Tukle med forutsetninger

I Klassekampen 14.12.12 gir APs ex-statsråd Hallvard Bakke støtte til FrPs økonomiske politikk på noen viktige punkter. Han er for eksempel enig i at det virker litt meningsløst når Norge låner ut oljepenger til lav rente, og låner hjem andres penger til høy rente for å bygge vei. Bra. Men derfra fører Bakke frem kritikk som bommer på målet fordi han tukler med våre forutsetninger.

Bakke hevder FrP sløser med oljepenger fordi vi er positive til OPS løsninger ved infrastrukturutbygging. Der bommer han på parti. Høyre vil ha full OPS pakke. FrP er positiv til OPS planlegging og gjennomføring, men ikke finansiering. FrP er kritisk til å lånefinansiere veier uavhengig om det er i statlig eller offentlig/privat regi.

Bakke mener dynamiske effekter i skattepolitikken ikke finnes, i motsetning til både SSB og finansdepartementet. Jeg er overbevist om at folks arbeidslyst påvirkes av reallønn. Derfor er det av betydning om skattesatsen er 20, 50 eller 80 prosent. Men jeg er svært åpen for å diskutere hvilke skatteendringer som gir stor effekt og hvilke som knapt betyr noe. La meg også påpeke at FrPs anslag på dynamiske effekter både tar med substitusjon- og formueseffekten, mens Bakke påstår vi kun ser på det første. Uansett – FrP budsjetterer ikke med «inntekter» fra dynamisk skattepolitikk, og derfor blir diskusjonen litt av akademisk, men dog viktig, karakter.

FrP mener vi bør investere litt mer av oljeformuen i samfunnsøkonomisk lønnsom realkapital i Norge fremfor finanskapital i utlandet. Det tror vi øker vekstevnen i økonomien. Bakke aksepterer derimot ikke at ulike prosjekter kan ha ulik avkastning. Hans tilnærming er at dersom man i dag bruker penger til å bygge en vei eller jernbane så vil våre «barn og barnebarn» uansett bare oppleve at de har mindre penger, og at deres skattebyrde derfor må økes. Med en slik logikk ville vi i dag kunne redusert skattene dersom vi ikke hadde brukt penger på å bygge Bergensbanen eller veier inn til Oslo. Jeg er derfor uenig i Bakkes forutsetning. Økonomien er mer dynamisk enn Bakke gir inntrykk. Vi blir gradvis rikere, fordi vi klarer jobbe mer effektivt, flytte oss raskere, få mer kunnskap etc.

FrP vil derfor fremskynde investeringer i samfunnsøkonomisk lønnsomme infrastrukturprosjekter og realkapital.  Dette mener vi er minst like god sparing til kommende generasjoner som om vi overlater de aksjer og obligasjoner. Spesielt fordi Norge i dag låner ut oljepenger til 1 – 1,5 % rente. Bakke mener vi ikke kan tenke slikt om vei og jernbane, fordi staten ikke får en direkte pengestrøm tilbake fra en slik investering. Dette i motsetning til Statkraft, Petoro, Kommunalbanken etc, som kan betale utbytte til staten. Bakkes feilslutning ligger i at han blander selskapsstruktur og lønnsomhet. Statlige selskaper i dag får betalt direkte pr enhet «vare» de leverer. Vei og jernbane har derimot ingen egne selskaper, og finansieres gjennom skatter/avgifter som tilføres statsbudsjettet. Det betyr ikke at veier ikke er lønnsomme. Dersom vi hadde samlet alle veier i et statlig veiselskap, og samtidig tilført selskapet alle bilrelaterte avgifter, så hadde selskapet fremstått som særdeles lønnsomt og kunne betalt store utbytter til staten. Bilistene har stor betalingsvillighet, fordi bilen er en viktig forutsetning i hverdagslivet til de fleste.

Ved å bygge ut infrastruktur som fjerner flaskehalser i økonomien, så vil vi som nasjon bli litt rikere. Bakke tolket meg dit at det er kostnadsøkningen på veibygging som gjør det fornuftig å fremskynde prosjekter. Da har jeg ordlagt meg utydelig. Det er nytteverdien av prosjektene som gjør det fornuftig at de realiseres – kostnadsveksten er et argument for at de ikke bør utsettes fordi de blir dyrere å bygge jo lenger vi venter.

Men det er litt spesielt at Bakke nekter å tro at kostnadsveksten er spesielt høy for infrastrukturutbygging, og med sin tro som basis mener han jeg tar feil. Vel. Både SSB, Statens Vegvesen og regjeringen kan bekrefte at kostnadsveksten for infrastrukturutbygging er betydelig høyere enn generell inflasjon.

Bakke misliker skattelettelser. Det er greit. Men la meg minne om at mange av FrPs skattelettelser er innrettet på økt verdiskaping i næringslivet, stimulans til bruk av kollektivtrafikk, til ivaretakelse av kulturminner og til energisparing i husholdninger. Nå tror ikke Bakke på dynamiske effekter, så han regner ikke med at folk reiser med kollektivt dersom realprisene for forbruker går ned. Det tror derimot vi. Derfor bruker vi skattepolitikken til å stimulere positive resultater fremfor å hente inn høyere skatter og gi mer i subsidier. Jeg aksepterer at man kan diskutere om skattelettelser eller subsidier virker best. Men det er for meg åpenbart at folks adferd kan stimuleres av økonomiske insentiver.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser