Svartmaling om jernbane

Siden valget er jernbanebudsjettet økt med nesten 50 %. Vår satsing ligger nå foran skjema i Nasjonal Transportplan. Det skulle man ikke tro når man hører elendighetsbeskrivelse fra tidligere regjeringspartier og enkelte i media og miljøbevegelsen.

For eksempel har Bergens Tidende tre ganger på en uke hevdet regjeringen kun satser på vei, mens tog/kollektiv blir glemt. Det er rett og slett uriktig, og vitner mest om et ønske om å svartmale. En avis som skriver slikt bedriver direkte feilinformasjon mot leserne.

I 2014 økte vi spesielt satsingen på jernbaneinvesteringer. I 2015 budsjettet løfter vi spesielt opp vedlikehold/fornying av eksisterende jernbane, hvor budsjettet foreslås økt med over 26%. Der de rødgrønne hadde flat/negativ utvikling de siste årene, kommer det med H/FrP et enormt løft.

Det blir flere togavganger blant annet rundt Oslo, Stavanger og Trondheim. Vi forlenger pendelen på Trønderbanen til å inkludere Melhus. Sørlandsbanen får tilnærmet doblet antall avganger. På Jærbanen og Saltenpendelen investeres det i bedre perronger for å kunne øke togkapasiteten. NSB får kjøpe inn dobbelt så mange nye togsett som planlagt, det betyr flere doble togsett i rushtiden – en viktig satsing for bedre fremkommelighet og økt komfort.

Vi har nettopp startet opp et av de aller største samferdselsprosjektene på flere tiår – nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Det bygges ut og planlegges for fullt for videre utbygging av InterCity-strekningene Oslo-Skien/Lillehammer/Halden, og vi har besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av Intercitysatsingen på Østlandet – det vil også forkorte reisetiden Oslo-Bergen. Vi har sikret god fremdrift i jernbaneutbyggingen Larvik-Porsgrunn, utbygginger i Bergen og dobbeltspor på Trønderbanen. Vi har startet planlegging av forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen, og KVU om sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen. Målet er selvfølgelig å gi pendlerne enklere reisehverdag. I tillegg legger vi opp til en jernbanereform der kundeorientering, effektivitet, bedre organisering og konkurranseutsetting står i sentrum.

På godssiden har vi satt i gang et samarbeid med Sverige, for å øke godsandelen på jernbanen. Vi har også forsert planleggingen av nye godsterminaler i Bergen og Trondheim. Og vi har iverksett ny organisering av terminalene, for å gjøre de mer kundevennlige. Alt dette for å få mer gods over fra veg til bane.

Behovene er fortsatt store – det er ingen tvil om det. Mye må gjøres fremover. Vedlikeholdsetterslepet er stort, en stor innsats er nødvendig. Men jobben er i gang.

email
About Ketil 380 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser