Viktig med økt godstransport til sjøs

Dersom vi klarer flytte mer godstransport til sjøs så reduserer vi slitasjen på veiene, øker trafikksikkerheten, bedrer fremkommeligheten og reduserer miljøbelastningen. Det er fire av mange gode grunner til at regjeringen jobber for å styrke nærskipsfarten. KS Bedrift Havn har i media utfordret regjeringen til økt satsing på nærskipsfart. Utfordringen tar vi imot med åpne armer.

Et hovedfokus er å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Det nytter ikke bare å snakke om endring, vi må gjøre endring attraktivt. De som eier lasten må se at det lønner seg å velge sjøtransport fremfor lastebiler, som stadig oftere kommer fra utlandet. Det er ikke alltid tilfelle i dag. Viktige faktorer her er pris, frekvens og pålitelighet.
Regjeringen har allerede gjort flere grep for å bedre konkurranseevnen til sjøtransporten:

  • Kystverket har foreslått en ordning med avgiftsrabatt for miljøvennlige skip i sitt opplegg til avgifter for 2015.
  • Vi har bestemt at 10 prosent av avkastningen fra det nye infrastrukturfondet skal gå til å styrke sjøtransporten i 2015, noe som har resultert i en betydelig budsjettvekst på ca 15 %.
  • Vi har foreslått å fremskynde en rekke farledsprosjekter.
  • Transnova har fått beskjed om å gi prioritet til prosjekter innenfor nærskipsfart, LNG og andre miljøvennlige løsninger i maritim sektor. Nå går rundt halvparten av Transnovas budsjett til sjøtransport.
  • Vi har satt i verk flere tiltak for å fjerne useriøse aktører i lastbilnæringen, slik at de ikke kan skape unaturlig lave priser i transportsektoren. Blant annet firedoblet vi kontrollene forrige vinter, strammet inn krav om vinterdekk og innfører nå krav om obligatorisk bombrikke. Snart innfører vi mulighet til bruk av hjullås, slik at useriøse sjåfører ikke lenger kan stikke av fra bøter og gebyrer.

Så er det havnene. Vi vil satse på utvikling av effektive, intermodale knutepunkter og sørge for at havnene har rammebetingelser som gir dem insentiver til å fornye seg og til å gi det beste tilbudet til dem som kjøper havnens tjenester. Om kort tid vil regjeringen legge fram en nasjonal havnestrategi. Her vil utfordringene den norske havnesektoren står overfor bli identifisert og ulike tiltak for å møte dem drøftet. Forenkling av havnestrukturen, sterkere og mer robuste havner gjennom havnesamarbeid, endringer i Kystverkets avgifter og regelverk for havnekapital til det beste for sjøtransporten er blant stikkordene.

Det er ikke ett enkelt grep som må til for å styrke sjøtransporten. Det er flere grep innen skipsfart, havner og konkurransesituasjonen i lastebilnæringen. Den jobben er vi i gang med, og vi skal levere.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser