.

Da FrP overtok samferdselsdepartementet fant jeg saker som hadde ligget i lang tid – for eksempel en parkeringsforskrift som har ligget der i 7-8 år.
I arbeidet med nye veier var SP ofte offensiv, men måtte krangle med AP om hvor veiene skulle gå og med SV om man egentlig trengte veiene. (ref Bergens Tidende som viste hvordan de tre rødgrønne hadde tre helt ulike tilnærminger til ny E39 i Hordaland).

Vi har derfor startet arbeid på mange områder hvor vi enda ikke har gjort vedtak, men hvor vi skal legge grunnlaget for å forenkle regler, kutte planleggingstid, fremskynde prosjekter, øke vedlikeholdet etc. Dette gjelder for eksempel:

 • Bedre organisering av jernbanesektoren – deriblant NSB, Jernbaneverket, drift og lokalisering av jernbaneterminaler.
 • Opprettelse av investeringersselskap for vei og for jernbane.
 • Opprette et eget fond for infrastrukturinvesteringer på 100 mrd kr (ny regjering har allerede bevilget 30 mrd)
 • Samle eksisterende bompengeselskap til ett (eller få selskap), for å kutte kostnader, kutte renteutgifter, forbedre bilistenes situasjon og redusere satsene.
 • Innføre obligatorisk bompengebrikke for lastebiler (for å sikre mer rettferdig konkurranse mot utenlandske trailere, som i dag kan slippe unna regningen)
 • Trasevalg for en rekke veiprosjekter, deriblant E8 utenfor Tromsø, E39 i Møre og Romsdal og i Sogn og Fjordane, Strynefjellstunnelen
 • Arbeid med organisering av Lostjenesten
 • Utarbeidelse av en nasjonal havnestrategi
 • Stimulanspakke for nærskipsfart
 • Statlig bidrag til utbygging av kollektiv infrastruktur (i sammenheng med såkalte “bymiljøavtaler”), deriblant Fornebubanen, bussatsing i Trondheim, og lignende i Bergen og Stavanger
 • Kutt i planlegging/gjennomføringstid ved vei og jernbaneprosjekter
 • Bedre regler for parkeringsbransjen (parkeringsforskriften)
 • Bedre, harmoniserte regler for graving av kabler o.l. (graveforskriften)
 • osv (for å nevne noe).


Kritikken

I regjering sa SV at “det er opposisjonens oppgave å klage”. Jeg er uenig. Det er opposisjonens oppgave å fremme sine løsninger (og i det samtidig kritisere regjeringen når de er uenig i regjeringens løsninger).
I opposisjon har de rødgrønne stort sett valgt å klage – ofte for at FrP ikke raskere gjennomfører en politikk de rødgrønne er imot. Det blir litt surrealistisk. Mye av kritikken er også helt urimelig. En kjapp gjennomgang:

 • SVs Bård Vegard Solhjell klaget i NRK Østfold over manglende jernbanesatsing og fryktet for fremdriften på Intercity triangelet, selv om ny regjering altså økte bevilgningene med nesten en milliard kroner over de rødgrønne.
 • SPs ex—statssekretær Geir Pollestad var rask ute i NRK Rogaland og klaget over at Jærbanen ikke fikk mer penger, noe hans regjering selv ikke hadde foreslått.
 • SPs ex samferdselsminister Marit Arnstad klaget i Trønderavisa over at ny regjering ikke fikk økt fremdrift på oppgradering av Trønderbanen og Meråkerbanen, noe hun selv ikke hadde lagt inn penger til i budsjettet for 2014.
 • SPs Geir Pollestad klaget i NRK Rogaland over at reservedeler til kaien på Hjelmeland tok lang tid å lage og at nærmeste reservekai lå langt borte, bare uker etter at SP hadde avsluttet 8 års styre i samferdselsdepartementet.
 • APs Sverre Myrli klaget over at det manglet penger til å bygge Alvdal bru, penger hans egen regjering ikke ville bevilget (men som kom med H/FrPs budsjett).
 • APs Lise Christoffersen var bekymret over lang saksbehandling, i en klagesak som hadde ligget i departmentet siden juni – altså i fire måneder under rødgrønt styre.
 • APs Jens Stoltenberg etterlyste byggestart på Fornebubanen, og SV mente det var et “episk løftebrudd” at bygging ikke var igangsatt. Selv hadde de ikke planlagt bygging før i 2018, og de hadde ikke avklart om statens skulle bidra økonomisk. H/FrP regjeringen har lovet 50 % statlig bidrag for å fremskynde prosjektet, og vi venter nå på at lokaldemokratiet skal ferdigstille planarbeidet. (det er riktig at KrF mente det bare var å begynne bygging, men det må KrF svare for).
 • En rekke AP representanter har etterlyst fjerning av div lokale bompengestasjoner. Men de samme stasjonene er opprettet av den rødgrønne regjeringen, og i Stortinget argumenterte AP IMOT å fjerne bomstasjoner. Så AP har dermed varslet at de egentlig er imot å fjerne bompenger men vil likevel kreve at FrP fjerner de. Ja, slikt sett lever de opp til SVs arbeidsordre for opposisjonen – klage. 🙂

Bompenger
Jeg har blitt intervjuet utallige ganger av TV2 om bompenger. Mange kommentatorer omtaler bompenger som det eneste FrP er opptatt av i samferdselspolitikken. De rødgrønne vil knapt diskutere annet enn bompenger. Bakgrunnen er at H/FrP regjeringen ikke fjerner alle bompengene. La meg slå fast – samferdselspolitikken handler om langt mer enn bompenger. Det er helheten som teller. Men ja, FrP lovet å fjerne bompengene. FrP mener det er en urimelig ekstraskatt for bruk av veier som bilistene allerede har betalt gjennom engangsavgifter, bensinavgifter, årsavgifter etc. Men, Høyres løsninger var økt bruk av bompenger for å bygge mer vei. I forhandlingene måtte vi derfor finne et kompromiss.

FrP har veldig mange seirer i samferdselspolitikken, men ikke 100% gjennomslag. TV2, de rødgrønne og enkelte kommentatorer mener FrP derfor ikke skulle gått i regjering. Jeg er uenig – det er helheten som må avgjøre om FrP er i regjering eller ikke. Regjeringserklæringen har slått fast at bompengeandelen skal reduseres, at vi skal omorganisere bompengeselskapene for å sikre lavere rente og lavere adminstrasjonskostnader. I tillegg skal vi altså få et investeringselskap for vei og opprette et infrastrukturfond, og vi skal øremerke deler av årsavgiften til veiformål. Alt dette er standpunkt FrP har stått alene om, men som nå blir gjeldende politikk fordi FrP er i regjering. Hadde FrP valgt å være i opposisjon så hadde vi mistet alle disse gjennomslagene, og nye bomstasjoner ville kommet i enda større antall.

FrPs regjeringsdeltakelse gir mer vei og færre bomstasjoner enn om vi var i opposisjon. Det burde være et synlig tegn på at FrP har kjempet hardt for vårt standpunkt. Velgere som mener bompenger er urimelig vet derfor at om de vil at kampen skal fortsette så trenger FrP større oppslutning ved neste valg – det gir oss større innflytelse i regjeringsforhandlinger.

Oppsummert
FrP i regjering utgjør en viktig forskjell. Vi har vært omtalt som det eneste systemkritiske partiet i Stortinget. Nå jobber vi i regjeringskontorene med å endre systemene (se punktene ovenfor – “videre arbeid”). Vi trenger ikke stå og skrike på tribunen, nå legger vi strategien i spillergarderoben. I regjering samarbeider vi meget godt med Høyre, og vi tar beslutninger hele tiden – ikke bare om hvor mye penger som skal brukes eller kreves inn i skatter/avgifter, men om hvordan staten skal drives. Vi fjerner unødvendige lover og påbud. Vi får staten til å blande seg mindre inn i alle mulige arealbeslutninger som kommunene tar. Jeg opplever at FrP og Høyre drar i samme retning, og klarer derfor finne løsninger langt raskere enn den rødgrønne regjeringen. Det er viktig for å sikre en effektiv stat og god bruk av skattebetalernes penger.

I et velfungerende demokrati bestemmer flertallet, ofte også med en respekt for mindretallet. FrP fikk 16,3 % av stemmene. Vi har fått meget god innflytelse for de 16,3 %, men altså ikke diktatorisk makt. I min vurdering om regjeringsmakt totalt sett er bra eller dårlig for FrP vektlegger jeg hvordan FrPs regjeringsdeltakelse påvirker stortingsflertallet for/imot FrPs standpunkt. FrP får en genuin seier dersom vår regjeringsdeltakelse sikrer FrP gjennomslag for et standpunkt FrP i opposisjon ville tapt. Tilsvarende – FrP får et genuint tap dersom vi i regjering taper et standpunkt som FrP i opposisjon ville vunnet flertall for. I min summering finner jeg knapt noen genuine tap ved å sitte i regjering, men mange genuine seirer.

Ta bomsaken som eksempel, hvor jeg mener vi faktisk vinner en del. I opposisjon ville FrP i Stortinget stemt imot alle bomprosjekter, men tapt samtlige ganger fordi stortingsflertallet i utgangspunktet synes bompenger er en god løsning.  I regjering vil FrP fortsatt tape en del av disse sakene, og pga kompromisser i regjering må også FrP nå stemme for noen bompengerprosjekter (selv om partiet fortsatt er imot). Men, de samme kompromissene gjør at FrP i en del bomsaker klarer endre flertallet til å være IMOT bompenger, fordi Høyre, KrF og Venstre må stemme imot bompenger hvor de egentlig er for. Det har vi i opposisjon aldri oppnådd.

Det beste eksempelet er fjerning av bomstasjonene på E6 v/ Alta. Dette er bomstasjoner som de øvrige partier vedtok skulle opprettes, men som de samme partier i desember stemte for å fjerne før de ble tatt i bruk. Det eneste nye i den saken var at FrP nå satt i regjering. Når vi i tillegg har vunnet frem med investeringsselskap for vei, infrastrukturfond, øremerking av avgifter, kortere planleggingstid etc etc – ja, da er det ikke vanskelig å være stolt av hva FrP faktisk får til i regjering. Jeg gleder meg til de neste 3 år og 10 måneder.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

20 Comments

 1. Veldig bra dette! Er selv spent på hva som skjer med utbygging av E39 Kristiansand – Stavanger. Her trengs det fortgang!

 2. Bra jobba! Lover godt for fortsettelsen dette. Lavt på målingene foreløpig, men tipper dette endrer seg når det har gått noen flere måneder, dere må rekke å sette ting ut i livet før folk ser virkningene.

 3. Hadde jeg hatt hatt så skulle jeg tatt den av!
  Ser endelig lyset i tunnelen, – og det er IKKE toget 🙂

 4. Ikke glem ny yrkestransport lov midt opp i alt dette andre. Det er lovet ny yrkestransportlov helt siden 1993 men bortsett fra noen små endringer er den fremdeles helt avleggs når det gjelder persontransport utenfor rute.

 5. Jeg håper at Samferdselsministeren kommer til Trondheim å ser på de 16 bomringene som nå settes opp og i drift.
  Klandrer ikke mitt parti for de men AP politikerne i Trondheim. Å at mange av disse er satt opp på plasser der det ikke et påtenkt nye veier.

 6. Bra summert opp..og lykke til videre..:)
  Men det må startes opp arbeid, slik at det ikke blir permitteringer innen vei og jernbane..det blir rett og slett for dumt.

 7. I Norge er det Ca 2000 norskregistrerte + utenlandske tankbiler som må vaske tanken ren for kjemikalier etc. når de bytter last. Dette skaper spesial avfall som reguleres i EU men Norge følger ikke opp dette på samme måte. I Norge renner dette avfallet til sjø, kloakk eller elver. Dette er dokumentert i rapporter siden tidlig 90 tallet men blir ikke fulgt opp! Hvorfor skal Norge være “versting” i dette?

 8. Kan ikke annet en å si meg enig i at dette var en grundig og nyansert oppsumering av siste kvartal i 2013 for samferdselssektoren. Jeg setmte ikke Frp., med jeg stemte Høyre. Dog vil jeg hevde at Nasjonen har fått et godt lag på samferdselssektoren med “deg og Bård i førersetet”. Jeg forlanger ikke at du og resten av teamet skal bruke romjula til å banke forstand inn i ribbefettet og juleakevitten til det Norske folk, men jeg må si at jeg liker denne oppsummeringen.
  Som du selv beskriver kommer det 3 år og 10 spennende mnd. fremover hvor vi “forhåpentligvis” får et langt mere offensiv sattsing på samferdselsektoren. Det er jo helt utrolig at den rød/ grønne regjeringen ikke har tatt dene sektoren på alvor tidligere, når vi vet at de har sittet å styrt i 8 år i en flertalsregjering. Fornebubanen og en ny avlastningstunell for tog og bane i Oslo kommer til å ta tid. Her kunne vi spart flere år i tid dersom den rød/ grønne regjeringa hadde vist skikkelig handlekraft og prioritert dette tidligere. Ruter har gode fremtidsplaner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, som jeg vil anbefale at du og resten av teamet tar dere tid til å sette dere grundig inn i, dersom dere ikke har gjort det allerede.

  • Beklager alle skrivefeilene. Men sitter på et hotellrom i Thailand med dårlig tråløs internett at jeg får ikke rettet opp skrivefeilene før det er postet. Når mann endelig har kommet inn på nettet, er et tastetrykk her, og et tastetrykk der nok til at alt jeg skriver blir borte eller postet på kommentarfeltet før jeg skjønner noen ting. Derfor ha meg unnskylt. Appropo dårlig internett. Ser at dette er et sattsningsområdet til den nye regjeringen, og det er jo min erfaring et levende bevis på at dette også er et viktig område å prioritere…;-)

 9. Jeg må innrømme det at selv de som spådde verdens ende når Frp og Høyre tok rattet har begynt å tie stille, og faktisk begynt å se at det ikke blir så ille. Fortsett det gode arbeidet og håper du er like stolt av deg selv som vi er 😀

 10. Fantastisk start og et vedvarende engasjement er saken, og jeg har stor tiltro til denne regjeringens vilje og evne til å initiere og gjennomføre. Jeg har fått nok av 8 år med Månelandinger, Verdens beste, verden største, og du store alpacca. Stå Herr Minister, lenge siden noen har fortjent tittelen bedre.

 11. Ketil hevder at noe av det de har fått til er: “økt kontrollaktivitet av trailere på grensen (dekk, bremser etc)”. Hvis dette er noe som har skjedd på FrP initiativ, så si det da. For eksempel: “Vi har gitt tollvesenet beskjed …”, “Vi har gitt tollvesenet ekstra midler …” eller lignende. Hvis ikke FrP kan fortelle hva de har gjort for å øke kontrollaktiviteten, så tror jeg, og mange med meg, at dette er noe tollvesenet, veivesenet og politiet har gjort på eget initiativ uten at FrP har lagt to pinner i kors.

 12. Hva med E16. Hovedveien Bergen Oslo. En del av denne veien, Bergen Voss, er i krise. Det skal vist komme noe i mars? Men den bør vel inn i planene og nevnes der sammen med disse andre veiene?

 13. Hvorfor ikke la eksisterende bommer stå som et symbol på rødgrønt avgiftskåthet.
  Heng gjerne opp et bilde av Jens og de andre klovnene hans over lampa som blinker til deg når du passerer bommen.
  Bygg nye veier uten bompengefinansiering.

 14. Dette er kjempebra.

  Med FrP i regjering og sosialistene på sidelinjen, er det skapt ny grobunn for en god fremtid også for våre barn og barnebarn.
  Det viktigste for FrP i denne stortingsperioden, er å bevise at de samarbeider godt med de andre borgerlige partiene samt at man holder en stødig hånd på rattet, for den nye kursen.

  Ved neste valg, vil da selv ikke bestemor, la seg skremme av juge-Jens.

 15. Takk for dette, Ketil! Nå har man inntrykk av at noe faktisk blir gjort, at den nye regjeringen ikke bare vil ha status og kjøre svarte biler, men at de ønsker å rette opp de mange skjevhetene som de rødgrønne etterlot seg – særlig de 8 åra var en katastrofe for Norge.
  Nå håper vi at dere er like dynamiske og flinke hva innvandringen og asylmisbruket angår!! For dette Norges nummer 1!
  Her må kursen legges totalt om, dvs vi må få en innvandringsstopp, slik de har de i de andre vesteuropeiske landene (unntatt S). Videre bør det besluttes at fremmedkulturelle ikke får norsk statsborgerskap ialfall ikke før lang tid har gått. Kan vise til land som f.eks. Sveits, som er meget, meget restriktiv med hvem de i det hele tatt gir statsborgerskapet til, særlig da ikke-vestlige. Og det har de stått seg på.Det får holde seg med oppholdstillatelse for dem som har fått lov til å komme hit. Når en gir bort statsborgerskapet, da mister en på litt lengre sikt kontrollen over landet sitt.
  Videre bør Norge følge etter land som f.eks. Frankrike mht hijab, burka osv – der og i flere andre land er det forbudt å gå tildekket i det offentlige rom, noe som burde være en selvfølge. I det hele tatt må dere sette mye større krav til integrering, og stoppe enhver form for norsk tilpasning overfor fremmede kulturer. Det må bli slutt på absurde ting vi har hørt om, slik som at nisseluer, Lucia-feiring, grisebilder i barnehager/skoler ikke lenger er tillatt. Det må gjøres helt klart overfor tilflyttere at her er det norsk kultur og norske skikker – inklusive det å gå med kors – som gjelder. Det er ikke vi som skal tilpasse seg andre kulturer/religioner, men omvendt!
  Jeg håper inderlig at dere vil sørge for at så skjer. Og ønsker dere lykke til videre! 🙂

Comments are closed.