Mye gjort, enda mer på gang…

Her er en samling små og store saker vi har fått til etter snart 23 måneder i regjering. Alt fra store reformer til små enkeltsaker. Men felles for alt på denne listen er at det er grep gjort utover Nasjonal Transportplan:

Sammendrag hovedpunkter

Mer detaljert om de enkelte områder

Vei Legge til rette for økt trafikksikkerhet, redusert reisetid, lavere kostnader og bedre fremkommelighet. Få mer ordnede konkurranseforhold for tungtransporten

 • Kraftig økt satsing på vedlikehold. Svært viktig for økt trafikksikkerhet. I 2015 blir vedlikeholdsetterslepet redusert for første gang på mange tiår. Budsjettveksten er på ca 66 % sammenlignet med rødgrønt budsjettforslag for 2015.
 • Bevilget 70 milliarder kroner til et infrastrukturfond, som vi opprettet i desember 2013. Et viktig virkemiddel for forutsigbar satsing på vedlikehold på vei og bane
 • I 2014 ble det asfaltert rundt 1450 km vei, en kraftig økning fra foregående år.
 • Øker bevilgning til riksveiinvesteringer med ca 20 %, så mye at deler av opposisjon kritiserer satsingen som for stor.
 • Opprettet veiselskap som skal bygge lange strekninger av E6, E18 og E39 mer helhetlig
 • Fremskyndet i 2014 en rekke veiprosjekter gjennom økte bevilgninger (12 riksveiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør, til E105 v/ Kirkenes i nord)
 • Fremskyndet i 2015 ytterligere veiprosjekter, deriblant RV9 i Agder, E39 Bjørset-Skei og Rv70 i Møre og Romsdal. Bevilget penger til rask fremdrift på OPS prosjekter Sotrabruen og Rv3/Rv25 i Hedmark. Satt spaden i jorda på RV94 Hammerfest, E6 Helgeland Nord, E39 Os-Bergen (etter mange tiår med forsinkelser og omkamper)
 • Forenklet planarbeid for 13 veiprosjekter i 2014 ved å avlyse omfattende “konseptvalgsutredninger” og går rett på planleggingsstadiet i stedet. Det fremskynder prosjektene med flere år.
 • Gjort flere grep for å sikre mer enhetlig standard på vegnettet – deriblant felles standard for bruer på riksveg og fylkesveg, at man skal unngå rundkjøringer på nye hovedveier, og at nye hovedveier primært skal legges utenfor sentrum av byer og tettsteder.
 • Åpner opp for mer liberal praktisering av skiltregelverket
 • Økt bruk av statlig plan på store veiprosjekt.
 • Iverksatt arbeid med å forenkle planlegging og regler, samt kutte kostnader på nye vei-/ sykkelveiprosjekter
 • I 2015 skal det bygges 30 % mer sykkelvei på riks/fylkesveier enn i 2014. I tillegg bevilges 95 millioner kr til steder med spesiell sykkelsatsing.
 • I 2014 ble det bygget ca 35% mer statlig sykkelvei enn opprinnelig planlagt av Vegvesenet.
 • Initiert arbeid for å kutte kostnader og/eller bedre tilbudet på landets ferjestrekninger, samt styrke miljøsatsingen i ferjesektoren
 • Økt bevilgninger til fylkesveier med ca 146% sammenlignet med Stoltenbergs 2014 budsjett, gjenopprettet rentekompensasjonsordningen for fylkene, økt støtte til rassikring
 • Raskt avklart trasevalg for ferjefri E39 i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre Romsdal, og iverksatt planarbeid foran skjema.
 • Lagt til grunn at E39 Stavanger-Kristiansand skal planlegges som firefeltsvei, ikke tofelt som vedtatt av forrige regjering.
 • Satt inn ekstra ferje på E39 Halsa-Kanestraum (etter mange års ønske)
 • Lagt til grunn 20 minutt frekvens på ferjestrekningen Anda-Lote
 • Fremskyndet ferdigstillelse av E18 Vestfold (Tønsberg-Sandefjord).
 • Fått på plass ”krabbefelt” på E18 Ørje-Riksgrensen, mot rødgrønt vedtak.
 • Fremskyndet rassikring på E16 Arna-Voss
 • Åpnet for 110 km/t fartsgrense på trygge motorveier. Samfunnsøkonomisk lønnsomt, og har ikke påvirket ulykkesstatistikken negativt.
 • Ferdigstilt forslag til nytt parkeringsregelverk (sak som har ligget i departementet i åtte år uten at det ble tatt politiske beslutninger)
 • Forenklet regelverk for utrykningskjøretøy over 3,5 tonn, slik at de kan holde fartsgrense på motorveien (isteden for 80 km/t maksfart)
 • Vil tillate kommunale “trygghetsalarmkjøretøy” å bruke kollektivfelt for bedre fremkommelighet (fikk avslag av tidligere regjering)
 • Styrket konkurransesituasjonen for seriøse lastebilnæringen ved
  • firedoblet vogntogkontroll i 2014, ytterligere vekst i 2015
  • innfører krav om vinterdekk på tilhenger,
  • Tillatt bruk hjullås og utvider retten til å holde tilbake farlige vogntog,
  • Innført krav om bombrikke på tunge kjøretøy for å sikre like konkurranseforhold i transportbransjen.
 • jobber med andre EU land for å innføre krav om glattkjøringskompetanse for vogntogsjåfører
 • Gitt tillatelse til bruk av modulvogntog på egnede veger, som kutter transportkostnader
 • Initiert flere tiltak mot ulovlig kabotasjekjøring, i samarbeid med Justisdept, Arbeids og sosialdept samt Finansdept.
 • Økt samarbeidet med bensinstasjonsbransjen for flere truckhvileplasser
 • Kuttet bilrelaterte avgifter med over 2 mrd kr i 2015 budsjettet. Nye avgiftsregler vil gjøre miljøbiler prisgunstige, samt effektavgiften skal fjernes (en langvarig kampsak for FrP).
 • Bompengereform behandlet i Stortinget, for å få lavere bomtakster og/eller eliminere bomstasjoner. Skal redusere antall bomselskap fra ca. 60 til 3-5 for å kutte administrasjons- og driftskostnader. Finanskostnader reduseres gjennom lavere rente og rentekompensasjonsordning.
 • Har allerede fjernet bomstasjoner på sju strekninger, og flere steder er bompengegjelden redusert. Har fått Stortingets fullmakt for å redusere takstene på 13 bomprosjekt. Regjeringens vedtak så langt vil, for eksempel, spare bilister i Nord Norge for minst 2 milliarder kroner i bompenger sammenlignet med forrige regjerings planer. På flere strekninger gjeninnfører rabattordninger fjernet av forrige regjering.
 • Til info: Regjeringen har også tapt bompengekamper i Stortinget – prosjekt hvor H/FrP har foreslått å fjerne bompenger men hvor opposisjonen har vedtatt å opprettholde bompengene. (det er altså ikke “bare å fjerne bompenger”, vi må få flertall i Stortinget).

 Jernbane / kollektiv Legge til rette for at flere velger å jobbependle med tog/kollektiv, og at mer av godstransporten går på jernbane.

 • Kraftig økt satsing på vedlikehold, slik at vedlikeholdsetterslepet reduseres i 2015. Til sammenligning vokste forfallet med nesten en milliard kroner årlig fra 2005 til 2013. Veksten er på 55 % sammenlignet med rødgrønt budsjettforslag for 2014.
 • Bevilgning til jernbanen har økt med ca. 50% siden regjeringsskiftet
 • Starter løft for nye investeringer ved å nær firedoble bevilgninger til planlegging.
 • Jernbanereform vedtatt av Stortinget, og mottatt av NSB, NHO, BNL, Spekter og de fleste medier.
 • Forbedret rutetilbudet med flere avganger på Østlandet, nesten dobling på Sørlandsbanen, forlenget Trønderbanen til Melhus, og skal øke på Saltenpendelen. Det er ca 100 flere togsett på sporet nå sammenlignet med i fjor.
 • Høyhastighetstog mellom Oslo-Stockholm på plass, kraftig passasjervekst i første måneder.
 • Flere nye vognsett til NSB ved å øke statens kjøpsgarantier. Vossabanen får første nye vognsett siden 1952. Gjøvikbanen blir også oppgradert. Forventer levering ca 2017 og 2018
 • Vedtatt Handlingsplan for kollektivtrafikken, hvor staten skal ta 50% av tunge investeringer i kollektiv infrastruktur i de fire største byene.
 • Bevilgning til kollektivtrafikk i de ni største byområdene ligger 30% over planlagt nivå.
 • Iverksetter reform for godsterminaler på jernbane, for bedre drift og økt godsbehandling
 • Iverksetter en rekke beredskapstiltak for å styrke jernbanens leveranser, blant annet ved økt tilgang til reservelokomotiv, beredskapsterminaler etc.
 • Tatt beslutninger som fremskyndet arbeidet med ny godsterminal i Bergen og i Trondheim (diskusjonstema i mange tiår uten beslutning)
 • Startet bygging av Norges største jernbaneprosjekt – Follobanen
 • Fremskyndet arbeidet med å fornye Dunderlandsbanen (delstrekk på Nordlandsbanen).
 • Sikret god fremdrift i jernbaneutbyggingen Larvik-Porsgrunn, fremskyndet bevilgninger på 200 mill kr, samt vedtatt at Horten skal ha jernbanestasjon.
 • Fulgt opp arbeidet med godstransport på Rauma banen, hvor ny operatør overtok etter en del arbeid
 • Startet detaljregulering som en del av NTP Besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av intercity satsingen på Østlandet
 • Iverksatt planlegging av forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen
 • Fremskyndet nye perronger på Jærbanen for å tilrettelegge for lengre vognsett.
 • Iverksatt KVU vedr sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen
 • Igangsatt arbeid for bedre togtilbud på Gjøvikbanen
 • Igangsatt arbeid med svenske myndigheter om å utvikle jernbanetrafikken mellom Oslo og Gøteborg, Oslo-Stockholm, og Meråkerbanen på kort og lang sikt.
 • Styrket rettighetene til busspassasjerer (til jubel fra Forbrukerombudet)
 • Opprettet selskap for å etablere nasjonal ruteplanlegger (rutetabell for all kollektivtrafikk)
 • Tatt flere initiativ for å mer innfartsparkering
 • Igangsatt arbeid for å se på økt bruk av ekspressbusser
 • Fremmet en ITS lov (Intelligente transport system), for å gi de reisende bedre informasjon om valgmuligheter, rushtid, ruter etc.

Havn Styrke norsk skipsfart og legge til rette for mer gods på skip

 • Fremlagt en Nasjonal Havnestrategi, den første noen gang.
 • Bevilget penger for å stimulere bedre samarbeid mellom havnene
 • Fremskyndet planlegging av en rekke nye farledsprosjekt forut for planene i Nasjonal Transport Plan
 • Iverksatt reform av losvesenet. Fått vedtatt ny loslov, som vil kutte kostnader for nærskipsfart og forbedre lostjenesten. Åpnet for økt bruk av farledsbevis
 • Iverksatt arbeidet med stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing til sjøs
 • Styrke teknologi/miljøsatsingen for skipsfarten via Transnova, deriblant satsing på landstrøm
 • Igangsette arbeid med støttefylling for å stabilisere ubåtvraket på Fedje.
 • Henter inn vedlikeholdsetterslep på tekniske installasjoner relatert til skipsfart

Luftfart Styrke norsk luftfartsklynge, gi bedre reisetilbud og opprettholde høyt sikkerhetsnivå.

 • Iverksatt prøveordning med forenklet transfer ved Gardermoen (slippe å hente/sjekke inn bagasje etter ankomst utenriksfly med fortsettelse på innenriksfly. Mange års diskusjon uten beslutning før nå)
 • Ny terminal på Flesland vedtatt
 • Skal utrede flytting av flystripa på Bodø Lufthavn
 • Utbygging av utenriksterminal på Tromsø Lufthavn fremskyndes med tre år
 • Gitt konsesjon til Arendal Lufthavn, Gullknapp
 • Utvidet konsesjonen til Moss Lufthavn, Rygge
 • Igangsatt arbeid med konsesjonssøknad for Polarsirkelen lufthavn
 • Vedtatt at flyplassdriften på Bodø Lufthavn skal overføres fra Forsvaret til Avinor
 • Igangsatt arbeid med konkurranseutsetting av tårn- og sikringstjenester

Post og Telekom Sikker kommunikasjon med god kapasitet og konkurranse

 • Igangsatt arbeidet med en Ekom melding.
 • Vedtatt ny Postlov, som gir sterkere forbrukervern og sikrer gode posttjenester for fremtiden.
 • Økt støtten for utbygging av bredbånd i distriktene, som i 2014 gir 10800 nye husstander ny eller bedre bredbåndsdekning
 • Samordner graveforskriftene, som kutter kostnader for legging av fiberkabler etc (bedre å kutte kostnader enn å måtte øke subsidiene)
 • Kraftig økt bevilgningene til sikkerhet i Telekomnettene.
 • Oppretter krise- og beredskapsrom ved Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
 • Koordinert arbeidet med utbygging av ekom langs jernbanen

Diverse

 • Tillat bruk av Segway fra 1. juli 2014
 • Ryddet i regelverket for elsykkel
 • forslag til strengere regler for rusmidler i trafikken
 • Endret avgiftsregime for bruktimportert bil, slik at biler mellom 15-30 får reduksjon i avgiftsnivå (slår også godt ut for 7-9 år gamle biler).Så, det var litt av det vi har gjort i regjeringen (utover det som var planlagt i Nasjonal Transportplan).Jeg synes det viser en viss gjennomføringsevne. Derfor er det litt rart å se at enkelte kommentatorer og i opposisjonen fortsatt mener fjerning av Segwayforbudet er FrPs viktigste seier. Påstanden er så banal den fortjener knapt omtale. Jeg nevner det likevel, fordi det viser hvordan våre politiske motstandere (og en del politiske kommentatorer) forsøker å marginalisere FrP. Eller så ser AP på forbud mot Segway som en svært viktig sak for norsk venstreside. Det er uansett litt trist at de ikke klarer å se alt det øvrige som skjer.

 

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

10 Comments

 1. Det er så bra. Ikke bare snorklipping og store prosjekter, men opprydding i en jungel av unødvendige regler.

 2. Dette er kort og godt revolusjon i forbedret statlig politisk aktivitet som overgår alt som har skjedd etter tidligere samferdselsministre. Uansett om ikke FrP er mitt parti som har flest mulige av MINE saker, så er temaet TRANSPORT og LOGISTIKK for meg så viktig og vesentlig for landet at Solvik-Olsen MÅ premieres. Derfor stemmer jeg FrP denne gangen og det burde også andre som tenker likt gjøre.

 3. Ketil, som medlem i Bergen FrP er det ikke vanskelig for meg å tiltre det arbeidet du og ditt departement har utført. Det har vært formidabelt og du har alt satt tydelige spor etter deg i norsk politikk som få andre!
  Men med valget like om hjørnet vil jeg gjerne gjøre deg oppmerksom på mulighetene en jernbaneløsning fra Bergen til Åsane ville kunne gjort for byen, og ikke minst for partiet.
  Nå er Bergen FrP det eneste partiet i byen som er skeptisk til videre utbygging av Bybanen, og det spesielt videre til Åsane. Vi finner en jernbaneløsning til Åsane som en bedre løsning både tids- og pengemessig, og ønsker heller å satse på dette med en tilsvarende bygging av to nye løp i Sandviks- og Fløyflellet fra Eidsvåg til Nygårdstangen. Her vil vi satse på busser.
  I minidebatter jeg har hatt på mine stands for FrP på Torgalmenningen opplever jeg at både publikum og andre lokalpolitikere ikke ser sammenhengen mellom kostnadene til videre utbygging ab Bybanen og behovet for å dekke dette inn med bompenger, ja økte bompenger!
  De ser ikke denne sammenhengen, de ser bare at FrP lovet å fjerne bompengene, ikke at de bidrar til grunnlaget for disse! Det er mildt sagt forunderlig, og det er bekymringsverdig ut i fra hvilke andre dårlige løsninger våre lokalpolitikere, i andre partier, kan tenkes å innføre spesielt hvis Ap skulle vinne valget i Bergen!
  Så mitt personlige spørsmål blir da om du kan gi Tor Woldseth en hånd her i Bergen om vi i det minste kan få en offentlig utredning om bygging av en jernbanelinje mellom Bergen sentrum og Åsane!?! Et slikt signal vil være bra nytt for oss her i Bergen FrP. Det er mulig Erna ikke vil sette så pris på det da Høyre vil ha Bybanen til Åsane, men en utredning er ikke et vedtak så det burde gå. Kanskje en god utredning vil få Høyre til å snu også!?!
  Vel det er lov å være optimist!

  Med ønsker om et godt valg!
  William Steffensen
  Bergen

 4. Hei!
  Jeg hørte på nyhetene for noen dager siden at samferdselsministeren ville ha utredet 25 veistrekninger i Norge for 25 meters vogntogslengde og 60 tonns totallast. Har du en oversikt over hvilke veier som er med i de 25 veiene?

 5. Ser følgende punkt:
  •Fått på plass ”krabbefelt” på E18 Ørje-Riksgrensen, mot rødgrønt vedtak.

  Joda, fint det… Men det hadde vært enda bedre om Regjeringen hadde stoppet opp litt og bygget fire felt fra Ørje til Riksgrensen.
  Jeg blir litt provosert av at vi i Norge sier at det er så veldig dyrt å bygge vei her. Samtidig bygger vi ikke veiene slik at de støtter trafikken som er ventet de neste 10-30 årene.
  Nå er jeg 44 år gammel og jeg har sett E6 blitt bygget ut tre ganger fra Oslo til Riksgrensen.
  Hvor mange ombygginger skal vi ha på E18 mot Riksgrensen?
  E18 gjennom Østfold er en skandale fra ende til annen…

  Jeg har ingenting i mot å betale bompenger, men jeg har noe i mot å gjøre det for noe jeg ser ikke er bygget for den trafikken som alle vet kommer, og som mest sannsynlig er der allerede.

  Nå har vi fått bedre E18 til Hærland, men rett på andre siden av tunellen som ble bygget – tre felt klarte idiotene i Statens Vegvesen å konstruere (ja, dere er idioter, kompetente også). Som følge av dette, er det blitt flere ulykker akkurat her hvor veien snevrer inn. Noe som bekrefter min påstand om at trefelts-motorvei er den farligste formen for motorvei som noen sinne er bygget.
  (Jeg har drevet transport noen år og sett det meste føler jeg)

  Også må du få presset fram utbygging av E18 gjennom Akershus mot Østfold. Slik de holder på i dag er jo bare tullete.

  Lykke til med samferdselen i Norge, men kan du/dere være så snill og jobbe med et lengre tidsperspektiv enn neste Stortingsvalg – alternativt to valgperioder.

  mvh
  Trond

 6. Problemet er å få FRPs kommunepolitikere til å spre de sakene du informerer om, Ketil.
  I Indre Østfold har valgkampen kommunepartiene sålangt har ført., vært mildt sagt elendig.
  Det er derfor ikke det granne rart at FRP i Indre Østfold nå ligger an til å tape velgere, i stedetfor å vinne et antall nye..

 7. Regjeringen har fått til en del, og er mye bedre enn forrige regjering på samferdsel, men det er veldig langt igjen. Hvor er de store prosjektene som faktisk endrer og forbedrer samfunnet? Nå, med nedgangstider er det et ypperlig tidspunkt å sette i gang.

  Og selv om skrytelisten er lang, er det ting som ikke er positive. Det står at det er flere avganger på jernbanen. På Kongsvingerbanen er det blitt færre avganger. Det ble et ekstra togsett på en avgang om morgenen, og en om kvelden, men i praksis fikk vi like mange plasser som tidligere, men på færre avganger. Når skal Kongsvingerbanen bli prioritert???

 8. [url=http://www.wtobrand.com/sbfr4.html]一方、スイス社会民主党、キリスト教民主党と労働組合連合など党グループは、これまでも公開言論を発表によると、2010年末スイス若者の失業者の数は大幅に増加。ロレックス スーパーコピー統計によると、今年2月にスイス24歳以下の若い人の失業率は前年同月比3割。上記の予測と言論令スイス国民は、国家経済と就職の見通しが心配になり、国を挙げての注目の話題。民衆の要求は、連邦政府と各州が再び登場力強い経済政策の振興。[/url]

 9. [url=http://www.gginza.com/%E6%99%82%E8%A8%88/%E3%83%AD%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9/sky-dweller/6b55720526e1fbe2.html]カルティエカルティエcléケースを慎重に見て、あなたは優雅さと洗練されたカルティエの誘発を確認したかったを賞賛することができます。カルティエで密接に見たとき、一連の非常に面白い線を取り入れたデザインを生じることで確かに成功し、遠くから見たときに魅力的な形状をした。[/url]

 10. [url=http://www.eevance.com/tokei/chanel/index.html]パネライ スーパーコピー 腕時計の直径44 mmということです、そして、私の意見で、素晴らしい―見える白ゴム・ストラップの上に来そうです。回転ベゼルであり、多くの人々のためのダイビング腕時計のないダイブウォッチしません、しかし、このものはまだ水抵抗の300 mとそれはあなたがそれをダイビング–リンデそのダイブコンピュータを提供したいときのためにそのそでの上で何か他のものを持ち、「リーフ」をリアルタイムでダイバーの追跡することができます。センサを用いて、3軸コンパス、mpuプラットフォーム、警報システム、それは深刻なダイバーのためのユーティリティの多くを提供することは、ブランドのダイビング腕時計の場合には、迅速かつ容易に急にできるように設計された。あなたがそれのために余分の注意を払います。[/url]

Comments are closed.