En bedre jernbane

På drøyt to år vi mer enn doblet satsingen på jernbanevedlikehold. Etter mange år med forfall reduseres nå vedlikeholdsetterslepet. Infrastrukturen oppgraderes, materiellet fornyes. I tillegg utvides antall avganger. Vår jernbanesatsing skjer på en bred front – alt for å gjøre det mer attraktivt å reise med jernbanen for deg og godsnæringen.

For å nå dette målet, er vi også i gang med å forbedre hvordan jernbanen er organisert. Vi samler ansvar på en tydeligere måte, vi skaper et jernbanedirektorat for å koordinere og planlegge fremtidens jernbane bedre, og vi klargjør rollene mellom bestiller og leverandør.

Jeg merker meg at enkelte omtaler prosessen som privatisering. Det er en forunderlig beskrivelse. Med jernbanereformen slår vi fast at skinner, stasjoner og togsett fortsatt skal være offentlig eid. Staten skal ha ansvar for planlegging og koordinering av togruter og for investeringene og vedlikeholdet. Vi samler ansvar for eiendommer og materiell i et statlig selskap. Vi vil i større grad la ulike selskaper konkurrere om oppdrag som staten kjøper, for eksempel innen vedlikehold. Staten skal fortsatt kjøpe (subsidiere) togtilbud, og det skal være et felles billettsystem for hele jernbanen. Tenk over dette neste gang du hører kritikere hevde at jernbanen “privatiseres” og “pulveriseres”. Det er ikke riktig.

Innen de fleste deler av transportsektoren brukes anbudsprinsippet for å tilby best mulige tjenester til en akseptabel kostnad. Dette brukes innen buss, ferje, fly og hurtigbåt. Innen jernbanen har Gjøvikbanen vært på anbud, og med veldig gode resultater. Antall avganger økte, subsidienivået ble redusert, og kundetilfredsheten er økt. Enkelte hevder dette er privatisering. La meg minne om at veier bygges og vedlikeholdes av private selskap i Norge, uten at noen vil hevde veisystemet er privatisert. Like lite vil jernbanen være privatisert. Derimot vil den totale satsingen gi pendlere og godsnæringen en bedre jernbane. Det trenger vi for å sikre et best mulig transportsystem for landets innbyggere.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

3 Comments

  1. men ingen satsing på et miljøvennlig alternativ, jernbane i Nord, et alternativ til stadig mere gods på vei, kaos og ulykker på veier i Nord, se over grensen.. Der bare vestemte man seg for å knytte landet sammen med bane fra nord til sør!!

  2. Anbud øker nok effektiviteten i togdriften, men byråkratiet i staten øker fordi ting skal regnes på og man skal kontrollere og passe på at alt går riktig for seg. Et paradoks når Frp gikk til valg på å få ned byråkratiet i staten… Vil vinninga gå opp i spinninga?

  3. Gjøvikbanen bør forlenges til Lillehammer slik at reisende nordover slipper å bruke bil fra Gjøvik regionen til Lillehammer. I tillegg bør det iverksettes en utredning om forlengelse av jernbanen nord for Fauske. Gjerne helt til Tromsø med en arm til Harstad. Dette blei vurdert i 1980 årene og bør tas frem.

Comments are closed.