Tryggere veier

Det er vondt å miste mennesker man er glad i. Ekstra vondt er det når det skjer brått og uventet. Jeg tror alle vi som har mistet noen i trafikken vet hvor tung sorgen og smerten er. I regjeringen har arbeidet med trafikksikkerhet en spesielt viktig plass.

Tallenes triste tale er at i snitt har 172 mennesker mistet livet i trafikken hvert eneste år de siste fem årene. Men i sorgen er det godt å se at utviklingen går i riktig retning. I 2014 mistet vi 147 medborgere på våre veier. De siste tolv måneder er tallet kommet ned i 118. Tilsvarende ser vi en nedgang i antall hardt skadde. I 2014 ble 674 mennesker hardt skadd i trafikkulykker. Dette er det laveste antallet registrert siden 1947 – et år da antall motorkjøretøy bare utgjorde 3,5 prosent av dagens kjøretøypark.

Utviklingen skal vi likevel ikke ta for gitt. Vi må alle bidra for å nå målet om 0 drepte og 0 hardt skadde. Det handler om kvaliteten på våre veier, våre kjøretøy og hvordan vi opptrer som sjåfører.

Fra regjeringens side har vi spesielt prioritert oppgradering og vedlikehold av veinettet. Etter tiår med økende vedlikeholdsetterslep, har vi nå snudd trenden gjennom ekstraordinær vekst i vedlikeholdsbudsjettet. Gjennom omfattende asfalteringsarbeider har vi samtidig etablert tre ganger mer forsterket midtoppmerking enn opprinnelig var planlagt. I 2014 bygget vi 50 prosent mer midtdelere og 34 prosent mer gang- og sykkelvei enn planlagt. Vegdirektoratet har fått beskjed om sjekke potensialet for en mer ressurs- og kostnadseffektiv utbygging av gang- og sykkelveianlegg, slik at satsingen kan økes ytterligere.

Vi har også økt aktiviteten mot tungbiler. Antall vinterkontroller er firedoblet, og antall vogntog som har fått kjøreforbud er femdoblet. Vi har også innført strengere krav til dekk, samt tillat bruk av hjullås for å hindre biler med kjøreforbud fra å stikke av. Satsingen fortsetter, og vi tar i bruk teknologi for bedre å velge ut kjøretøy i risikosonen.

Utviklingen for motorsyklistene bekymrer meg spesielt mye. Denne sommeren startet ille, med mange ulykker. Det er et godt samarbeid mellom samferdselsmyndighetene og motorsyklistenes egen organisasjon, Norsk Motorcykkel Union (NMCU). Sammen med dem har Statens vegvesen laget en egen motorsykkel- og mopedstrategi med 21 oppfølgingstiltak for å bedre trafikksikkerheten for denne trafikantgruppen.

Jeg har merket meg at enkelte har hatt flere fotobokser som viktigste kampsak. Jeg har prioritert forbedring av veiens kvalitet fremfor å nøye meg med å få satt opp enda bedre fotobokser. Enkelte fotobokser vil imidlertid bli etablert på noen strekninger med dårlig mulighet for politikontroller eller utbedringer og vi opplever uansvarlig kjøring. Det gjelder spesielt i tunneler.

Diskusjonen om fotobokser er dog en påminnelse om at vi som sjåfører har ansvar for vår adferd i trafikken. Fartsgrenser skal overholdes, man må kjøre edru og bruke setebelte. Dersom alle førere hadde fulgt disse åpenbare reglene, så ville antall alvorlige ulykker blitt kraftig redusert. Vi har alle et ansvar. Ta det på alvor. Noen er glad i deg.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Hei Ketil. Masse flott arbeid her! En 0-visjon er vel kanskje DET aller viktigste en kan ha som mål uansett når det gjelder trafikken. Men hva med gamle usikre biler? Om effektavgiften hadde forsvunnet ville langt flere hatt råd til en ny, sikker bil. Særlig i dag når man har en haug med elektroniske støttesystemer som antikollisjonsvarsling etc vil vel en nyere bilpark være et viktig virkemiddel for å nå 0-visjonen? I dag er det utelukkende el-biler som nyter godt av forskjellsbehandlingen innen bilavgifter. Uansett, takk for masse flott arbeid, stå på videre! Du gjør en fantastisk jobb! 🙂

  2. Vil bare minne om ulykkesstatestikken på E39 mellom Stavanger og Kristiansand i sommer og at det ikke er planlagt byggestart på mesteparten av dette strekket før i 2025.

Comments are closed.