19 måneder med gjennomslag

veivedlikehold19 måneder i regjering. Fra rødgrønn side hevdes ofte at ingenting har skjedd. Det er åpenbart feil. Her er en liten oversikt over hva vi har fått til på samferdselsområdet. Alt fra store reformer til små enkeltsaker. Men felles for alt på denne listen er at det er grep gjort utover Nasjonal Transportplan:

Sammendrag hovedpunkter

 

Mer detaljert om de enkelte områder

Vei
Legge til rette for økt trafikksikkerhet, redusert reisetid, lavere kostnader og bedre fremkommelighet. Få mer ordnede konkurranseforhold for tungtransporten

 • Kraftig økt satsing på vedlikehold. Svært viktig for økt trafikksikkerhet. I 2015 blir vedlikeholdsetterslepet redusert for første gang på mange tiår. Budsjettveksten er på ca 66 % sammenlignet med rødgrønt budsjettforslag for 2015.
 • Bevilget 70 milliarder kroner til et infrastrukturfond, som vi opprettet i desember 2013. Et viktig virkemiddel for forutsigbar satsing på vedlikehold på vei og bane
 • I 2014 ble det asfaltert rundt 1450 km vei, en kraftig økning fra foregående år.
 • Øker bevilgning til riksveiinvesteringer med ca 20 %, så mye at deler av opposisjon kritiserer satsingen som for stor.
 • Oppretter veiselskap som skal bygge lange strekninger av E6, E18 og E39 mer helhetlig
 • Fremskyndet i 2014 en rekke veiprosjekter gjennom økte bevilgninger (12 riksveiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør, til E105 v/ Kirkenes i nord)
 • Fremskyndet i 2015 ytterligere veiprosjekter, deriblant RV9 i Agder, E39 Bjørset-Skei og Rv70 i Møre og Romsdal. Bevilget penger til rask fremdrift på OPS prosjekter Sotrabruen og Rv3/Rv25 i Hedmark.
 • Forenklet planarbeid for 13 veiprosjekter i 2014 ved å avlyse omfattende “konseptvalgsutredninger” og går rett på planleggingsstadiet i stedet. Det fremskynder prosjektene med flere år.
 • Gjort flere grep for å sikre mer enhetlig standard på vegnettet – deriblant felles standard for bruer på riksveg og fylkesveg, at man skal unngå rundkjøringer på nye hovedveier, og at nye hovedveier primært skal legges utenfor sentrum av byer og tettsteder.
 • Åpner opp for mer liberal praktisering av skiltregelverket
 • Økt bruk av statlig plan på store veiprosjekt.
 • Iverksatt arbeid med å forenkle planlegging og regler, samt kutte kostnader på nye vei-/ sykkelveiprosjekter
 • I 2015 skal det bygges 30 % mer sykkelvei på riks/fylkesveier enn i 2014. I tillegg bevilges 95 millioner kr til steder med spesiell sykkelsatsing.
 • Initiert arbeid for å kutte kostnader og/eller bedre tilbudet på landets ferjestrekninger, samt styrke miljøsatsingen i ferjesektoren
 • Økt bevilgninger til fylkesveier med over 150 % sammenlignet med Stoltenbergs 2014 budsjett, gjenopprettet rentekompensasjonsordningen for fylkene, økt støtte til rassikring
 • Raskt avklart trasevalg for ferjefri E39 i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre Romsdal, og iverksatt planarbeid foran skjema.
 • Lagt til grunn at E39 Stavanger-Kristiansand skal planlegges som firefeltsvei, ikke tofelt som vedtatt av forrige regjering.
 • Gitt grønt lys for ny firefelts motorveg på E39 mellom Os og Bergen, etter mange år tautrekking av tidligere regjeringer. Bygging starter i 2015.
 • Satt inn ekstra ferje på E39 Halsa-Kanestraum (etter mange års ønske)
 • Lagt til grunn 20 minutt frekvens på ferjestrekningen Anda-Lote
 • Fremskyndet ferdigstillelse av E18 Vestfold (Tønsberg-Sandefjord).
 • Åpnet for 110 km/t fartsgrense på trygge motorveier. Samfunnsøkonomisk lønnsomt, og har ikke påvirket ulykkesstatistikken negativt.
 • Ferdigstilt forslag til nytt parkeringsregelverk (sak som har ligget i departementet i åtte år uten at det ble tatt politiske beslutninger)
 • Forenklet regelverk for utrykningskjøretøy over 3,5 tonn, slik at de kan holde fartsgrense på motorveien (isteden for 80 km/t maksfart)
 • Vil tillate kommunale “trygghetsalarmkjøretøy” å bruke kollektivfelt for bedre fremkommelighet (fikk avslag av tidligere regjering)
 • Styrket konkurransesituasjonen for seriøse lastebilnæringen ved
  • firedoblet vogntogkontroll i 2014, ytterligere vekst i 2015
  • innfører krav om vinterdekk på tilhenger,
  • Tillatt bruk hjullås og utvider retten til å holde tilbake farlige vogntog,
  • Innført krav om bombrikke på tunge kjøretøy for å sikre like konkurranseforhold i transportbransjen.
  • jobber med andre EU land for å innføre krav om glattkjøringskompetanse for vogntogsjåfører
 • Gitt tillatelse til bruk av modulvogntog på egnede veger, som kutter transportkostnader
 • Initiert flere tiltak mot ulovlig kabotasjekjøring, i samarbeid med Justisdept, Arbeids og sosialdept samt Finansdept.
 • Økt samarbeidet med bensinstasjonsbransjen for flere truckhvileplasser
 • Kuttet bilrelaterte avgifter med over 2 mrd kr i 2015 budsjettet. Nye avgiftsregler vil gjøre miljøbiler prisgunstige, samt effektavgiften skal fjernes (en langvarig kampsak for FrP).
 • Fremmet forslag til bompengereform, for å få lavere bomtakster og/eller eliminere bomstasjoner. Skal redusere antall bomselskap fra ca. 60 til tre for å kutte administrasjon- og driftskostnader. Finanskostnader reduseres gjennom lavere rente og rentekompensasjonsordning.
 • Har allerede fjernet bomstasjoner på sju strekninger, og flere steder er bompengegjelden redusert. Har fått Stortingets fullmakt for å redusere takstene på 13 bomprosjekt. Regjeringens vedtak så langt vil, for eksempel, spare bilister i Nord Norge for minst 2 milliarder kroner i bompenger sammenlignet med forrige regjerings planer. På flere strekninger gjeninnfører rabattordninger fjernet av forrige regjering.
 • Til info: Regjeringen har også tapt bompengekamper i Stortinget – prosjekt hvor H/FrP har foreslått å fjerne bompenger men hvor opposisjonen har vedtatt å opprettholde bompengene. (det er altså ikke “bare å fjerne bompenger”, vi må få flertall i Stortinget).

Jernbane / kollektiv
Legge til rette for at flere velger å jobbependle med tog/kollektiv, og at mer av godstransporten går på jernbane.

 • Kraftig økt satsing på vedlikehold, slik at vedlikeholdsetterslepet reduseres i 2015. Til sammenligning vokste forfallet med nesten en milliard kroner årlig fra 2005 til 2013. Veksten er på 55 % sammenlignet med rødgrønt budsjettforslag for 2014.
 • Bevilgning til jernbanen har økt med ca. 50% siden regjeringsskiftet
 • Starter løft for nye investeringer ved å nær firedoble bevilgninger til planlegging.
 • Fremmet forslag til reform av jernbanen, som er godt mottatt av NSB, NHO, BNL, Spekter og de fleste medier.
 • Forbedret rutetilbudet med flere avganger på Østlandet, nesten dobling på Sørlandsbanen, forlenget Trønderbanen til Melhus, og skal øke på Saltenpendelen. Det er ca 100 flere togsett på sporet nå sammenlignet med i fjor.
 • Flere nye vognsett til NSB ved å øke statens kjøpsgarantier.
 • Vedtatt Handlingsplan for kollektivtrafikken, hvor staten skal ta 50% av tunge investeringer i kollektiv infrastruktur i de fire største byene.
 • Bevilgning til kollektivtrafikk i de ni største byområdene ligger 30% over planlagt nivå.
 • Iverksetter reform for godsterminaler på jernbane, for bedre drift og økt godsbehandling
 • Iverksetter en rekke beredskapstiltak for å styrke jernbanens leveranser, blant annet ved økt tilgang til reservelokomotiv, beredskapsterminaler etc.
 • Tatt beslutninger som fremskyndet arbeidet med ny godsterminal i Bergen og i Trondheim (diskusjonstema i mange tiår uten beslutning)
 • Startet arbeidet med Norges største jernbaneprosjekt – Follobanen
 • Sikret god fremdrift i jernbaneutbyggingen Larvik-Porsgrunn, fremskyndet bevilgninger på 200 mill kr, samt vedtatt at Horten skal ha jernbanestasjon.
 • Fulgt opp arbeidet med godstransport på Rauma banen, hvor ny operatør overtok etter en del arbeid
 • Besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av intercity satsingen på Østlandet
 • Iverksatt planlegging av forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen, og fremskyndet bygging av perronger for å tilrettelegge for lengre vognsett.
 • Iverksatt KVU vedr sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen
 • Igangsatt arbeid for bedre togtilbud på Gjøvikbanen
 • Igangsatt arbeid med svenske myndigheter om å utvikle jernbanetrafikken mellom Oslo og Gøteborg på kort og lang sikt.
 • Styrket rettighetene til busspassasjerer (til jubel fra Forbrukerombudet)
 • Opprettet selskap for å etablere nasjonal ruteplanlegger (rutetabell for all kollektivtrafikk)
 • Tatt flere initiativ for å mer innfartsparkering
 • Igangsatt arbeid for å se på økt bruk av ekspressbusser
 • Igangsatt arbeid med en ITS lov (Intelligente transport system), for å gi de reisende bedre informasjon om valgmuligheter, rushtid, ruter etc.

Havn Styrke norsk skipsfart og legge til rette for mer gods på skip

 • Fremlagt en Nasjonal Havnestrategi, den første noen gang.
 • Bevilget penger for å stimulere bedre samarbeid mellom havnene
 • Fremskyndet planlegging av en rekke nye farledsprosjekt forut for planene i Nasjonal Transport Plan
 • Iverksatt reform av losvesenet. Fått vedtatt ny loslov, som vil kutte kostnader for nærskipsfart og forbedre lostjenesten. Åpnet for økt bruk av farledsbevis
 • Iverksatt arbeidet med stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing til sjøs
 • Styrke teknologi/miljøsatsingen for skipsfarten via Transnova, deriblant satsing på landstrøm
 • Igangsette arbeid med støttefylling for å stabilisere ubåtvraket på Fedje.
 • Henter inn vedlikeholdsetterslep på tekniske installasjoner relatert til skipsfart

Luftfart Styrke norsk luftfartsklynge, gi bedre reisetilbud og opprettholde høyt sikkerhetsnivå.

 • Besluttet å innføre forenklet transfer ved Gardermoen (slippe å hente/sjekke inn bagasje etter ankomst utenriksfly med fortsettelse på innenriksfly. Mange års diskusjon uten beslutning før nå)
 • Ny terminal på Flesland vedtatt
 • Skal utrede flytting av flystripa på Bodø Lufthavn
 • Utbygging av utenriksterminal på Tromsø Lufthavn fremskyndes med tre år
 • Gitt konsesjon til Arendal Lufthavn, Gullknapp
 • Utvidet konsesjonen til Moss Lufthavn, Rygge
 • Igangsatt arbeid med konsesjonssøknad for Polarsirkelen lufthavn
 • Vedtatt at flyplassdriften på Bodø Lufthavn skal overføres fra Forsvaret til Avinor
 • Igangsatt arbeid med konkurranseutsetting av tårn- og sikringstjenester

Post og Telekom Sikker kommunikasjon med god kapasitet og konkurranse

 • Igangsatt arbeidet med en Ekom melding.
 • Fremmet forslag til ny Postlov, som gir sterkere forbrukervern og sikrer gode posttjenester for fremtiden.
 • Økt støtten for utbygging av bredbånd i distriktene, som i 2014 gir 10800 nye husstander ny eller bedre bredbåndsdekning
 • Samordner graveforskriftene, som kutter kostnader for legging av fiberkabler etc (bedre å kutte kostnader enn å måtte øke subsidiene)
 • Kraftig økt bevilgningene til sikkerhet i Telekomnettene.
 • Oppretter krise- og beredskapsrom ved Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
 • Koordinert arbeidet med utbygging av ekom langs jernbanen

Diverse

 • Tillat bruk av Segway fra 1. juli 2014
 • Ryddet i regelverket for elsykkel
 • forslag til strengere regler for rusmidler i trafikken
 • Endret avgiftsregime for bruktimportert bil, slik at biler mellom 15-30 får reduksjon i avgiftsnivå (slår også godt ut for 7-9 år gamle biler).Så, det var litt av det vi har gjort i regjeringen (utover det som var planlagt i Nasjonal Transportplan).Jeg synes det viser en viss gjennomføringsevne. Derfor er det litt rart å se at enkelte kommentatorer og i opposisjonen fortsatt mener fjerning av Segwayforbudet er FrPs viktigste seier. Påstanden er så banal den fortjener knapt omtale. Jeg nevner det likevel, fordi det viser hvordan våre politiske motstandere (og en del politiske kommentatorer) forsøker å marginalisere FrP. Eller så ser AP på forbud mot Segway som en svært viktig sak for norsk venstreside. Det er uansett litt trist at de ikke klarer å se alt det øvrige som skjer.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

40 Comments

 1. Mye bra, og bedre blir det sikkert. En ting dere burde få på plass er å få vekk nybilavgiftene på såkalte replika-biler. Dvs biler som bygges som kopier av gamle kjøretøy som i ekte versjoner ligger langt utenfor rekkevidde prismessig for stort sett alle nordmenn, men med betydelig tryggere konstruksjon for å tilfredsstille moderne krav til sikkerhet. Eksempler på slike kan være 50- og 60 talls versjoner fra Porsche, AC, Ford, Mercedes og enkelte italienske merker. De mest populære originalene kan koste langt over en million norske kroner, mens en komplett bygget bil kanskje vil koste 2-250 000. Bilene bygges som byggesett nærmest, men med drivverk fra halvmoderne donorbiler, f eks volkswagen boble, Ford Sierra, Jaguar eller Ford Mustang fra 90-tallet. Sikkerheten ivaretas etter gode regler med oppfølging av byggingen fra Vegvesenet, men å få den registrert forutsetter at den beskattes som ny bil med alle avgifter. Dermed dør samtlige prosjekter i Norge og det synes jeg er både feil og veldig synd.

 2. Mye som går rett vei, men når vil vi kunne se at vei og bane bygges raskere, bedre og i et merbart høyere volum enn før? Ser at Veiselskapet har 20 år på seg å fullføre de prosjektene det har blitt tildelt. Det er skuffende lang tid.

 3. Og kraftige kutt i midler til drift av ferge og hurtigbåter i fylkene.

 4. Felles front mot Solvik-Olsen

  Arbeiderpartiet, Venstre og KrF vil støtte ethvert forslag fra regjeringen som vil forbedre situasjonen på E16 Bergen-Voss. – Vi krever handling, sier stortingsrepresentant Magne Rommeltveit (Ap).

  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Felles-front-mot-Solvik-Olsen-3366584.html

  Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte lenger. Er det mulig? Absolutt alt rettes mot FRP i media nå.

  Det er så tydelig at de fleste mediene bevisst unngår å ha kommentarfeltet åpent.

  • “- Det er skandale at det skal ta så lang. Ap vil støtte ethvert forslag som vil gjøre situasjonen tryggere for de tusener av bilister som er helt avhengig av denne veien.”

   AKKURAT JA, for da FRP var i opposisjon og sa AKKURAT det samme, ble det tilbakevist gang på gang på gang på gang av AP. Og når støttet AP FRP i en eneste sak? Ikke la de slippe unna med disse slibrige løgnene sine.

   Solvik Olsen er den beste samferdselsministeren Norge har hatt på lang tid. Å påstå at de vil gå rundt samferdselsministeren beviser at dette er mennesker som ikke vil ha demokratiske løsninger og nekter å samarbeide.

 5. Mye bra. Det er viktig å få lengre eller flere godstog på Nordlands banen. Få vekk dei store trailerne som kjører med gods på siden av jernbanen, på veier som er svingete og farlige. La godstogene stoppe på flere stasjoner å få godset av i nærområdet og ikke forbi der det skal av, og så kjøre det tilbake der det skal. Feks Mosjøen stasjon, er mye gods som skal feks til Sandnessjøen eller til Hattfjelldal

  • Ja – Ragnar. Jeg var innom jernbanen i Steinkjer og skulle sende bilen min fra Steinkjer til Trondheim. Fikk beskjed om at bilen måtte “sjekkes inn” i Trondheim for toget stopper ikke på Steinkjer. Sånn har det blitt i Norge.

 6. Mye bra er gjort men dere glemmer oss uføretryga .Den hundrelappen vi får mere i mnd er en skam.Dere sier dere skal bekjempe fattigdommen men dere lager flere fattige,og flere psykriatiske pasienter,for slik som dette tar på psykisk,og man blir veldig usosial pga har rett og slett ingen mulighet komme ut blant folk pga har ikke øk til og f.eks kjøpe kaffe ute.Da blir man sittenes inne alene og blir mere og mere inneslutta/usosial.Er med i et kor men kan ikke være med utpå der heller pga har rett og slett ikke penger til det som følger med slike utflukter.Noen vil da si MAN MÅ PRIORITERE.Men da må man ha noe og prioritere bort først da.

 7. Ja Ketil.
  Det skjer mye bra nå – fortsett slik.
  Vi ser nå fram til at det nye parkeringsregelverket blir vedtatt snarest.

 8. Er stolt av regjeringen (FrP) for hva som er blitt gjort….men herre gud hvorfor ikke gjort mere for oss som er pensjonister ( ELLER UFRIVILLIGE) førtidspensjonister…… forstår fortsatt ikke hvorfor 1G ble tatt bort? Ser begrunnelsen, men……blir ho ikke mere jobb ….har jo tjent opp til min pensjon vil jo ikke betale for å jobbe om jeg har mine”lyse2 øyeblikk…hvor er Frp som var imot det hele? Var det ikke sant?

 9. Kor langt er de komne med framskundinga av Vikafjellstunnelen som de lova i merknadane til NTP for to år sida?

 10. Bergen-Oslo er ca. 30 mil i luftlinje. Omtrent som Oslo-Gøteborg. Når vil aksen Oslo-Bergen kunne ha samme reisetid som aksen Oslo-Gøteborg?

 11. #Handlekraft – håper dere innen samferdsel inspirerer flere departement til bedre innsats innen helse / arbeid..ingen nevnt -ingen glemt…

 12. Off topic,

  Så at du sjekket ut drivstoffgjerrige biler Solvik Olsen (http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/05/15/1320/Ketil-SolvikOlsen/solvikolsen-sjekket-ut-drivstoffgjerrige-biler)

  Dette er et meget interessant tema. Tilbake på 1970-tallet ble det bygget biler med forgassere som varmet opp bensin og laget en meget tynn tåke av denne, såkalt “lean-burn” teknologi.

  Mange oppfinnere bygget forgassere ut i fra dette prinsipp og oppnådde svært god drivstofføkonomi, med vanlige biler.

  Ikke “bane-biler” som de kun bruker til en test og som aldri vil komme i trafikk, men alt fra Ford Firebird til 2.5 tonns Buick.

  Her er èn bil , Opel P1,som klarte hele 376MPG, hvilket er 0.63 L/100km http://calculator-converter.com/l_100km_mpg_convert_mpg_to_l_per_100_km.php

  Den veide ca 1200 kg: https://www.youtube.com/watch?v=II1_Vg8dP64

  Det finnes visstnok patenter på injektorer som kan lage den samme meget tynne tåken av bensin, hovedsakelig ved å varme opp bensinen i forkant og deretter få en tynn og jevn tåke.

  • H/FrP støttet det aller meste av Nasjonal Transport plan da den ble vedtatt i Stortinget. I tillegg hadde vi mange forslag de rødgrønne ikke ga støtte. De kan vi nå gjennomføre i regjering. Listen min er de sakene vi gjennomfører utover bare å videreføre rødgrønn politikk…

   • Hei.Ser at du skriver om Raumabanen. Hva er det sittende regjering har gjort her som ikke har vært forsøkt før? Har dere tilrettelagt noe spesielt for Cargo Link i forhold til det som var når Cargo Net drev strekningen? Det eneste som har skjedd her er vel bytte av operatør, i tillegg muligens en annen terminalstruktur? Cargo Link sliter for øvrig akkurat like mye som Cargo Net med lønnsomhet og har enda til gode å levere et år med underskudd. Fint om du konkretiserer dette, da jeg vet en del om de utfordringer som har vært knyttet til driften her.

    • Det skulle selvfølgelig stå overskudd, og ikke underskudd når det gjelder Cargo Link. 🙂

  • Logikken din tilsier at kun staten skal få drive næringsvirksomhet. Det har fungert dårlig.
   Vi ønsker at de som tilbyr det beste tilbudet i forhold til kostnaden bør levere tjenester. Det gir skattebetalerne best valuta for pengene

 13. Det er regjeringen sin grunn til at NSB har satset og kjøpt inn nye tog?? Dette ble bestemt LENGE før du satte deg i stolen og tar imot all heder!

  • Til info: når NSB kjøper nye tog forutsetter det som regel at regjeringen stiller såkalt “restverdigaranti”. Det er riktig at NSB hadde kjøpt tog under forrige regjering. Men dagens regjering økte antall togsett vi stiller garanti for, og dermed ble det bestilt enda flere togsett 🙂

 14. Jeg må ut med over en månedslønn i bompenger hvert år om jeg fortsetter å kjøre E6 langs Mjøsa.
  Hadde man virkelig ønsket å gjøre noe med bompenger så hadde man godt for å redusere bompengene kraftig på flere strekninger. At man må ut med nesten en 1/10. del av lønna seg til bompenger er litt absurd.

  • Enig at bompengene er for høye. FrP har kjempet gjennom bompengekutt flere steder. Bompengereformen vi nå har til behandling vil gi kutt mange steder. Men det er hard kamp når FrP i utgangspunktet er alene om å ville kutte bompenger.

 15. Nå er nok mye satt i gang lenge før denne regjeringa kom på bana. Lista blir liksom for lang, urimelig lang. Men uansett hvor mye bra det er får vi være lykkelige for vi ikke hadde samme regjering for 30 år siden. Da hadde vi ikke hatt noe å bygge veier for.

  • Notert. Listen er for lang til at du tror på den. Jeg tar det som et tegn på at vi leverer handlekraft langt utover det man er vandt til fra tidligere regjering 🙂
   Du har rett i at mange prosjekt ble igangsatt i de åtte årene under forrige regjering. Slike prosjekt som allerede var i vanlig prosess har jeg dog ikke tatt med på listen

 16. Du burde skamme deg for det du vil gjøre med arbeidsplassen min nsb…..

  • Dagens regjering har økt bevilgningene til jernbane med 50 %, kjøpt inn flere tog enn tidligere planlagt, fått på plass flere avganger på mange linjer (økte budsjettbevilgninger). NSB får store muligheter til suksess i årene fremover

 17. Når skal dere forby traktorer på motorvei. Det er daglig livsfarlige episoder her i Østfold.

 18. Hei!
  Kjempejobb og selvsagt skal eller MÅ de røde kritisere det de selv ikke fikk til. Godt å se at det finnes andre enn de røde som kan styre dette landet:-)
  Et forslag jeg ønsker å fremme er tog-skinner fra Hønefoss til Oslo direkte. Dette er foreslått før men tenk hvordan man kan spare veiene, miljøet og antall ulykker….og dette må jo avstedkomme nye arbeidsplasser også:-)

 19. Du vil kutte i administrasjonutgiftene på bompenger, men du øker dem på jernbanen. Hvor er logikken?

  • ??? Vi samler ansvarsoppgaver som i dag er delt mellom ulike aktører. Vi innfører langsiktighet i vedlikehold (4 års budsjett fremfor dagens årlige budsjett). Dette betyr mindre byråkrati og kostnader.

 20. La oss nå se om AP-kommunen Vaksdal har hukommelse når det gjelder E16 og ras:

  2015:

  2500 bedrifter krever umiddelbare tiltak Arna-Vaksdal
  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/2500-bedrifter-krever-umiddelbare-tiltak-Arna-Vaksdal-3371865.html

  Titalls tusen i protest mot regjeringen

  Lokalbefolkningen får støtte fra flere titusener i kravet om ny E16. Oppmerksomheten rundt protestgruppen på Facebook eksploderer.

  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Titalls-tusen-i-protest-mot-regjeringen-3367560.html

  2013: Husk hvem som satt i regjering da. Det ble også gjort en del rassikring mellom Bergen-Voss sommeren 2013. Da blir jo spørsmålet, var ikke arbeidet godt nok?

  Isåfall, hvorfor sa de ingenting om det til sittende regjering, kan det være fordi AP var i regjering?

  ————————————————————————————————————-

  Publisert 29.04.2013, kl. 18:57

  E16 har vært stengt siden 17. april, da store steinmasser raste ut og knuste inngangen på tunnelen.

  http://www.nrk.no/hordaland/_feirer_-at-e16-er-apen-igjen-1.11005601

  Publisert 23.04.2013, kl. 18:57

  Samstundes med at rassikring blir gjort på strekninga jobbar Statens vegvesen også med framtidige planar for stamvegen mellom vest og aust.

  http://www.nrk.no/hordaland/vil-rassikra-e16-med-lang-tunnel-1.10997764

  Publisert 02.09.2013

  Dei to fylka får nemleg 775 millionar kroner til rassikring dei neste fire åra. 475 millionar til Sogn og Fjordane og 300 millionar til Hordaland.

  http://www.nrk.no/sognogfjordane/far-775-millionar-til-rassikring-1.11217136

  Desember 2013, etter at FRP er kommet i regjering. Spennende og original uttalelse fra Vegvesenet må en jo si:

  —————————————————————————————————

  – Umulig å gjøre denne veien god nok

  E16 mellom Bergen og Voss er i for dårlig stand til at Vegvesenet vil klare å få veien så trygg som nye EU-regler krever.

  http://www.nrk.no/hordaland/vegvesenet-har-gitt-opp-e-16-1.11424608

 21. Mye bra gjort og fortsatt mye å ta tak i…. 🙂
  Håper du vil se på regelverket rundt førerkort for lett MC og evt å kjøre denne på “bil-lappen”.
  Har hatt en lang runde med samferdselsdept og vegdirektoratet uten særlig produktivt resultat.
  En løsning er å se på hvordan dette praktiseres i EU land ( Eks Portugal)….

 22. Hva med vannscooter?
  Vi i Bergen har hatt pågående i snart en uke med råkjøring på Store Lungegaasdsvann..ser lite hensikt ved bruk av slikt kjøretøy….

Comments are closed.