Invester i fremtiden

Norge skal være mulighetenes land. Norge har en kompetent og godt utdannet befolkning. Vi har et innovativt næringsliv med internasjonal erfaring og ambisjoner. Landet har store naturressurser og lange tradisjoner med forsvarlig høsting og forvaltning. Med vår oljeformue har vi skaffet oss betydelig finansiell kapital som gir oss store muligheter, noe FrP ønsker å utnytte innenfor en ansvarlig ramme.

Samtidig er den globale økonomien i stadig utvikling, og gammel suksess sikrer ikke fremtidens velferd. Vi bør derfor sikre at det handlingsrommet vår finansielle formue gir oss, i større grad brukes til å øke vår fremtidige produksjonsevne. Landet trenger en mer fremtidsrettet og dynamisk økonomisk politikk med fokus på å bygge infrastruktur, styrke næringslivets konkurransekraft samt satse på forskning og kunnskap. Vi må bedre dyrke frem og støtte opp om entreprenørskap og gründerne. Gode ideer som skapes i Norge bør lettere kunne realiseres i Norge. Dette vil bedre gjøre nasjonen i stand til å ta nye steg som energinasjon, industrinasjon og kunnskapsnasjon.

Skal vi realisere våre store muligheter, må vi gripe fatt i utfordringene. ”Flaskehalsene” i økonomien må utbedres for å sikre konkurranseevnen og for å styrke verdiskapingen. Et høyt norsk lønnsnivå tillater ikke at våre ingeniører og maskinarbeidere sitter i bilkø fremfor å bygge nasjonen. Derfor har FrP foreslått å bevilge betydelige ekstra beløp til vei og jernbane. Dette er fornuftig investering av vår felles oljeformue. 

Mange personer havner ufrivillig i trygdesystemet fremfor i yrkeslivet. Mer enn 1 million personer lever til enhver tid av ytelser fra folketrygden. Økningen av antallet personer på uføreytelser, særlig yngre uføre, er bekymringsfull og har vært det lenge, og antallet varig uføretrygdede i dag over 300 000. Samtidig venter produktive mennesker i sykehuskø fremfor å skape verdier.

 Selv om Norge er et godt land å bo i for de fleste er oppgavene store dersom man skal gjøre det offentlige til en god og bærekraftig forvalter av velferd, trygghet og skaperevne. Det er også viktig at alle som kan gis mulighet til å bidra med sitt beste. Regjeringens statsbudsjett for 2012 bærer preg av administrasjon av et statsapparat som kunne vært langt mer effektivt, smidig og serviceinnstilt ovenfor landets innbyggere. Man forvalter status quo, mens visjonene uteblir. Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett er mer ambisiøst med sikte på å gjøre de oppgavene vi mener det offentlige bør ta seg av bedre enn i dag. 

Vi er i en tid med stor økonomisk usikkerhet i mange land. Kampen for å sikre at arbeidsplasser har livets rett er hard. Det minner oss nok en gang om hvor viktig det er at vi sikrer konkurranseevnen til norsk næringsliv. Vi må derfor føre en skattepolitikk som ikke priser norsk arbeidskraft ut i arbeidsledighet, men som tvert imot kan bidra til moderate lønnsoppgjør.

Fremskrittspartiet foreslår skatte- og avgiftslettelser for næringslivet og lettelser folk merker på lønnskontoen. En barnefamilie med et middels inntektsnivå ville med FrPs skatteopplegg fått over 10 000 kroner mer i året å rutte med som følge av lavere skatt, lavere bilavgifter og lavere avgifter på mat. Det samme vil et pensjonistpar.

Det blir til stadighet hevdet at FrPs økonomiske politikk vil sette norsk økonomi over styr. Vi er uenig. FrPs budsjettalternativ ville gitt et bedre land å leve i, også for fremtiden. SSB har nylig beregnet konsekvensene av vårt budsjett. Deres vurdering var at FrPs politikk ville øke BNP og sysselsetting, kutte inflasjon og renter. Man må spørre seg hva AP og andre mener er uansvarlig med det.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser