FrP vil ha nasjonal kontroll med norske naturressurser.

FrP vil satse på norsk kraftforedlende industri. Vi ønsker at industrien skal kunne benytte norsk vannkraft som en konkurransefordel, slik de har gjort over hundre år. Det har sikret lønnsomme arbeidsplasser og verdiskaping over store deler av landet. I dagens Klassekampen og NTB snus dette helt på hodet. Avisen påstår FrP vil selge norsk vannkraften – arvesølvet – til private kapitalister eller til utlandet.  Det blir en meningsløs tolkning. Overskriften blir helt urimelig når jeg i artikkelen til og med siteres på følgende: “Vi blir beskyldt for å selge arvesølvet. Det vil vi ikke.”

La meg gjøre det klart: FrP har IKKE noe mål om å privatisere eller selge ut vannkraften. Hvorfor i alle dager skal vi selge ut norske naturressurser for å investere pengene i Cocal Cola eller BP? Det er jo helt meningsløst, og FrP har aldri vært opptatt av meningsløs symbolpolitikk. FrPs program sier da også at FrP ønsker nasjonal kontroll over norske naturressurser. Klassekampens overskrift blir derfor fullstendig misvisende.

Norge har lange tradisjoner med å produsere aluminium med vannkraft som viktigste kraftkilde. Industrien har derfor bygget ut vannkraftverk for å ha kontroll på den viktigste kostnaden. Det har sikret arbeidsplasser og verdiskapning over store deler av landet. Dette har vi vært stolte av i hundre år, men regjeringen har nå tatt fra industrien mulighet til å eie disse kraftverkene. Det mener FrP er feil politisk valg. Vi mener norsk industri fortsatt bør kunne dra fordel av norske naturressurser.

Den rødgrønne regjeringen har desverre kuttet båndene mellom energi og industri, et bånd som har bygget landet gjennom mange tiår. I stedet skal Statkraft få overta dagens industrieide vannkraftverk, med mål å maksimere inntektene fra kraftsalg. Det vil skje ved at man selger kraft til utlandet og tar høyest mulig pris fra norske forbrukere.  Vi mener altså at industrien bør kunne eie vannkraftverk, mens de rødgrønne mener offentlige kraftselskap skal kunne spekulere med kraften. Folk flest får vurdere hva som best ivaretar norske interesser – maksimere inntektene til kraftselskapene eller sikre arbeidsplasser i industrien?

Noen er bekymret for at Hydro vil selge kraftverkene til “utlandet” dersom de fortsatt får eie. La meg minne om at Hydro har eid norsk vannkraft i hundre år, og FrP har sagt staten skal ha forkjøpsrett ved salg av vannkraftverk. Dermed blir det ikke noe “utsalg” av vannkraft fra vår politikk, men tvert imot en langt bedre industripolitikk. Dersom rødgrønne politikere er bekymret over utenlandsk eierskap på norsk vannkraft, så bør de se seg i speilet. Troms Kraft, som ledes av en tidligere energiminister fra de rødgrønne, trumfer nå gjennom delsalg av norsk kraftverk til svenskene, og det til protester fra Høyre og FrP i Tromsø kommune.

Helt til slutt – her er utklipp fra FrPs program, avsnittet om vannkraft:
“Fremskrittspartiet vil arbeide for at vannkraft igjen kan utnyttes i større grad. Vannkraft er en fornybar og miljøvennlig energi som har gitt norsk næringsliv et viktig konkurransefortrinn. Vi er positive til utbygging av samfunnsøkonomisk lønnsomme og miljøtilpassede vassdragsprosjekter. Staten må stimulere til opprustning/oppgradering av eksisterende vannkraftverk gjennom skattesystemet. Konsesjonsbehandling av vannkraft må forenkles, og lokalbefolkningen skal lyttes til. Dette gjelder spesielt med hensyn til utbygging av små-, mini- og mikrokraftverk, som har et stort potensial, og som vil ha positive miljøeffekter.

Vi vil sikre nasjonal kontroll over energiressursene for å sikre at arbeidsplasser, hovedkontor og utviklingsarbeid ligger i Norge. Samtidig har vi ingen motforestilling mot at private kan eie kraftverk/kraftselskap når det er hensiktsmessig. Norsk industri har eid kraftverk i 100 år, og derved sikret arbeidsplasser, bosetting og verdiskaping rundt i landet.

email
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser