Jernbanen på riktig på spor

Bevilgningene til jernbanen har økt med rundt 50 prosent etter stortingsvalget 2013. Vi gjør et ekstraordinært stort løft innen vedlikehold. Det er flere avganger og bedre tilbud enn noen gang.

I statsbudsjettet 2015 nær doblet vi antall avganger på Sørlandsbanen, forlenget pendelen på Trønderbanen og økte frekvensen på Saltenpendelen. Antall avganger økte kraftig i Oslo-regionen i desember 2014. Godstransport på jernbane opplevde i 2014 en vekst for første gang på mange år. I tillegg gjennomfører vi en jernbanereform for å samle ansvarsoppgaver som har vært oppsplittet.

En reform har vært etterlyst og støttes av en tilnærmet samlet jernbanebransje – NSB, Jernbaneverket, Flytoget, NHO og flere andre. De rødgrønne fikk sogar utført en grundig utredning som sa at det var behov for reform, men rapporten ble lagt i en skuff. «Skeptisk» var nok svaret fra Ap/Sp/SV.

Prioriterer vedlikehold
AP og LO er blant de få kritikerne av reformen. Ifølge Ap er norsk jernbane godt organiseringert – det er kun dårlig vedlikehold som er jernbanens hovedutfordring. Dette er oppsiktsvekkende. I regjering skrøt AP av et angivelig høyt nivå på jernbanevedlikehold, men nå er visst vedlikeholdet elendig. Måtte AP i opposisjon for å ta realitetene innover seg? Ja, fakta er at vedlikeholdsetterslepet tilnærmet doblet seg mens AP satt i regjering. Jernbanefolk omtalte APs forslag til statsbudsjett 2014 som katastrofalt for jernbanevedlikehold. AP styrte, og feilet.

Vedlikehold er en reell hovedprioritet for dagens regjering. I 2015 blir forfallet redusert. Vi leverer allerede nå løsningene AP etterlyser, men ikke prioriterte selv.

Men økt vedlikehold alene løser ikke jernbanens utfordringer. Derfor endrer vi også organiseringen. Vi har hentet inspirasjon fra blant annet Sveits, England og Østerrike, som nylig ble omtalt som Europas tre beste land på jernbane, og laget en modell tilpasset Norge.

Vi slår fast at staten skal eie jernbanen, ha ansvar for planlegging og koordinering av togruter og for investeringene og vedlikeholdet. Vi samler ansvar for eiendommer og materiell. Vi vil la ulike selskaper konkurrere om oppdrag som staten kjøper, for eksempel innen vedlikehold. Staten skal fortsatt kjøpe (subsidiere) togtilbud, og det skal være et felles billettsystem for hele jernbanen. Vi styrker godssektoren spesielt, gjennom flere beredskapstiltak og utvikling av terminaler.

Det er altså urimelig når Ap hevder «jernbanen privatiseres». Ja, vi vil tillate flere private selskaper å bidra til vedlikehold av jernbanen. Akkurat som på veiene. Tenk over det: Veiene våre bygges og vedlikeholdes av private entreprenørselskap. Med Aps retorikk er norske veier privatisert. Jeg tror alle ser det er feil. Det er for øvrig fornøyelig når AP peker på Tyskland og Sveits som foregangsland. Vet AP at 30 prosent av jernbanen er konkurranseutsatt i Tyskland? Eller at det er rundt 70 aktører på jernbanen i Sveits?

I APs foregangsland eies det lokale togtilbudet stort sett av delstatene/kantonene. En slik modell tilsier at Rogaland fylke skulle eie Jærbanen, Hordaland fylke skulle eie Vossabanen, Trøndelagsfylkene skulle eie Trønderbanen, etc. Jeg vet ikke om alle mener det ville være å ”samle ansvaret”. For meg er en slik geografisk løsning ville være en ansvarsoverføring og oppsplitting som i alle fall jeg ikke ser som fordelaktig for Norge.

Det er mye å gripe fatt i på jernbanen. Vi forbedrer organisering og vi investerer i infrastruktur og materiell. Vi er i gang. Ap uttalte nylig i Aftenposten at de ønsket en annen modell enn Regjeringens. Men på spørsmål om hva slags modell var responsen: «Det har vi ikke svaret på.» Beklager – toget er gått for slike tilnærminger.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Når kan vi forvente nye dobbeltspor, høyhastighetslinjer og helt nye spor rundt om i landet? Uansett organisering, vi forbrukere vil se bedre linjer, bedre (skjermet for utrivelig klima) stasjoner og nye linjer. Når vil vi se nyheter her som ikke ble vedtatt under forrige regjering?

  2. Vi har fremdeles til gode å se forbedringer på Kongsvingerbanen.

    Det ser ut til at det er flere andre baner rundt Oslo som er i samme situasjon. Ser på rb.no i dag at ordførere og varaordførere i kommuner langs 5 av banene har gått sammen om et opprop om at banene må få lengre tog.

    Når kommer det flere togsett på banene rundt Oslo?

Comments are closed.