Jernbanesatsing i stort monn

Vi har fått mye positiv oppmerksomhet for vår satsing på vei. Bevilgninger til investeringer øker med 20 %, vedlikehold opp 43 %, bevilgning til fylkesveier opp 67 %, satsing på tunnelsikkerhet mer enn dobles mot Stoltenbergs budsjettforslag for 2014. Men også jernbane får en betydelig økning.

Jernbanebudsjettet øker med 12,1% sammenlignet med rødgrønt budsjettforslag for 2014. Satsingen på fornying øker med over 26%. Jeg har merket meg at venstresiden er veldig skuffet over dette. Det burde visst vært enda mer. Selvsagt. Spesielt er de bekymret over at vedlikeholdsbehovet er så stor. Og media slipper til kritikken uten filter. Men ta en titt på graden nedenfor, spesielt lilla linje – den viser utviklingen i bevilgninger til fornying av jernbaneinfrastrukturen. Nå AP er bekymret, vil de vi skal tilbake til 2013 budsjettet til den rødgrønne regjeringen? Da var satsingen halvparten av vårt forslag.

jernbane

Og dette er ikke det eneste grepet vi tar. Her er en liten oversikt:

Vi bedrer togtilbudet nå. Det vil bli flere togavganger blant annet rundt Oslo, Stavanger og Trondheim. Vi forlenger pendelen på Trønderbanen til å inkludere Melhus. Sørlandsbanen får tilnærmet doblet antall avganger. På Jærbanen og Saltenpendelen investeres det i bedre perronger for å kunne øke togkapasiteten. NSB får kjøpe inn dobbelt så mange nye togsett som planlagt, det betyr flere doble togsett i rushtiden – en viktig satsing for bedre fremkommelighet og økt komfort.

Vi øker investeringsnivået, og har nettopp startet opp et av de aller største samferdselsprosjektene på flere tiår – nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Det bygges ut og planlegges for fullt videre utbygging av IC-strekningene Oslo-Skien/Lillehammer/Halden, og vi har besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av intercitysatsingen på Østlandet. Vi har sikret god fremdrift i jernbaneutbyggingen Larvik-Porsgrunn og dobbeltspor på Trønderbanen. Vi har startet planlegging av forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen, og KVU om sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen.

Vi stimulerer også til økt godstransport på bane og sjø gjennom bedre vedlikehold av jernbanen og en nasjonal havnestrategi – mer gods skal fra lastebil over på bane og kjøl. Vi iverksetter reform for godsterminaler på jernbane, for bedre drift og økt godsbehandling. Vi har tatt beslutninger som fremskyndet arbeidet med ny godsterminal i Bergen og i Trondheim, etter flere tiår med diskusjoner.

Behovene er fortsatt store – ingen tvil. Mye må gjøres fremover. Vedlikeholdsetterslepet er stort, og krever stor satsing for å reduseres. Og jeg er glad for at både Venstre og KrF også har stort engasjement for sektoren. Men det er litt trist når AP først i opposisjon blir oppmerksom på vedlikeholdsetterslepet på norsk jernbane. Slikt sett var regjeringsskiftet bra. Vi som har kritisert manglende vedlikehold får muligheten til å rette opp, og de som styrte har også fått en virkelighetsoppdatering.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Jeg håper jeg ikke er alene om å se det totale hykleriet i AP-leiren. I årevis, ja nesten 10 år har de sagt at om FRP kom i regjering ville jernbanen i Norge bli nedlagt. Nå er FRP kommet i regjering, og de øker bevilgningene til jernbane med omtrent det dobbelte. Da er visst AP imot også. Disse haterne må bort fra politikken for evig tid.

  2. På Kongsvingerbanen forbedres IKKE tilbudet. Kun ett av de 29 nye togsettene er planlagt brukt der. Samtidig som man fjerner et av de gamle togsettene, så den totale kapasiteten blir mer eller mindre lik, men med færre avganger. Ikke imponert.

Comments are closed.