Mye gjort på et lite år – og godt i gang med langt mere…

Mange sier Regjeringen skal bedømmes på budsjettet, som fremlegges neste uke. Budsjettet er selvsagt viktig, men politikk handler om mer enn årlige bevilgninger. Mange av beslutningene vi har tatt handler om hvordan vi organiserer samfunnet, om lover eller prinsipper som betyr veldig mye i folks hverdag, uten at det blir en post i statsbudsjettet. Fremfor å skryte over hvor mye penger man bruker, bør man bli mer imponert når man oppnår kostnadskutt og mer effektiv bruk av skattebetalernes penger.

Her har jeg listet opp noen av de store og små ting, hvor H/FrP har gjort grep utover å videreføre “status quo” fra forrige regjering. Dette har vi gjort på mindre enn et år – tenk hva vi skal få til de neste tre 🙂

Jernbane / kollektiv
  • Økt bevilgninger til vedlikehold av jernbanen, for å styrke regularitet. H/FrP bedre enn rødgrønne på tog, har Dagbladet konkludert.
  • Iverksetter reform for godsterminaler på jernbane, for bedre drift og økt godsbehandling
  • Tatt beslutninger som fremskyndet arbeidet med ny godsterminal i Bergen og i Trondheim (diskusjonstema i mange tiår uten beslutning)
  • Startet arbeidet med Norges største jernbaneprosjekt – Follobanen
  • Sikret god fremdrift i jernbaneutbyggingen Larvik-Porsgrunn, fremskyndet bevilgninger på 200 mill kr, samt vedtatt at Horten skal ha jernbanestatsjon.
  • Fulgt opp arbeidet med godstransport på Rauma banen, hvor ny operatør overtok etter en del arbeid
  • Besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av intercity satsingen på Østlandet
  • Iverksatt planlegging av forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen
  • Iverksatt KVU vedr sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen
  • Igangsatt utredning for bedre togtilbud på Gjøvikbanen
  • Igangsatt arbeid med svenske myndigheter om å utvikle jernbanetrafikken mellom Oslo g Gøteborg på kort og lang sikt.
  • Gitt grønt lys for ny ekspressbusstjeneste mellom Notodden/Kongsberg og Oslo/Gardermoen
  • Rutetilbudet på Trønderbanen forlenges fra Lerkendal til Melhus fra desember 2014
  • Tilnærmet dobling av frekvensen på Sørlandsbanen fra desember 2014.
  • Vedtatt Handlingsplan for kollektivtrafikken, hvor staten skal ta 50% av tunge investeringer i kollektiv infrastruktur i de fire største byene.
  • Tildelt økte midler til kollektivsatsing i Oslo, Bergen, Trondheim
  • Styrket rettighetene til busspassasjerer (til jubel fra Forbrukerombudet)
  • Følger opp arbeid med nasjonal ruteplanlegger (rutetabell for all kollektivtrafikk)
  • Tatt flere initiativ for å mer innfartsparkering
Vei
  • Økt bevilgningene og fremskyndet planlegging og prosjektering av 12 riksveiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør, til E105 v/ Kirkenes i nord.
  • Forenklet planarbeid for 13 veiprosjekter ved å avlyse omfattende “konseptvalgsutredninger” og går rett på planleggingsstadiet istedet
  • Iverksatt arbeid med å forenkle planlegging og regler, samt kutte kostnader på nye vei-/ sykkelveiprosjekter
  • Gjort flere grep for å sikre mer enhetlig standard på vegnettet – deriblant felles standard for bruer på riksveg og fylkesveg.
  • Initiert arbeid for å kutte kostnader og/eller bedre tilbudet på landets ferjestrekninger
  • Økt asfaltvedlikeholdet (reversert nedgang planlagt av forrige regjering)
  • Økt bevilgninger til fylkesveier, gjenopprettet rentekompensasjonsordningen for fylkene, økt støtte til rassikring i fylkene
  • Iverksatt arbeid med veiinvesteringsselskap, for å bygge ut flere veier mer helhetlig og med lengre traseer. Fått grønt lys i Stortinget for videre arbeid.
  • Opprettet infrastrukturfondet med 30 milliarder kroner i kapital. Formålet er å etablere en ordning som bidrar til en varig og forutsigbar finansiering av infrastruktur.
  • Iverksatt arbeid med bompengereform, for å få lavere bomtakster og/eller eliminiere bomstasjoner. Har fått grønt lys i Stortinget for videre arbeid.
  • Bomstasjoner på sju strekninger fjernet, og flere steder er bompengegjelden redusert. Har fått Stortingets fullmakt for å redusere takstene på 13 bomprosjekt. Regjeringens vedtak så langt vil, for eksempel, spare bilister i Nord Norge for minst 2 milliarder kroner i bompenger sammenlignet med forrige regjerings planer. På flere strekninger gjeninnfører rabattordninger fjernet av forrige regjering.
  • Raskt avklart trasevalg for ferjefri E39 i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre Romsdal, lagt til grunn at E39 Stavanger-Kristiansand skal planlegges som firefeltvei
  • Gitt grønt lys for ny firefelts motorveg på E39 mellom Os og Bergen, etter mange år tautrekking av tidligere regjeringer
  • Satt inn ekstra ferje på E39 Halsa-Kanestraum (etter mange års ønske)
  • Fremskyndet ferdigstillelse av E18 Vestfold (Tønsberg-Sandefjord).
  • Åpnet for 110 kmt fartsgrense på trygge motorveier
  • Styrket konkurransesituasjonen for seriøse lastebilnæringen ved firedoblet vogntogkontroll, innfører krav om vinterdekk på tilhenger, tar i bruk hjullås og utvider retten til å holde tilbake farlige vogntog, innfører krav om bombrikke på tunge kjøretøy for å sikre like konkurranseforhold i transportbransjen.
  • Gitt tillatelse til bruk av modulvogntog på egnede veger, som kutter transportkostnader
  • Initiert flere tiltak mot ulovlig kabotasjekjøring, i samarbeid med Justisdept, Arbeids og sosialdept samt Finansdept
  • Økt samarbeidet med bensinstasjonsbransjen for flere truckhvileplasser
  • Ferdigstilt forslag til nytt parkeringsregelverk (sak som har ligget i departementet i åtte år uten konklusjoner)
  • Forenklet regelverk for uttrykningskjøretøy over 3,5 tonn, slik at de kan holde fartsgrense på motorveien (istedet for 80 kmt maksfart)
  • Vil tillate kommunale “trygghetsalarmkjøretøy” å bruke kollektivfelt for bedre fremkommelighet (fikk avslag av tidligere regjering)
Havn
 • Iverksatt arbeid med Nasjonal Havnestrategi
 • Fremmet og fått Stortingets støtte for ny loslov, som vil kutte kostnader for nærskipsfart og forbedre lostjenesten. Åpnet for økt bruk av farledsbevis
 • Iverksatt arbeidet med stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing til sjøs
 • Styrke teknologi/miljøsatsingen for skipsfarten via Transnova, deriblant satsing på landstrøm
Luftfart
 • Ny terminal på Flessand vedtatt
 • Gitt konsesjon til Arendal Lufthavn, Gullknapp
 • Utvidet konsesjonen til Moss Lufthavn, Rygge
 • Igangsatt arbeid med konsesjonssøknad for Polarsirkelen lufthavn
 • Vedtatt at flyplassdriften på Bodø Lufthavn skal overføres fra Forsvaret til Avinor
 • Igangsatt arbeid med konkurranseutsetting av tårn- og sikringstjenester
 • Besluttet å innføre forenklet transfer ved Gardermoen (slippe å hente/sjekke inn bagasje etter ankomst utenriksfly med fortsettelse på innenriksfly. Mange års diskusjon uten beslutning før nå)
Telekom
 • Økt støtten for utbygging av bredbånd i distriktene, som i 2014 gir 10800 nye huststander ny eller bedre bredbåndsdekning
 • Igangsatt arbeidet med en Ekom melding.
 • Samordner graveforskriftene, som kutter kostnader for legging av fiberkabler etc
Diverse
 • Tillat bruk av Segway fra 1. juli 2014
 • Ryddet i regelverket for elsykkel
email
About Ketil 380 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser