34 måneder i regjering – en liten oppsummering

34 måneder med H/FrP regjering. Mye gjort, mye på gang. Intense dager med spennende utfordringer, store og små problem som skal løses, og gode diskusjoner og innspill fra engasjerte borgere.

Det varmer når yrkessjåfører melder at de opplever mer veivedlikehold enn noen gang før, etter tiår med forfall. Om togpendlere som fornøyd konstaterer at det går flere tog og at de oftere er i rute. Bilentusiaster som opplever enklere regelverk. Da vet jeg vi påvirker folks hverdag på en positiv måte.

Likevel, vi er langt fra i mål. Veinettet er fortsatt for dårlig, køene i byene for lange, kollektivsystemet ufullstendig, sykkelveiene for få, trafikksikkerheten for dårlig, regelverket for komplisert. Vi jobber iherdig med å utvikle bedre digitale løsninger for å gi deg en bedre reisehverdag. Det skal vi jobbe videre med. Men likevel foreslår jeg at vi tar en kort pust i bakken og oppsummerer noen hovedpunkter fra de siste 34 måneder.

Det finnes jo fortsatt noen (få) som hevder Segway er regjeringens eneste gjennomslag. Så la oss drive litt folkeopplysning. Her er en samling med noen av de små og store saker vi har fått til så langt – alt fra store reformer til små enkeltsaker. Og felles for alt på denne listen er at det er grep gjort utover Nasjonal Transportplan (NTP). Jeg nevner det siden enkelte på venstresiden tror alt som nå skjer var planlagt av forrige regjering. Ja, på samme måte som Arbeiderpartiet i 1963 la frem en nasjonal motorveiplan. Det var gode tanker, men så var det gjennomføringsevnen da…

Noen hovedpunkter:

      • Veivedlikeholdsetterslep for både vei, kyst og jernbane reduseres i 2016, etter tiår med økende forfall. Til sammenlignet foreslo rødgrønn regjering kutt i deres siste statsbudsjett.
      • Bevilgning til jernbanen er økt 50 % siden regjeringsskiftet. Satsingen på jernbanevedlikehold og -fornying er nå mer enn doblet sammenlignet med forrige regjering.
      • Situasjonen for godsnæringen bedres etter mange år med nedgang.
      • Passasjerveksten for kollektivtrafikken er rekordhøy.
      • Statsbudsjettets bevilgninger til fylkesveier er over 1,5 mrd kr høyere enn planlagt i NTP.
      • Kollektivsatsingen i de mest befolkningsrike regionene har økt kraftig, og langt mer enn planlagt i NTP. En by som Oslo har fått over 350 mill kr årlig under dagens regjering, mot ca 90 mill kr de siste årene under rødgrønn regjering.
      • Satsing på sykkelveier øker med ca 60% i 2016 sammenlignet med 2015, og vi jobber samtidig aktivt for å kutte kostnaden pr km.
      • Veiselskapet Nye Veier AS er opprettet for å bli spesialist på bygging av motorveier, og er allerede i gang med tre store prosjekter. Vi lykkes i det som AP kritiserte for å være en Veibonanza.
      • Bompengenivået er lavere enn forrige regjering planla. Bomstasjoner er fjernet på sju strekninger lenge før planlagt tid, og takstene justert ned flere steder. Vi reduserer antall bomselskap fra ca 50 til 5. Samtidig stoppet Stortinget ytterligere bompengekutt i statsbudsjettet for 2016. Regjeringen planla et kutt på nær en halv milliard kroner, men fikk nei fra flertallet (unntatt H/FrP), men jeg lover vi gir ikke opp.
      • Store forenklinger i regelverket for bobiler og ”entusiastbiler” gjennomføres i løpet av 2016, samt redusert avgifter for import av miljøbiler og veteranbiler. En nyere Corvette/Mustand er blitt opptil 100.000 kroner billigere
      • Trafikksikkerhetstallene viser markert nedgang i trafikkoffer, gjennom bedre veivedlikehold, flere tiltak for økt trafikksikkerhet og flere grep mot tungbiler med økt kontroll og strengere regler. Det gir resultater. Men ulykkestallene for sommeren 2016 er en tragisk påminnelse om at arbeidet langt fra er over.
      • Vi har fremmet en nasjonal havnestrategi, den første noen gang. Og allerede gjennomført en losreform, for å kutte kostnadene for nærskipsfarten.
      • Ny parkeringslov er fremmet for Stortinget, etter 10 års politisk lagring under tidligere regjeringer. Nytt regelverk trer i kraft fra nyttår
      • Vi jobber med regelverk for autonome kjøretøy og økt digitalisering i transportsektoren, slik at du lettere får tilgang til bedre transporttilbud.
      • IKT bransjen investerer rekordbeløp. Flere mobilfrekvenser gjøres tilgjengelig i markedet.
      • Internasjonal sammenligning viser at Norge er blitt mer attraktivt for etablering av grønne datasenter. Blant annet er avgiftssystemet endret for å stimulere til etablering av datasentre.

Mer detaljert om de enkelte områder

Vei: Vi skal legge til rette for økt trafikksikkerhet, redusert reisetid, lavere kostnader og bedre fremkommelighet. Få mer ordnede konkurranseforhold for tungtransporten.

     • Kraftig økt satsing på vedlikehold. Svært viktig for økt trafikksikkerhet. Forfallet på veiene reduseres for andre år på rad i 2016, etter tiår ved økende vedlikeholdsetterslep
     • Infrastrukturfondet når 100 milliarder kroner, ble opprettet i desember 2013. Et viktig virkemiddel for forutsigbar satsing på vedlikehold på vei og bane.
     • Kraftig vekst i asfalteringsnivå, markert bedring i asfaltstandard etter regjeringsskiftet.
     • Kraftig vekst til riksveiinvesteringer i både 15 og 16, så mye at deler av opposisjonen kritiserer satsingen som for stor.
     • Nye Veier er opprettet og skal bygge lange strekninger av E6, E18 og E39 mer helhetlig. Flere prosjekt allerede vedtatt av Stortinget og fysisk i gang med arbeidet.
     • Fremskyndet en rekke veiprosjekter gjennom økte bevilgninger (fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør, til E105 v/ Kirkenes i nord)
     • Forenklet planarbeid for 13 veiprosjekter ved å avlyse omfattende “konseptvalgsutredninger” og går rett på planleggingsstadiet i stedet.
     • Økt bruk av statlig plan på store veiprosjekt.
     • Gjort flere grep for å sikre mer enhetlig standard på vegnettet – deriblant felles standard for bruer på riksveg og fylkesveg, at man skal unngå rundkjøringer på nye hovedveier, og at nye hovedveier primært skal legges utenfor sentrum av byer og tettsteder.
     • Åpner opp for mer liberal praktisering av skiltregelverket
     • Bevilgning til sykkelvei øker med ca 60% i 2016 vs 2015.
     • I 2014 ble det bygget ca 35% mer statlig sykkelvei enn opprinnelig planlagt av Vegvesenet, mens tilsvarende tall var 30% mindre enn planlagt for 2010-13.
     • Iverksatt arbeid med å forenkle planlegging og regler, samt kutte kostnader på nye vei-/ sykkelveiprosjekter.
     • Initiert arbeid for å kutte kostnader og/eller bedre tilbudet på landets ferjestrekninger, samt styrke miljøsatsingen i ferjesektoren.
     • Økt antall avganger på flere ferjestrekninger i Møre og Romsdal (Halsa-Kanestrøm), nattferje på E6 i Nordland, skal iverksette 20 min frekvens Anda-Lote, nye anbud på Boknafjorden og Bjørnafjorden forutsetter flere ferjer.
     • Økt bevilgninger til fylkesveier med ca 146 prosent sammenlignet med Stoltenbergs 2014 budsjett, gjenopprettet rentekompensasjonsordningen for fylkene, økt støtte til rassikring
     • Raskt avklart trasevalg for ferjefri E39 i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre Romsdal, og iverksatt planarbeid foran skjema.
     • Vedtatt å legge konsept 5 til grunn for utbygging av ny vei og jernbane mellom Voss og Arna. Penger bevilges allerede i statsbudsjettet.
     • Legger til grunn E134 som en hovedtrase mellom Østlandet og Vestlandet. Rv7 og RV52 vurderes mot hverandre som nordligere hovedtrase øst/vest.
     • Lagt til grunn at E39 Stavanger-Kristiansand skal planlegges som firefeltsvei, ikke tofelt som vedtatt av forrige regjering.
     • Fremskyndet ferdigstillelse av E18 Vestfold (Tønsberg-Sandefjord).
     • Fått på plass ”krabbefelt” på E18 Ørje-Riksgrensen, mot rødgrønt vedtak.
     • Fremskyndet rassikring på E16 Arna-Voss.
     • Åpnet for 110 km/t fartsgrense på trygge motorveier. Samfunnsøkonomisk lønnsomt, og har ikke påvirket ulykkesstatistikken negativt.
     • Vurderer 100 km/t fartsgrense på spesielt utvalgte tofeltsveier.
     • Iverksetter nytt parkeringsregelverk til nyttår (sak som har ligget i departementet i åtte år uten at det ble tatt politiske beslutninger)
     • Forenklet regelverk for utrykningskjøretøy over 3,5 tonn, slik at de kan holde fartsgrense på motorveien ved vanlig kjøring fremfor regel om 80 km/t maksfart.
     • Vil tillate kommunale “trygghetsalarmkjøretøy” å bruke kollektivfelt for bedre fremkommelighet (fikk avslag av tidligere regjering).
     • Firedoblet vogntogkontrolli 2014, ytterligere vekst i 2015 og 2016. Betydelig nedgang i antall alvorlige ulykker som involverer tungbil
     • Innfører krav om vinterdekk på tilhenger.
     • Tillatt bruk hjullås og utvider retten til å holde tilbake farlige vogntog,
     • Innført krav om bombrikke på tunge kjøretøy for å sikre like konkurranseforhold i transportbransjen.
     • Initiativ for å innføre krav om glattkjøringskompetanse for vogntogsjåfører i EU.
     • Gitt tillatelse til bruk av modulvogntog på egnede veger, som kutter transportkostnader.
     • Initiert flere tiltak mot ulovlig kabotasjekjøring, i samarbeid med Justisdept, Arbeids og sosialdept samt Finansdept.
     • Økt samarbeidet med bensinstasjonsbransjen for flere truckhvileplasser.
     • Åpnet for at transportørene får dispensasjon, slik at transport av 45-fots container med sidelaster på vogntog blir mulig. Dette forenkler lastingen av containere av og på vogntog når gods skal flyttes mellom vogntog, skip og jernbane.
     • Kuttet bilrelaterte avgifter med over 2 mrd kr. Nye avgiftsregler gjør miljøbiler prisgunstige, samt effektavgiften er redusert (en langvarig kampsak for FrP).
     • Bompengereform behandlet i Stortinget, for å få lavere bomtakster og/eller eliminere bomstasjoner. Skal redusere antall bomselskap fra ca. 50 til 5 for å kutte administrasjons- og driftskostnader.
     • Har allerede fjernet bomstasjoner på sju strekninger, og flere steder er bompengegjelden redusert. Regjeringens vedtak så langt vil, for eksempel, spare bilister i Nord Norge for minst 2 milliarder kroner i bompenger sammenlignet med forrige regjerings planer.
     • Åpner for en prøveordning uten betaling av bompenger på sideveier, for eksempel omkjøringsvegen rundt Tresfjorden i Vestnes kommune og langs E16 mot Kongsvinger.
     • OBS: Regjeringen har også tapt bompengekamper i Stortinget– prosjekt hvor H/FrP har foreslått å fjerne bompenger men hvor opposisjonen har vedtatt å opprettholde bompengene. (det er altså ikke “bare å fjerne bompenger”, vi må få flertall i Stortinget).
     • Bedt Vegdirektoratet legge om bompengetakstene slik at det blir samme takst for tunge personbiler og bobiler, som for lette biler.
     • I 2016-budsjettet styrker vi satsingen på trafikksikkerhet med bedre veier og gang- og sykkelfelt, fortsatt satsing på tungbilkontroller og andre tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene.
     • I løpet av 2016 blir det enklere å få godkjent biler som er bruktimportert fra utlandet. Forslag til nye og forenklede regler ut på høring. De foreslåtte endringene skal gjøre det lettere for bilentusiastene å få godkjent drømmebilen.

Jernbane / kollektiv Legge til rette for at flere velger å pendle med tog/kollektiv, og at mer av godstransporten går på

    • Satsing på vedlikehold/fornying mer en doblet etter regjeringsskiftet, slik at vedlikeholdsetterslepet reduseres både i 2015 og 2016. Til sammenligning vokste forfallet med nesten en milliard kroner årlig fra 2005 til 2013.
    • Bevilgning til jernbanen har økt med ca. 50% siden regjeringsskiftet.
    • I 2016-budsjettet styrker vi kollektivsatsingen til effektiv og miljøvennlig persontransport, nivået er ca 30% over NTP nivå, for andre år på rad.
    • Vedtatt Handlingsplan for kollektivtrafikken, hvor staten skal ta 50% av tunge investeringer i kollektiv infrastruktur i de fire største byene.
    • Starter løft for nye jernbaneinvesteringer ved å nær firedoble bevilgninger til planlegging.
    • Jernbanereform vedtatt av Stortinget, for å samle oppgaver og ansvar mer hensiktsmessig.
    • Forbedret rutetilbudet med flere avganger / bedre ruter på Østlandet, Sørlandsbanen, Trønderbanen til Melhus, og Saltenpendelen. Det er daglig ca 114 flere avganger fra Oslo S nå sammenlignet med få år siden.
    • Høyhastighetstog mellom Oslo-Stockholm på plass, kraftig passasjervekst i første måneder.
    • Flere nye vognsett til NSB ved å øke statens kjøpsgarantier. Vossabanen får første nye vognsett siden 1952. Gjøvikbanen blir også oppgradert. Tilsammen er det foreslått midler til 26 nye togsett i 2016-budsjettet. Forventer levering ca 2017 og 2018.
    • Vedtatt å legge konsept 5 til grunn for utbygging av ny vei og jernbane mellom Voss og Arna.
    • Iverksetter reform for godsterminaler på jernbane, for bedre drift og økt godsbehandling.
    • Iverksetter en rekke beredskapstiltak for å styrke jernbanens leveranser, blant annet ved økt tilgang til reservelokomotiv, beredskapsterminaler, utbedring Alnabru, kompensasjonsordning fra JBV ved betydelige forsinkelser etc.
    • Igangsatt utredning av endringer i prioritering av gods- og langdistansetog høyere i trafikkavviklingen på kvelds- og nattestid, for å styrke godsnæringen.
    • I prosess med lokalisering av ny godsterminal i Bergen og i Trondheim (vært diskusjonstema i mange tiår uten beslutning)
    • Startet bygging av Norges største jernbaneprosjekt – Follobanen.
    • Sikret god fremdrift i jernbaneutbyggingen Larvik-Porsgrunn, fremskyndet bevilgninger på 200 mill kr, samt vedtatt at Horten skal ha jernbanestasjon.
    • Fulgt opp arbeidet med godstransport på Rauma banen, hvor ny operatør overtok etter en del arbeid.
    • Startet detaljregulering som en del av NTP Besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av intercity satsingen på Østlandet.
    • Iverksatt planlegging av forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen.
    • Fremskyndet og realisert nye perronger på Jærbanen for å tilrettelegge for lengre vognsett.
    • Iverksatt KVU vedr sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen
    • Igangsattarbeid for bedre togtilbud på Gjøvikbanen
    • Igangsatt arbeid med svenske myndigheter om å utvikle jernbanetrafikken mellom Oslo og Gøteborg, Oslo-Stockholm, og Meråkerbanen på kort og lang sikt.
    • Styrket rettighetene til busspassasjerer (til jubel fra Forbrukerombudet).
    • Opprettet selskap for å etablere nasjonal ruteplanlegger (rutetabell for all kollektivtrafikk).
    • Tatt flere initiativ for å mer innfartsparkering, og etablert tre anlegg rundt Oslo.
    • Igangsatt arbeid for å se på økt bruk av ekspressbusser.

Havn Styrke norsk skipsfart og legge til rette for mer gods på skip

    • Fremlagt en Nasjonal Havnestrategi, den første noen gang.
    • Bevilget penger for å stimulere bedre samarbeid mellom havnene.
    • Fremskyndet planlegging av en rekke nye farledsprosjekt forut for planene i Nasjonal Transport Plan.
    • Følgende farleder skal utbedres i 2016: Innseiling Tromsø, Innseiling Grenland, Grøtøyleden i Steigen kommmune, Nordlig innseiling Ålesund, Innseiling Oslo og Innseiling Bodø.
    • Iverksatt reform av losvesenet. Fått vedtatt ny loslov, som vil kutte kostnader for nærskipsfart og forbedre lostjenesten. Åpnet for økt bruk av farledsbevis
    • Effektivisert og konkurranseutsatt den brukerbetalte tilbringertjenesten for los.
    • Redusere losberedskapsavgiften for å styrke konkurranseevnen til nærskipsfarten.
    • Iverksatt arbeidet med stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing til sjøs
    • Styrke teknologi/miljøsatsingen for skipsfarten via Transnova, deriblant satsing på landstrøm
    • Igangsette arbeid med støttefylling for å stabilisere ubåtvraket på Fedje.
    • Henter inn vedlikeholdsetterslep på tekniske installasjoner relatert til skipsfart.
    • Nå får transportørene dispensasjon, slik at transport av 45-fots container med sidelaster på vogntog blir tillatt. Dette forenkler lastingen av containere av og på vogntog når gods skal flyttes mellom vogntog, skip og jernbane


Luftfart
Styrke norsk luftfartsklynge, gi bedre reisetilbud og opprettholde høyt sikkerhetsnivå.

  • Iverksatt prøveordning med forenklet transfer ved Gardermoen (slippe å hente/sjekke inn bagasje etter ankomst utenriksfly med fortsettelse på innenriksfly. Mange års diskusjon uten beslutning før nå)
  • Ny terminal på Gardermoen og Flesland under bygging
  • Skal utrede flytting av flystripa på Bodø Lufthavn
  • Utbygging av utenriksterminal på Tromsø Lufthavn fremskyndes med tre år
  • Gitt konsesjon til Arendal Lufthavn, Gullknapp
  • Utvidet konsesjonen til Moss Lufthavn, Rygge
  • Igangsatt arbeid med konsesjonssøknad for Polarsirkelen lufthavn
  • Vedtatt at flyplassdriften på Bodø Lufthavn skal overføres fra Forsvaret til Avinor
  • Igangsatt arbeid med konkurranseutsetting av tårn- og sikringstjenester’

Post og Telekom Sikker kommunikasjon med god kapasitet og konkurranse

 • Igangsatt arbeidet med en Ekom melding.
 • Vedtatt ny Postlov, som gir sterkere forbrukervern og sikrer gode posttjenester for fremtiden.
 • Økt støtten for utbygging av bredbånd i distriktene, som i 2014 gir 10800 nye husstander ny eller bedre bredbåndsdekning
 • Samordner graveforskriftene, som kutter kostnader for legging av fiberkabler etc (bedre å kutte kostnader enn å måtte øke subsidiene)
 • Kraftig økt bevilgningene til sikkerhet i Telekomnettene.
 • Oppretter krise- og beredskapsrom ved Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
 • Koordinert arbeidet med utbygging av ekom langs jernbanen
 • Gitt statlig tilskudd til bredbånd der den kommersielle interessen for utbygging er begrenset eller helt fraværende.Diverse 
 • Fått vedtatt en ITS lov (Intelligente transport system), for å gi de reisende bedre informasjon om valgmuligheter, rushtid, ruter etc.
 • Tillat bruk av Segway fra 1. juli 2014
 • Ryddet i regelverket for elsykkel
 • Forslag til strengere regler for rusmidler i trafikken
 • Endret avgiftsregime for bruktimportert bil, slik at biler mellom 15-30 får reduksjon i avgiftsnivå (slår også godt ut for 7-9 år gamle biler).

Dette var litt av det vi har gjort i regjeringen (utover det som var planlagt i Nasjonal Transportplan). Følg med videre 🙂

Blogglistenhits

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

5 Comments

 1. Kjempeflott! Masse gode tiltak som var sårt tiltrengt! Tviler på det finnes sidestykke i nyere Norsk historie hvor man har utrettet så mye på så kort tid! Men ikke glem et viktig valgløfte; redusere litt på regelverk, fjerne unøvendige og byråkratiske lover og undøvendige regler. La folket bestemme! Stå på videre, og ønske om en fortsatt flott sommer med masse bra arbeid! 🙂

 2. Men togene har dere gitt blaffen i:
  Jeg pendler daglig mellom Moi og Stavanger. Det kjøres busser på ruten 15:13 fra Stavanger. DNSB bruker vanlige gamle kolumbus rutebusser til strekningen som går direkte fra Stavanger til Moi. Det er grønne busser uten toalett og mulighet å legge ned setene. De vanlige langtransport bussene fylles ikke opp og blir sendt til Sandnes/Jåttå og Bryne. Dette er kortere trasseer. Det burde ærlig talt kunne tilbys skikkelige busser som kan sammenlignes med komforten på togene som skulle ha gått. Det er helt uhørt slik NSB holder på.

  Jeg har gjennom sommeren vært direkte flau over situasjonen når turistene har vært vitne til dette. Det har vært mange kommentarer. Tenk å tilby tilreisende (og andre) slik transport. NSB må seriøst skjerpe seg noe helt alvorlig.

  • I dag er det enda verre. Vanlig rutebuss uten uten bagasjerom. Bagasjen flyter fritt i åpen bussløsning. Jeg spør derfor: er dette forsvarlig? Er det faktisk lovlig? Hvor mye er det en koffert på 20 kilo veier ved en kollisjon i 80 kmt?

   Skjønner godt at du ikke gidder kommentere.

   • Her må jeg faktisk be deg Rene om å spørre andre parter. Husk at fylkestrafikken opereres av Rogaland fylkeskommune. Det er ikke et nasjonalt spørsmål slik som Solvik Olsen behandler daglig, men et lokalt spørsmål.

    I Finnmark kjøres det ennå 40 år gamle busser som burde ha møtt vrakeren for lenge siden. Disse bussene brukes for å frakte skolebarn fra grisgrendte strøk type “hjem” til skolen. Disse har langt verre tilstander enn det du har. Ser ikke helt vitsen i å klage på noe så lite som det der altså 🙂

 3. Mulig mye er gjort, men i mitt nærområde er det blitt verre:

  – færre avganger på Kongsvingerbanen
  – mer kø rundt Fetsundbrua over Glomma. Ny bru er fortsatt 10-15 år unna i følge veivesenet.

  Kanskje på tide å prioritere vekstregioner litt mer?

Comments are closed.