Jernbanereform – svar på vanlige motargument

Jernbanen trenger fornyelse og forbedring. Derfor har en samlet bransje etterlyst reform i mange år – NSB, Jernbaneverket, Flytoget og mange andre. Ja, Samferdselsdepartementet gjorde til og med en grundig utredning om mulighetene for reform. Men rapporten ble lagt i en skuff av forrige regjering. “Skeptisk” var nok svaret fra AP/SP/SV også da.

Dagens flertall har på 20 mnd lagt frem og behandlet en jernbanereform. Noen kaller dette uforsvarlig raskt. De om det. Målet er en bedre jernbane, med et bedre tilbud til pendlere og godsnæringen. Vi har hentet inspirasjon fra Sveits, England og Østerrike, som er Europas tre beste land på jernbane. Og så har vi laget en modell tilpasset Norge. En oppsummering av reformen finner du nederst i dette blogginnlegg, eller se for eks vår pressemelding, artikkel i VG og Teknisk Ukeblad.

Reaksjonene er overveldende positive, se for eks NHO og Spekter. Også jernbaneaktørene er positive. Ja, det er påfallende å se hvordan skeptikerne (AP, SP, SV og LO) kritiserer på autopilot, og nærmest må konstruere problem som de kan kritisere. Her er noen eksempler:

Vi foreslår å samle ansvar for eiendommer (spor og jernbanestasjoner), for all vedlikehold og materiell. Dette er i dag spredt på flere aktører. Men LO hevder dette er å “splitte opp”.

Vi slår fast at staten skal eie jernbanen, ha ansvar for planlegging og koordinering av togruter, øke investeringene og bedre vedlikeholdet. LO sier dette er å selge norsk jernbane!?!?

Vi vil la ulike selskaper konkurrere om oppdrag som staten kjøper, for eksempel innen vedlikehold. Dette mener LO er privatisering. Tenk over det – våre veier bygges og vedlikeholdes av private entreprenørselskap. Vil du si norske veier er privatisert…? Like urimelig er det å kalle jernbanen for privatisert.

Vi fastslår at staten fortsatt skal kjøpe (subsidiere) togbilletter. LO sier derimot billettprisene vil gå kraftig opp, fordi de i England ikke subsidierer billetter i særlig grad…!?

Vi har økt bevilgningene til jernbane med 50% etter regjeringsskiftet. LO sier det trengs “mer penger” (litt freidig tatt i betraktning at forfallet på jernbanen doblet seg under rødgrønn regjering).

Vi ønsker konkurranse for å stimulere til økt kundefokus. Det er full konkurranse blant godstog. Og Flytoget burde absolutt kunne være en god aktør som kan utfordre NSB på noen ruter, synes jeg. Men dette er LO helt imot, for konkurranse er skummelt.

Jeg mener debatten hadde blitt mye bedre dersom våre motstandere kritiserte politikken vi fører, fremfor å drive skyggeboksing og tillegge oss standpunkter vi ikke har.

Her er NTBs oppsummering av reformen :.

 • Staten skal fortsatt eie all jernbaneinfrastruktur.
 • Et overordnet jernbanedirektorat skal legge langsiktige planer for infrastruktur, bestille togtilbud og legge ut kjøring av strekninger på anbud. Direktoratet skal koordinere hele trafikktilbudet på norsk jernbane og samordning med annen kollektivtransport.
 • Et statlig infrastrukturforetak uavhengig av direktoratet skal drifte, vedlikeholde og bygge jernbaneinfrastruktur, som skinner, stasjoner og signalanlegg. Enheten skal forvalte all jernbaneeiendom i Norge.
 • Flere bygge-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver skal gradvis konkurranseutsettes. Anbud vil da bli lyst ut av infrastrukturforetaket.
 • NSB-eide Mantena, som driver verkstedstjenester på rullende materiell, skal bli et selvstendig selskap direkte underlagt Samferdselsdepartementet.
 • Det rullende materiellet – som lokomotiver, vogner og motorvogner – skal enten eies av Mantena eller infrastrukturforetaket. I dag eies det av operatører som NSB.
 • NSB skal videreføres som statlig transportselskap inne persontransport, buss og gods.
 • Flytoget skal kunne konkurrere på flere strekninger enn bare til og fra Gardermoen, på samme måte som andre togselskap.
 • Det skal opprettes et felles billettsystem for alle selskaper på norsk jernbane. (Kilder: NTB, Samferdselsdepartementet)
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

31 Comments

 1. Når du sier at England ikke subsidierer billetter i noen særlig grad bør du kanskje sette deg inn i hvilken grad det er. Den er betydelig. Spesielt etter privatiseringen.
  Hvis man tar med senking av kjøreavgiften for selskapene for å unngå konkurser så tyder enkelte tall på en økning på nærmere 400% ifølge enkelte beregninger.
  I forhold til lønnsnivå har de idag Europas dyreste billetter.
  Universitete i Manchester publiserte nylig en god rapport om temaet.
  Hovedkonklussjonen var at kostnaden ble høyere for stat og passasjer.
  Vinnerne er statsbaneselskapen i Tyskland, Nederland og Belgia som eier de fleste selskapene på jernbanen i UK.
  DB for eksempel tar hvert år ut store utbytter som går til blant annet jernbane infrastruktur i Tyskland.

  • Anbefaler deg å lese Jernbaneverkets rapport, som plasserer England som nest best i Europa.

   Billettprisene er høye i England. Enig. Vi har et annet system på det. Har forøvrig brukt en hel dag sammen med Englands transportbyråkrater for å forstå deres system. De kan bekrefte at det ikke brukes mye penger på å subsidiere togreiser. Men England har likevel en vekst i reisende som langt overgår Norge

   • Har du noen referanse til denne rapporten? Eller mener du her Jernbanemagasinets “europamesterskap” ?

    Hvis det siste er tilfelle er jeg overrasket over at du mener en slik enquete kan passere som vitenskapelig arbeid.

    • Foreslår du sender en klage til Jernbaneverket og anklager de for manglende jernbanefaglig kompetanse 😉

   • Oi!! En HEL dag??!? Ja, men da skjønner jeg jo at du er ekspert på jernbanesystemet i England!

    Kan du komme med mer enn en påstand når det kommer til at England har en vekst som langt overgår Norge? Går det på prosenter eller på antall reisende? Konkret; hvor mange prosent (eller passasjerer) er det snakk om? Og i hvilken periode er det denne veksten har foregått?
    Og ikke vis til reformen, eller en artikkel i en eller annen avis; gi noen konkrete tall!

   • Det som er interesse er ; Billettpriser ? Honnør ? blir det en bane for fiffen … foreløpig er alt dere har gjort , å gjøre livet til syke gamle uføre , barn av fattige foreldre , til ett helvete , og ikke kom å si ordninger hjelp støtte , for da har dere ikke prøvd å få “ordninger” selv .

  • Om du hadde tatt deg tid til å sette deg inn i offentlig tilgjengelig informasjon fra jernbanetilsynet i Storbritannia hadde du sett at persontogdriften i seg selv ikke subsidieres – det staten betaler for å drifte noen strekninger får den igjen fra driften av andre strekninger. Videre betaler togselskapene så mye til Network Rail at de dekker 80% av alle kostnader som kommer fra å holde vedlike og drifte jernbanenettet. Statens network grant går i hovedsak til å betale kapitalkostnader inkl avskrivninger. Med andre ord er dagens jernbanedrift i Storbritannia nokså bærekraftig.

   DB har en annen bokføring for investeringsprosjekter. Så selv om selskapet totalt sett ser ut til å gå i pluss etter investeringer, er dette ikke sammenlignbart. Tyske myndigheter betaler €4.6 mrd i året til DB – dette er ikke langt unna det Network Rail får fra den britiske staten. Videre kommer en stor del av inntektene til DB i Tyskland fra kontrakter med offentlige kjøpsorganer (for 2015 utgjør dette €4.4 – 6,9 mrd). Det er således ikke riktig å si at DB er billigere for det offentlige enn det britiske systemet.

 2. Jeg opplever at det er mye bra i reformen, men forstår ikke hvorfor togene skal bort fra operatørene? Da sitter man jo kun igjen med et bemanigsforetak med en markedsavdelingen. Hvordan skal de skille seg fra de andre,? Og de får også begrenset med spillerom på kostnadsiden.

  -Stig

 3. Det er ett par ting jeg lurer på ang reformen;

  1. Det er ikke plass til flere tog pga infrastukturen i Oslo området, så passasjerene vil ikke få flere avganger. Hva skal da bli bedre for kundene? Det er ingenting feil med servicen hos NSB.

  2. De fleste forsinkelser i dag skyldes infrastruktur, så hvorfor skal man slakte NSB? Jærbanen og Kongsvingerbanen er gode eksempler på at man ikke trenger anbudsutsetting for å få god passasjerøkning. Det er frekvens som teller for kunden.

  3. Hvordan kan det være bedre at overskuddet fra jernbanen går rett i lommene til private investorer fra Kina, Tyskland osv fremfor at det går tilbake til AS Norge og blir reinvestert i jernbane?

  4. Hvordan kan man kalle anbudsutsetting for konkurranse? Det er i praksis å gi monopolet til en privat aktør for en tidsbestemt periode. Man kan ikke sammenligne jernbane med tele og fly.

  5. Kan dere garantere at dette ikke kommer til å gå utover de ansattes arbeidsvilkår?
  Veolia (Sverige) prøvde i fjor å sparke alle lokførere for å ansette dem igjen på dårligere vilkår. Hvorfor vil ikke det samme skje her?

  • Overnevnte kommentar fremmer fem meget relevante spørsmål jeg gjerne vil høre samferdselsministerens innspill på, da problemstillingene som belyses her danner mye av grunnlaget for det jeg mener er en bred skepsis blant reisende så vel som jerbanepersonell og de aktuelle fagforbund. Dette uten at man må henge seg opp i den noe unøyaktige bruken av uttrykket “privatisering”.

 4. NSB fungerer, problemet ligger i infrastruktur.
  Ett firma som fungerer bra har fornøyde ansatte, det blir nok mye misnøye blant ansatte hvis feks jobbe for Veolia. Spør de svenske ansatte.
  Enig i at Arbeiderpartiet ikke har gjort nok. Men jernbanen er ikke AP. Er vel mer Jernbanen mot politikere.
  Flott at dere satser mer penger og prøver å rydde opp.
  Flott at dere satser mer langsiktig.
  Men helt på tryne å splitte opp NSB som faktisk fungerer meget bra. Perfekt er det ikke, så potensial for forbedring er absolutt tilstede.
  Jernbanen er ikke som luftfart og telenor.
  Da det ble konkuranse for telenor så bygget Netcom egen infrastruktur. Ønsker ett nytt selskap mer enn velkommen om de bygger ny infrastruktur kjøper eget matriell. Da blir det mer jernbane til folket, og du får faktisk konkuranse.
  Men her skal staten legge til rette for private aktører. Hvorfor skal ett overskudd gå til private istedetfor tilbake til staten? Er det ikke en stor fallitterklæring å si vi klarer ikke drive selv så da får noen private tjene pengene våre istedet.
  Kan godta at dere lar NSB og flytoget konkurere. Er 2 solide selskaper med fornøyde ansatte og kunder. Overskuddet går tilbake til staten. Men å gi til private er totalt uakseptabelt.
  Men hvis NSB og flytoget skal konkurere la nå NSB beholde eierskap til togene sine da blir det på like vilkår.
  Deres forslag til jernbanereformen idag, gjør jo NSB kun til ett bemanningselskap.

 5. Jeg tror det er lettere å forstå en samlet jernbanes protester mot anbudsutsettingen av NSB hvis du betrakter jernbanedrift som en daglig problemløsende aktivitet. Tekniske hendelser, personell som ikke er der de skal være, avvik ute på sporet løses fortløpende ved omdisponering av ressursene. Dette er imponerende skreddersøm hver dag. Når persontrafikken er delt opp forsvinner fleksibiliteten. Alle enhetene må ha hver sin operative driftsledelse, bemanningsreserver og reserver for togmateriell. Til gjengjeld blir det jo konkurranse på svært få flater. Som stml. 27 selv fremhever kan det i beste fall bli kosmetiske endringer inne i togene.

  Det blir ingen konkurranse på ruter, frekvens, bemanning, lønninger (hvis en skal tro deg), eller priser (unntak for individuelle rabatter) eller på togmateriell (med noen unntak). Alle operatører må etablere egne administrasjoner med anbudsorganisasjon og mer penger ti salg og markedsføring for å vinne eller forsvare markedsandeler. Ergo betaler staten en høy pris for å lage et nytt stivt anbudsbasert system med kontrakter på inntil 15 år for å skape en minimal konkurranse.

  Alle målinger viser at de reisende i grunnen bare krever at togene kommer og går når de skal. Derfor blir de oppnådde fordelene ved “konkurransen” nesten parodisk små i forhold til dette. Til overmål løper du risikoen for at punktligheten faktisk går ned fordi systemet er blitt mer stivt.

  At reformen blir kalt privatisering er ikke en kunstig anklage om at NSB skal selges. Det er en påpekning av at store deler av driften kan ende opp i andre (private) selskaper. Dette er privatisering så godt som noe.

  NSB ber ikke om beskyttelse mot virkeligheten og ber ikke om særfordeler. Det er jo et stateiet monopol og har derfor ingen egeninteresser som monopol. Alt selskapet ber om er å få bruke en jernbanes store fortrinn, nemlig skalafordelene, til fordel for sine kunder.

 6. Syns du skal ta en ny vurdering uten de tøffe freppeskylappene dine. Alle kommer til å huske deg og hu sklia Helleland som de som ødela norsk jernbane.

 7. I følge stortingsrepresentant Solvik-Olsen for et par år siden er det useriøst å legge fram forslag etter Stortingets frister. Ettersom samferdselsminister Solvik-Olsen nå skal ha hastebehandlet en stortingsmelding som ble lagt fram en måned etter fristen er det godt å vite at vi har sterke og våkne politikere som stortingsrepresentant Solvik-Olsen som kan sette ord på dette og slå fast at hastebehandlingen er useriøs, det er godt du er enig med oss andre i at det er skammelig og useriøst gjort.

 8. Hvorfor vil ikkje staten ha overskuddet til NSB. Og hvorfor vil ikkje staten ha overskudd som er i vekst i framtida. Hvorfor er da lurt att private skal få det.
  Dere sier jo att de selskapene som Gjøvik banen er en suksess med god vekst. Men nevner ikkje att NSB har samme veksten å mange strekninger mye mer. For meg kaster du vekk miliarder i inntekt til staten i framtida. Du gir vekk til private. Samle Jernbaneverket og NSB til et selskap. Gi de midler til å pusse opp. Ein sikker invistering som vil gi avkastning i miliarder til staten. Ikkje gjerne andre rike.

 9. Er det så vanskelig å være saklig uten å hele tiden snakke om AP.. Forklar heller hvorfor dere mener og gjør som dere gjør uten å dra AP inn i dette.. Jeg er ikke misfornøyd med reformen fordi AP eller LO er det.. Men fordi jeg skjønner at det er infrastrukturen som er problemet.. Ikke nsb.. De kunnr vært vel så punktlige som flytoget med en infrastruktur som holder vann bokstavelig talt.. Og såvidt meg bekjent eies den idag av staten..

 10. Irriterer meg voldsomt at du fortsetter å promotere denne reformen som høydepunktet i norsk jernbane på flere år til tross for så store reaksjoner og motstand fra jernbaneansatte og reisende fra alle landets kanter.

  Dere påstår at dette ikke er ren ideologi, og at dere har hastet dette igjennom stortinget for “arbeidstakernes skyld”, selv om jeg ikke har hørt en eneste arbeidstaker som ser positivt på denne reformen, det høres ut som ideologi for min del.

  Jeg blir vanvittig skremt og irritert av å vite at vi har mennesker som styrer landet på en måte som er bevist feil, og en måte som skaper sinne og diskusjon fra alle det involverer og samtidig nekter å svare på andre måter enn “politiske korrekte” svar. Beviset på det er at du aldri har svart spesifikt på f.eks. Hvordan vil dette hjelpe kunden?

  Skal si meg enig i at jernbanen trenger et løft, men det er som sagt av flere hundre før meg; oppgradering av infrastruktur, og ikke splittelse av et selskap som er i oppoverkurve og hadde vært mye mer punktlig dersom forholdene lå tilrette for det (infrastruktur!)

 11. Jeg skulle så veldig ønske at dere i regjeringa hadde skjønt at en oppgradering av infrastrukturen hadde gjort at NSB hadde levert 100% hver dag.
  Jeg blir skuffa, sint og lei meg med tanke på at dere skyver de ansatte foran for å hastebehandle denne saken. Det eneste det fører til blandt oss som jobber i tog hver dag er at mange oss føler en veldig stor usikkerhet. Og jeg for min del er dessverre for gammel til å få noen ny jobb noe annet sted. Jeg har verdens beste arbeidsplass i NSB, med mange gode og engasjerte kolleger. Men merker nå at mange mister mye av sitt engasjement med alt som skjer og med de planene dere har for oss. Vi føler at folk som ikke har greie på jernbane sitter og bestemmer vår skjebne. Jeg vet at de fleste av oss ikke har noe ønske om å jobbe for et privat jernbaneforetak. Tror de fleste av oss da vil miste den stolthet vi har for jobben da. Det vi har nå er en samfunnsoppgave, men med private aktører så vil det heller bli mer snakk om profitt en at kundene skal ha et godt tilbud.
  Og til sist vil jeg spørre deg. Hvordan skal dette bli bra for kunden? Jeg skjønner ikke helt det, men håper du har et godt svar! 🙂

 12. Stortingsmeldingen om jernbanereformen er rett og slett tynn og mange av punktene er dårlig drøftet. Likevel velger du hastebehandling.

  Dette virker svært snodig om det ikke er NPM og ideologien som styrer på autopilot. Trist, for du har muligheten til å gjøre noe bra med jernbanen i Norge, men nå er du på feil spor.

  Ett eksempel:
  Hvorfor velger du å legge beslutning om rutetilbud lengst mulig vekk fra kundene? Hvis vi i denne sammenhengen mener at kundene er dem som tar toget eller sender godset og ikke Staten som kunde til Transdev eller MTR?

  Et annet eksempel:
  Tror du virkelig de 10 punktene du i en annen sammenheng satte opp for mer gods på bane virkelig vil fungere?

  /Lars

 13. Ganske merkelig at du ikke finner deg tid til å svare på.mange saklige spørsmål og kommentarer i denne tråden. Er dette stilen, å komme med mange påstander for så ikke å forsvare motargumenter som viser en annen vei som etter min mening er bedre. I tillegg er det dirwktw flaut å oppleve at partikollegaer av deg sier at utvidelse av øksnevadporten og Klepp er et resultat av deg ved roret. Dette har det blitt jobbet med i flere år allrede…

  • Litt fakta vedr Øksnevadporten og Klepp. Ja, de har vært jobbet med i mange år, og i henhold til Nasjonal Transport plan skulle de planlegges (ligge i dvale) i mange år til. Våre lokale FrP representer er nok like stolt som meg over at vi har økt bevilgningene til jernbane med 50%, og at det har gjort det mulig å fremskynde mange slike prosjekter.

 14. Er selv høyrelent, men når det kommer til jernbane må det gjøres et unntak mtp konkurranseutsetting. Sannheten er at sammenlikninger med mange andre land med bedre utbygd infrastruktur er rimelig betydningsløs. F.eks. mtp persontrafikk; majoriteten av strekningene i Norge er allerede mettet og vel så det når det gjelder kapasitet. E.g. Trondheim-Værnes har rett og slett ikke kapasitet til flere tog grunnet fartsrestriksjoner og kundegrunnlag. Dette vil si at det selskapet som vinner anbudet vil få monopol på disse strekningene uansett, slik NSB har idag. Så jeg ser rett og slett ikke vitsen med å postulere en illusjon om at kunden skal få bedre tilbud når dette åpenbart ikke er tilfellet; det vil kun være én tilbyder uansett.

  Nummer to er; hvorfor i all verden skal ikke dette konskevensutredes skikkelig??? Denne reformen vil være vankelig å reversere, og vil ha betydelige konsekvenser for norsk jernbane og dens kunder. Uforsvarlig. Dette burde være innlysende dersom kundens behov virkelig sto i sentrum.

  Til sist; det er vanskelig å forestille seg at profitten som blir gjort på norsk jernbane av et potensielt utenlandsk selskap ikke vil forlate landet. Hvordan kan vi forsvare at skattebetalerne betaler for infrastrukturen, men selskapene som tjener på kundene skal ikke holdes til samme obligasjon?

 15. Det er godt å se at bakstreverne (de rødgrønne) nå er ute av samferdselspolitikken. Endelig har vi et styre som har visjoner og ønsker å tilpasse virksomheten basert på moderne ideer. Godt at LO ikke har noen hånd på rattet lenger. De må gjerne streike, det går ut over dem selv. De får neppe noen støtte å snakke om. Denne streiken er intern terapi for dem, de får ut litt frustrasjon som oppstår når deres motstand mot forandring ikke blir innfridd.

 16. Flott at det gjøres noe på kollektivfronten og ikke bare lovnader! Den beste samferdselsministeren noensinne.

 17. Flott at samferdselsministeren har bidratt til økte bevilgninger til jernbane, men metodene er kritikkverdige, og ønsket oppnådd resultat kan utebli.
  Synes også det er svakt å ikke svare på saklige innvendinger.

 18. Dette vil jo ha så store innvirkninger på hverdagen til folk flest, at det er vel på sin plass å be om at dette behandles via folkeavstemning ved kommunevalget til høsten.

 19. Ser at samferdselsministeren unnlater å svare på gode spørsmål her, men prøver meg en dog.

  Har du noen formening om hvilke togselskap her i verden som ønsker å kjøre på “underskuddsbaner”? F.eks Østre linje som kun er lønnsom i rushtiden? Frykter mange linjer blir lagt ned og erstattet med buss. Hva om et selskap går konkurs i “anbudstiden”? Ikke bare gjort på en dag å få et nytt selskap på banen der, kreves faktisk lokomotivførere med strekningsbevis. Ikke har vi buss til Oslo i Indre Østfold heller (med unntak av 3 avganger morgen/ettermiddag). Fortsatt ikke for sent å snu, og da har du stortingsflertallet med deg på det også!

 20. Er helt enig I att noe må gjøres med jernbanen men “privatisering” er noe jeg absolutt ikke ville gått får. Joda d kan Være positivt men fall gruvene er mange og sannsynligheten stor får att d ikke virker etter hensikt. Jeg skjønner hva de vil få til med d men tror det er bedre rydde opp I det systemet som finnes. Infrastrukturen er d store hinderet til jernbanen og d løse de jo nå. Eller har begynt Ihvertfall. Men d er også en del kostnads biter I jernbanen som burde fjernes og er nok noe av baktanken med denne reformen. Er ikke sånn med alt men enn del stillinger burde vert justert. Som en jeg kjenner sa enn gang(ja han jobber får jernbanen). “Hadde ett privat firma drevet vår butikk med vårt system og våre kostnader så hadde de vert konkurs før de hadde rukket starte og de ville uansett aldri vert kostnads effektive på noen som helst jobb”. Dette er ikke noe som bsrenjelder jernbanen og absolutt ikke alle deler av den heller men det er nok mye som kunne vert forbedret her og der I systemet.

 21. Det er mye forunderlig når det gjelder politikk og det skjer stadig oftere at man må stille seg spørsmålet om sak er viktigere enn samfunnsoppgave. Det er mange sterke meninger om jernbanereformen og mange er nok enige om at det finnes et forbedrings potensiale i hele konsernet. Men er man teoretiker med bachelor og mastergrad produseres teoretiske modeller som raserer selskapet istedenfor å ta tak i problemene.

  Forstår godt at politikere ikke tenker detaljer, men når det gjelder en så stor og kompleks samfunnsoppgave bør det ligge en solid konsekvens utredning i bunn som beslutningsgrunnlag før et valg blir tatt. Skulle det vise seg at dette ikke blir den positive endringen vi blir forespeilet er det skattepengene våre som må legges i et enda større hull.

  Vi hører om positive tilbakemeldinger fra NHO, Spekter, konsernledelser osv.. Og ja. Jeg er også lojal mot mine ledere.
  For regjeringens del håper vi at dette blir positivt, men viser det seg at dette er et uklokt valg som rammer de reisende og togselskapene håper jeg samferdselsministeren tar sitt ansvar og finner seg andre oppgaver enn å holde på med politikk.

  Bjørn Kjensberg

 22. Synes det er svært svakt av ministeren og ikke svare på saklige kritiske spørsmål. Om ministeren ikke evner å svare på de forholdsvis enkle spørsmålene i denne tråden er det i seg selv grunn tilbekymring for denne reformen.

  Selve reformen vitner om hastverksarbeid fundamentert i ideologi. Når dere som skal reformere jernbanen sammenligner anbudsutsetting av jernbane med konkurranseutsetting av mobilnettet, samt feks fly og buss hvor man har tilnermet ubegrenset kapasitet er ganske spesielt. Man har ikke samme kapasitet på skinnene som i luften eller på veien. Det burde være relativt åpenbart for alle og enhver.
  Når dere i tillegg er frekke nok til å hastebehandle reformen med begrunnelsen “av hensyn de ansatte” blir det hele ganske uspiselig.

Comments are closed.